Klokkeengen

| | |

Kirkeby Hede 1783Kirkeby Hede 1783Graveren ringer med klokken i Kirkeby kirkeGraveren ringer med klokken i Kirkeby kirkeKirkeby kirkeKirkeby kirkeI Ole Worms præsteindberetning fra 1623, som er indberettet af Kirkebys sognepræst Claus Nielsen Juul hedder det: Westen fraa Kirckeby Kircke wed en Aa, sigis at were J gammeldage 3 Klocker Nedersat huorepter Stedet kaldis Klocke Maae". I senere præsteindberetninger fra 1743 og 1768 hedder det, at "Klockerne i Kirchen skal en gang have ringet af sig selv i 24 Timer og derefter nedfalden i Engen, hvor der endnu viises 2de huller, hvori de skal være nedsiunckene".

Sagnet fortælles endnu i sognet , og så sent som i 1995 skrev Bendt Gammeltoft Hansen en artikel i Fynske Årbøger: Flyvende klokker. En rejsende håndværker i Kirkeby.

Nyt er det, at 7 år efter, at Ole Worm havde modtaget Claus Juuls beretning, får en af Ollerups mest fremtrædende bønder, kong Christian 4's bevilling, til at gå på klokkejagt i en mose på Fyn: det er næsten for oplagt - at Ernst Mortensen selvfølgelig har hørt om sagnet i nabosognet, og at han så får selveste kongen med på ideen, gør da ikke historien mindre spektakulær. Kongens motiv var velsagtens at kirkeklokkerne kunne omstøbes til kanoner.

 

Den middelalderlige kirkeklokkeDen middelalderlige kirkeklokke

   Klokkestøbning - NationalmuseetKlokkestøbning - Nationalmuseet

 

 

 

 

 

kong Christian IVkong Christian IVErnst Mortenssen fick beuiling att maa optage nogle klocher som ehr nedersatt vdj en mose j Fyen.

C4  .vii att eftersom Ernst Mortenssøn i Ullerup [gårdmand i Ollerup] i Sundsherritt wdj wort land Fyen os vnderdanigst lader tilkendegiffue, huorledis hand formener derudj for: wortt land Fyen vdj en moesse att schall findiss nogle Klocher, som for mange aar forleden schall werre der nedersatt, vnderdanigst begerendiss, vi hannem naadigst wille beuilge samme klocher att maa optage och halfparten aff dennom for hans besuering och omkostning att f: Ernst Mortenssen samme klocher paa hans egen bekostning maa optage och halfparten aff dennom for hans besuering nyde och beholde. Den anden halffue partt schall were os følagtig, dog att schall haffue .. vdj agtt att f: klocher findes paa wor grund och eiendom. Forbiudendis wor fougder, embitzmend och alle andre forne Ernst Mortenssen paa forne klocher att optage nogen forhindring eller forfang att giørre vnder vor hyllist och naade. Rendsburg den 22 septemb: anno 1630.

Kilde: Fynske registre 1596-1632. Rigsarkivet.