Herringe hospital

| | | | | |
Herringe kirkeHerringe kirkeEbbe Munk og Sidsel HøegEbbe Munk og Sidsel HøegI Herringe sogn oprettede Ebbe Munk til Fjellebro og hustru i 1619 et hospital til 6 fattige af Fjellebro gods og 1000 rigsdaler, hvilken sum af senere besiddere af Fjellebro blev forøget til 2400 rigsdaler. Hospitalet blev siden nedbrudt og kapitalen anvendt til legat.

Ebbe Munck fick confirmats paa ett gaffue breff. Kilde: Fynske registre 1596-1632 Rigsarkivet

C4 .. giøre alle witterligth ath eftersom oss elskel Ebbe Munck till Fiellebroe ... haffuer nu haft for oss ith hans breff lydendis paa nogenn allmisse hand haffuer stilleth(?) till nogen fattige folck (hørende til) forb. hans gaardth Fiellebroe wdi Herringe sogen och bye, disligeste paa nogen landgielle aff ehn gaard hand till hans sognekircke sammesteds och deth cappell hand deraff haffuer ladeth bygge, giffueth haffuer; och lyder samme breff ord fra ord som her efter følger.

Jeg Ebbe Munck till Fiellebroe kiendis och giør witherligth for alle med dette mith obne breff ath ieg wdi den hellige threfoldigheds naffn med min och min kiere hustruis frue Sitzell Høghs frii wilge och welberaad huff haffuer unth och giffueth, och nu til eth euigth testamenthe under och giffuer thill fattige huusarme folck her i Herringe sogen her wed min gaard Fiellebroe eth thusinde enckende rigsdaler, som thill S. Michelis dag nu førstkommendis ..... wisse och wederheftige folck paa rente sckall wdsettis med slig condition och wilkor ath deraff aarligen thill renthe skall udgiffuis threisindstiuffge rigsdaller in specie thill huer S. Michels dag, och dennom leffuer paa Fiellebroe, uden  wiidere forhaling och bekostning, och siiden aff oss mig och min kiere hustrue, wore arffuinger och alle wore efterkommere paa Fiellebroe till eth euigth bestemmelse och almissegift(?) wdgiffuis och lignes till sex huusarme och wedkommende folck wdi forne Herringe sogen, saa ath enhuer aff dennem skall bekomme thi rigsdaller till sin wnderholling, heraff halffparthen skall leffueris dennom till S. Michels dag och den anden halffparth thill paaske der nest efter wdi sognepresten och kirckewergerne sammesteds de som nu ere eller her efter kommendis worder, deris neruerelse, och haffuer ieg med min kiere hustrue giorth en forordning till samme sex personer, wdi saa maade, ath wi haffuer dennom till gaffn och beste, ladeth opbygge eth hospital wdi Herringe, norden op till den gaard Knud Rassmussøn nu wdi boer, och østen till gaden, och der wdi ladeth giøre thrinde woninger, saa ath der skall were thuende personer wdi huer woning - her wdi de skall haffue deris werelse som de skall maa nyde och beholde frii och wbehindritt, for os, woris arffuinger och efterkommere paa Fiellebroen thill eth euigth testamente, som wi beplichther oss alle forne wed goed heffd och bygning ath holde, som ath deth icke skall forfaldis, eller i nogen maader forringis; mens naar saa skeer, ath wi setter Guds willie wed døden affgaaer, da skall wore arffuinger och alle wore efterkommere paa Fiellebro, were forplichted, samme enckende daller hoss wisse och wederheftige folck ath opsethe paa renthe, och ..... der aff till forne sex hussarme folck aarligen eftersom forskr staar wdbythe, som de for Gud wille ansuare och were bekienth. Disligeste haffuer ieg giffueth thill min sognekircke, Herringe kircke, landgieldeth aff denne min gaard wdi Salling herrith udi Wester Hessinge, som Christen Eskilsøn paa boer och skylder aarligen, rug ½ pundth, biug ½ pundth, 1 othing smør, ij daller for en halff boelgalth, ?? skilling erridzpenge, i gaaess, ij høens och i foeroxsse, huilcke landgielde kirckewergerne wdi Herring sogen, skall aarligen herefter fordre, annamme och oppeberge till forne kirckis och deth cappels /: som ieg sammesteds haffuer ladeth opbygge, thill min och min kiere hustruis begraffuelse:/ fremb.... bygning och forbedring, som de for Gud och øffrigheden wille ansuare och were bekienth. Dog skall ald herligheden der aff bliffue hoss mig, min kiere hustrue, wore arffuinger och efterkommere paa Fiellebroe. Och dersom sig nogen wille understaa dethe worth testamente ath rygge eller i nogen maade forandre anderledis end foreskr. staar, da ynske wi offuer dennom Guds heffn och straff och .. formalledidelse, som de der kirken och de fattige wille røffue och besuerge, thill ydermere widnisbyrd ath dethe worth testamente, saa wist och wbrødeligen holdis skall eftersom forskr. staar haffuer ieg her paa underdanigst forhuerffuith konge mayts min allernaadigste herris stadfestelse breff som skall findis her hoss indlagth paa Fiellebroe, och copia der aff wdi hans mayts cantzellii; disligeste en gienparth med lige gode mend, och wore egne wnderhegde segell skall findis udi forne wor sogne kircke indlagte under kirckewergernis forwaring. Disligeste haffuer ieg med min kiere hustrue thrøgth woris zignether her nedenfore och med egne hender underskreffuith, och till des wissere thrøghed, wenligen ombedet erlige och welbyrdige mend Olluff Rosenspar till Skarholth och Holger Rosenkrans till Rosenholm, begge Danmarckis rigis raad, med oss ath forsegle och wnderskriffue, Datum Andworskouff, Santhi Michels dag aar efter Guds byrd 1619. Ebbe Munck egen haandt Sidzell Høgh egen haandt, Olluff Rosenspar egen haand, Holger Rosenkrands egen haandt, huilcketh forne breff wi och naadigst haffuer fuldbyrdeth, sambtychth och stadfest och nu med dethe wort obne breff fuldbyrde, sambtycke och stadfeste wed sin fuldmacht? ath bliffue udi alle sine ord, punchther och artickler, som deth udi alle maader udwisse och indholder; Forbiudendis alle och en huer forne fattige i forne Herringe, die som nu samme allmisse nyder eller her efter nydendis worder eller forne kircke eller cappell paa den landgielde och indkomst der till aff forne Ebbe Munck er giffueth, herimod ath hindre eller wdi nogen maader forfang ath giøre. Wnder wor hylliste och naade. Giffueth Frederichsborg den 31 martii 1622.