Åbne begravelser i landsbykirkerne i Sunds herred

| | |

Beretninger ifølge forordningen af 22de febr 1805 og stiftets skrivelse af 9de sept f.a. fra samtlige præster i Sunds herred angaaende gravsteders afskaffelse i landsbykirkerne m.v.

 Egense kirkeEgense kirkeI Egense kirke var en baroniet Lehn tilhørende aaben begravelse, men ved kirkens reparation i afvigte aar 1811 blev de tvende værende lig i kisterne optagne og forflyttede til det for baroniels eiere indrettede kapel i Sørup. Gravstedet tilkastet og er nu intet begravelsessted mere i Egense kirke og bliver heller ikke (*). Testerer Egense præstegaard den 30te sept. 1812 Dahlstrøm

 

Lehn begravelser i Sørup kirkeLehn begravelser i Sørup kirke(*) Sørup kirke. Bredsdorff 1836: Fra taarnet selv har før været en indgang til kirken. Den blev i aaret 1803 tilmuret, og i taarnet indrettet et værelse eller begravelsescapel for den Lehnske familie. Den første, som der blev bisat, var frøken baronesse Erike Christine Lehn, som døde paa Hvidkilde i junii 1804. Derpaa blev hendes moders frue baronesse Erike Christine Lehns, fød Cicignons ligkiste ført her hen fra Egense kirke, hvor den i endeel aar havde staaet; ligesom og den første af denne familie, der ejede Hvidkilde, Johan Lehns kiste, som havde staaet i en aaben begravelse under jorden i Egense kirke. Samme aar 1804 d. 1ste novbr blev kammerherre baron Povl Abraham Lehn bisat i capellet . Endelig blev og generaladjudant baron Hans Rantzau Lehn, som døde den 20 october 1808, her bisat, saa at der nu findes i alt fem liigkister.

 

 Øster Skerninge KirkeØster Skerninge KirkeHundstrup kirkeHundstrup kirkeAt begrave lig i kirken har i mange aar været af brug her hos os. I Østerschjerninge kirke er ingen aaben begravelse, men i Hundstrup er een, hvorudi ingen har været nedsatte eller i kirken begravet, saalænge nogen kan huske,
Østerschjerninge præstegrd den 30te septbr 1812 Struch

 

 Det "gamle" StenstrupDet "gamle" StenstrupUdi Steenstrup kirke er aaben begravelse under jorden, men ligene ere bortflyttede til Thorseng, saa denne begravelse bliver ikke mere brugt.
Steenstrup den 2den sept. 1812 Fog

 

 

 

Kværndrup kirke med det Ulfeldtske kapelKværndrup kirke med det Ulfeldtske kapelBille Brahes fundats 1808Bille Brahes fundats 1808Bille Brahes fundats 1808 (2)Bille Brahes fundats 1808 (2)Hvad Qverndrup kirke angaaer, da gives der under det deri værende smukke kapel , hvori ingen ligkister findes, en aaben begravelse; men nedgangen dertil, som var i kirken, blev strax tilmuret efter sal. frue geheimeconferentsraadinde Bille Brahes ligs nedsættelse i samme; og er det i en af hende under 10de novbr 1808 udstædt fundatz angaaende dens vedligeholdelse bleven alle Egeskovgaards og godses eiere strængelig forbuden, nogensinde at forøge denne begravelse med flere lig.
Qverndrup præstegrd d, 4 okt. 1812 Lassen

 

 

 

Tved kirkeTved kirkeTved kirkeTved kirkeTved kirkeTved kirkeI Tvede kirke staaer endnu i en aaben begravelse en samling af Bjørnemosegaards forrige ejeres ligkister i et dertil indrettet kapel. I aaret 1804 blev det sidste lig her bisat.
Tvede præstegrd. den 7de okt. 1812 Gudme

 

 

 

I Sørup og St. Jørgens kirker findes ingen aaben begravelse; men ved Sørup kirke er for nogle aar siden indrettet et begravelseskapel, som dog ved en muur er ganske afsondret fra kirken og indgangen dertil er anbragt indvendig.
St. Jørgensgaard den 8. okt 1812 Bredsdorf

I Thurøe kapel har ingen begravelsessted
Svendborg den 9 oktober 1812 Begtrup

Bregninge kirkeBregninge kirkeBregninge kirkeBregninge kirkeI Bregninge kirke er et begravelsessted for den Juelske familie, som ved jerngitterporte er afsondret fra den øvrige kirke. Siden 1803 er ingen lig her blevet nedsat. Foruden dette er endnu et andet under jorden for samme familie. At der har været underhandlet med eieren af disse begravelsessteder, som tillige er eier af kirken, om at afstaa sin ret til samme, er mig ikke bekjendt.
Bregninge den 10. okt. 1812 Krarup

 

 

 

Aaben begravelse findes ikke i Landet kirke, men adskillige lig ere nedsatte i choret og gangen. Det sidste som blev nedsat var præsteenken mad. Rese [Riise]for omtrent 10 aar siden. Begravet den 2den martii 1802.
Landet præstegrd den 12 okt. 1812 Lund

Aaben begravelse findes ikke i Bjerrebye kirke. Ei heller er noget lig i de senere tider begravet i kirken.
Vaarøe den 15 okt. 1812 Møller

I min embedstid er intet lig nedsat i Strynøe kirke, hvor der ei heller findes eiendoms begavelser eller kapeller til ligs hensættelse.
Strynøe præstegrd den 19de okt. 1812 Bendixen

I Dreiøe kirke findes under jorden en lille begravelse, hvori præsternes lig forhen nedførtes. Men i 24 aar har den ei været brugt. Heller ikke begynder nogen paa at begrave sine afdøde i kirkegangen, hvor nogle fordum ere lagte.
Dreiøe præstegrd d. 28 okt. 1812 Tommerup

Kirke og Stencero - Ollerup byKirke og Stencero - Ollerup byI Kirkebye kirke er ingen aaben begravelse. I Ollerup kirke er vel en aaben begravelse under choret , men deri har ingen lig været nedsat siden først i forrige sekulo.
Ollerup præstegrd den 11te novbr 1812 Christensen

 

 

 

 

I Skaarup kirke ere de flere familier tilhørende begravelsessteder nedbrudte eller forandrede; og de der forhen staaende ligkister nedgravede i jorden. I kirken er siden aaret 1794, da den sidste præst hr. Spleth blev begraven, intet lig begravet. Ved kirkens reparation i aaret 1803 blev denne grav fyldt og tilmuret.
Skaarup præstegrd d. 16de januar 1813 Wedel