Skolevisitats på de sydfynske øer

| | | | |
Drejø skole ca 1930Drejø skole ca 1930Skolevisitatser i 1913

Drejø Skole 10/9. Lærer Petersen  optræder paa en bestemt og tillige elskværdig maade. Der er god orden i skolen. I religion svarede børnene rigtig godt. Flinke i dansk og geografi, ogsaa ganske flinke i regning og retskrivning. Sangen gik ogsaa godt.

Birkholm og Hjortø skoler. Undervisningen har under stadige omskiftelser staaet en del tilbage. Lærer Nielsen har taget godt fat med energi og flid, og børnene ere gaaet frem i den senere tid. Man maa haabe, at læreren maa slaa sig til ro i nogen tid.

Skarø Skole. Lærer Hansen underviser som sædvanlig med interesse og nidkjærhed og børnene følger godt med.

Skolevisitatser i 1917

Strynø Skole, Strynø sogn. Her er fagfordeling i 4 klasser med første og andenlærer. Førstelærer Jeppesen (48 aar) er en ualmindelig solid og dygtig lærer, der arbejder flittigt og børnenes standpunkt viste, at han har godt udbytte af sit arbejde. Retskrivningen var meget god. Han er en særlig flink religionslærer. Andenlærer Rasmussen (23 aar) er ung og ny i gerningen; men han tegner til at have gode evner til at faa børnene med, specielt i regning.

Skolevisitatser i 1918. 

Drejø Skole. Skolen har 2 klasser. Lærer Petersen - 51 aar - taler paa en behagelig maade med børnene, som gav indtryk af at være vel underviste. I retskrivning var de og flinke.

Skolevisitatser i 1920

Hjortø Skole, Drejø sogn. Kun 1 klasse paa 4 børn. Enelærer Nielsen har undervist børnene med stor omhu og grundighed, men det store spring i alderen mellem det ældste og yngste barn lammer jo undervisningen, men under de forhaandenværende omstændigheder maa resultatet siges at være helt respektabelt. Læreren underviser 14 dage ad gangen, skiftevis paa Hjortø og Birkholm. Det vilde være et fortrin for undervisningen og en store behagelighed for den fungerende lærer, naar han ikke skulde skifte mellem øerne, saaledes at hver ø fik sin lærerkraft. For at formindske udgifterne herved vilde jeg mene, at det som forholdene er, kunde forsvares at lade undervisningen besørge paa hver af øerne ved en forskolelærerinde.

Skarø Skole, Drejø sogn. Enelærer Teglbjerg underviser livligt og godt og børnene vare flinke.

Skolevisitatser i 1921 og 1922

Birkholm Skole, Drejø sogn. Ministeriet har under 3 juni 1921 bifaldet, at Hjortø-Birkholm enelærerembede nedlægges (hidtil skiftevis paa hver af øerne 14 dages undervisning) og at der i stedet herfor oprettes et forskolelærerindeembede for Hjortø og et forskolelærerindeembed for Birkholm, hvorved skolen har faaet 2 i stedetfor een klasse hver. Øerne har været saa heldig at faa en examineret almuelærerinde i hver af de to forskolelærerindeembeder. Den nye lærerinde fru Emmy Nielsen (29 aar) paa Birkholm har gode evner til at vække børnenes opmærksomhed og give dem lyst til arbejdet, ssa mere under de nye forhold kan vente gode resultater paa den lille ø. Børneantallet er 3 i yngste og 2 i ældste klasse. Under disse smaa forhold gaaer ældste klasse med, ogsaa i yngste klasses timer og faaer derved i øjeblikket hverdags og heldagsundervisning.

Skolevisitatser mellem 1924 og 1925

Drejø. Der er en enelærer ved skolen, der har 2 klasser. Lærer Petersen - 57 aar - er en velbegavet mand, der paa en tiltalende maade arbejder med børnene. Øverste klasse lider i øjeblikket under, at der er et forholdsvist stort antal smaatbegavede børn i klasse, hvorfor det maa være umuligt for læreren med disse at naa et rigtigt tilfredsstillende resultat.

Skolevisitatser  fra 31. marts 1927 og 31. marts 1928.

Birkholm Skole, Drejø sogn. Her underviser efter skoleplanen en forskolelærerinde begge klasser. Der er ialt i begge klasser kun 6 børn. Forskolelærerinde begge klasser. Der er ialt i begge klasser kun 6 børn. Forskolelærerinden - fru Emmy Nielsen født Larsen (35 år gl) har almuelærerindeexamen. Hun er en meget interesseret, livlig og arbejdende lærerinde. Børnene var særdeles godt unerviste. Øens beboere er meget glade ved lærerinden og skønner paa, at denne foruden at være den flinke lærerinde i skolen tillige udenfor skolen samler beboerne til oplæsning og anden god oplysning.

