Sejladsen på Norge

| | | | |
1629 Jesper Jffuerses fich pas, ath maae seigle med sin schude paa Norge

C4 .. ath eftersom os elskel. Jesper Iffuerses borger och jnduoner vdj vor kiøbsted Rudkiøbing paa vort land Langeland, achter vdj thillkommende sommer ath seigle paa vort rige Norge, der samesteds med een sin schude, sin næring at søge och kiøbmandschab driffue; dog vorris told och rethighed aldeelis wforkrenketh j alle maade, och sig iche med for: schude paa nogen de steder at begiffue som vorre fiender sig jnpatrionerit haffue.
Thi bede vj och biude vorre skibsadmiraler, capiteiner, vdliggere, och alle andre, ath j for: Jesper Jffuerses med for: schude lader frie och wbehindret passere, paa de haffner och kiøbsteder vdj for: Norge, huor hans leylighedz sig bedst kand begiffue, ey giorris hannem nogen forhindring eller forfang, derpaa vdj maader, vnder vor hylleste och naade, Giffuet Haff: dend 3. januarij ao 1629.

Kilde: Fynske registre 1596-1632. Rigsarkivet.