Musiker og væversvend Marcus Nielsen, Pasop

| | | | | | |

HvidkildeHvidkilde  Musiker og væversvend Marcus Nielsen

Underdanigst P:M:

I en række af en halv snes aar har jeg af de høye herskaber paa Hvidkilde næsten aarlig fastelavns mandag ved een af Deres domestiker været bestilt at opvarte med musik een nat, til Deres folks fornøyelse, og haver derfor erholdt betalning af de høye herskaber, undtagen for aarene 1805 og 1806 som er bleven forglemt. Jeg har desaarsag efter lang tiids forløb henvendt mig til hr forvalter Lybbekker desangaaende som lovede at bringe det i rigtighed men disse løfter er bleven forglemt, og af undseelse har jeg hidindtil ikke henvendt mig til det høye herskab derom, j tanke at hr forvalteren vel kunde afgjøre dette, men da hr. Lybbekker ikke conditionerer længere paa gaarden, og den i hans stæd antagne ikke veed det ringeste af foregaaende, henvender jeg mig aller underdanigst til Deres høye naade selv, for som jeg tør haabe, ikke forlanger nogens arbejde for intet.

Underdanigste tjener Marcus Nielsen - væversvend hos hr fabriquer Storm

Den for ovenstaaende 2de aar, 1805 og 1806, mig tilgodekommende betaling for at opvarte med musik på Hvidkilde, er mig af Deres Naae Frue Baronesse Rantzaw Lehn, leveres med 4 rd; for hvilke fiire rigsdaler herved qvitteres. Pasop 6te juni 1809. M. Nielsen

Kilde: Baroniet Lehn: Adkomster mv. 1662-1925. LAO