Restaureringen af Kirkeby kirke 1920

| | | |
Kirkeby kirkeKirkeby kirkeAlterparti før 1919 - Kirkeby kirkeAlterparti før 1919 - Kirkeby kirkeBeskrivelse af Kirkeby kirke ved provst Viggo Clausen (1905-1937).

Kirkeby kirke er selvejende siden 1918. Dens indre restaureret i 1920 under ledelse af billedhugger, maler Johannes Kragh, som har udført en ny prædikestol (udskaaret eg), rejst et granit-alterbord paa 4 stensøjler, mosaikgulv i koret, smedejærnsrækværk ved knæfaldet i koret, stenrelief indmuret over alteret i østvæggen, forestillende "Lammet", over dette fremdraget og forsynet med glasmaleri (forestillende "Korset")  det gamle romanske vindue, ligeledes udført kalkmaleri paa østgavlen i koret, forestillende "Bebudelsen". Den tidligere altertavle ophængt ved udgangsdøren i kirken. Nyt orgel indsat i kirken. Alt ved frivillige gaver fra menigheden ligeledes det elektriske lys bl.a. i kirkens kroner, også frivillige gave.
 
Magister Karsten Friis Viborg. Kunsthistorisk journal 1843: "Kirkeby kirke er opført af huggen granit, især choret =Qværndrup, og dette taler for begges ælde og samtidighed. En runesten, som Bredsdorff skal have fundet, og leveret copi af, har hans eftermand ikke kunne finde. Jeg gjennemsøgte da hele muren, og da jeg ikke fandt den der, hele kirkediget. Her fandt jeg omsider een sten, der har gren=runer paa de to sider, om det er den bredsdorffske, veed jeg ikke; jeg udbad mig skriftligt en copi af præsten, og slæbte mig saa fordærvet paa stenen, forat faae den baxet hen i vaabenhuset, hvor den nu staaer, og - haaber jeg - bliver staaende". (Magister K.F. Viborgs privatarkiv. LAO) 
 
Kirkeby kirkelade

Sydøst for kirken i kirkegårdshegnet ligger en ret malerisk middelalderlig kirkelade opført af granit og munkesten.

27. juli 1899. Den omtalte kirkelade er nedrevet for nogle 
aar siden (H.P. Pontoppidan)
(Grundmateriale til Trap Danmark, opbevares på Rigsarkivet)