Hjortø Skole, Drejø sogn. Som paa Birkholm underviser her efter skoleplanen en forskolelærerinde begge klasser. Der er ialt 10 børn. Forskolelærerinden, frøken Ragnhild Hansen Anker (38 aar gl) er ligesom paa Birkholm almuelærerinde. Hun er meget svag.; men skønt hendes undervisning er præget af hendes nervøsitet, var jeg godt tilfreds med børnenes standpunkt. Undervisnings methoden har ikke fulgt med tiden, men lærerindens store samvittighedsfuldhed bøder her paa, saa resultatet bliver særdeles tilfredsstillende.

Skarø Skole, Drejø sogn. En enelærer - Martin Jensen Kjær (52 aar) besørger her undervisningen. Der er tilsammen i begge klasser 14 børn. Læreren arbejder solidt og livligt, saa skolen maa siges at staa paa et fortrinligt standpunkt. Religionsundervisningen var f.ex meget god.

Skolevisitatser fra 1. april 1933 til 31. marts 1934 ved provst Viggo Clausen.

Hjortø Skole (selvstændig forskole) i Drejø sogn. Efter skoleplanen underviser en forskolelærerinde begge klasser. Skolen er rummelig, hyggelig og vel vedligeholdt og er i god orden, saavel hvad bygning som undervisningsmateriel angaar. Intet gymnastiklokale. Lærerinden, frk. Anker, der har seminaristeksamen, har i længere tid været syg, men er nu i stand til at overtage en del af undervisningen bistaaet af frk. Larsen, der underviser 12 timer om ugen. Der er kun faa børn i skolen, i alt 6, hvoraf de 5 i ældste klasse. Alle børn var samlede. Men der er ikke tvivl om, at der undervises med alvor og grundighed, og børnene var godt oplyste. De skriftlige arbejder var gode og nydelige. Ogsaa haandarbejderne var gode. Jeg overværede undervisningen i religion (frk. Anker) grundigt og levende. Ligeledes i dansk (frk. Anker). Børnene læste noget lavmælt men iøvrigt godt; analysen var god. I geografi (frk. Larsen) var det en fornøjelse at høre den grundige og gode undervisning. Ogsaa regning (hovedregning ved frk. Anker) overværede jeg. Alt i alt en god skole.

Birkholm Skole (selvstændig forskole) i Drejø sogn. Som i Hjortø Skole underviser efter skoleplanen en forskolelærerinde begge klasser. Skolestuen er af passende størrelse og i god orden; den ene ydervæg er i høj grad præget af fugtighed (Det blev paatalt overfor sogneraadsformanden). Kun faa børn, ialt 8. Ingen gymnastiksal. Undervisningsmateriellet i god orden. Lærerinden, fru Nielsen, der har en seminarieeksamen, er dygtig og flittig. Meget afholdt af børnene og øens beboere. De skriftlige arbejder var særdeles gode, ligeledes pigernes haandarbejde. Jeg overværede undervisningen i religion, dansk og regning - solidt og godt. Fra geografiundervisningen forelaa særdeles smukt tegnede kort, som børnene efterhaanden udarbejder over alle lande. Børnene var godt oplyste og livligt interesserede. Alt i alt en god skole.

Drejø Skole. Enelærer Pedersen. 25 børn i ældste klasse + 13 i yngste. Jeg visiterede først ældste derefter yngste klasse. Ældste i religion. De er solidte og godt underviste og kunde paa en tiltalende maade gøre rede for deres kundskaber. J dansk og geografi var de vel underviste, ligeledes var deres skrivning god; retskrivningen var for nogle drenges vedkommende tarvelig; iøvrigt rigtig god. - J yngste klasse er der lagt et godt grundlag; jeg hørte børnene læse og stave. - Skolens materiel er i god orden og tilstrækkeligt. Skolen er ældre men vel vedligeholdt og holdt i smuk orden. De skriftlige arbejder blev eftersete og var i god orden.

Skarø Skole. Bygning og undervisningsmateriel i god orden. 2 klasser med ialt 38 børn. Efter enelærer Kjærs afgang har en ny lærer, Kr. Knudsen, tiltraadt embedet 1 september. Jeg overværede undervisningen i ældste klasse i religion, dansk og geografi; i yngste klasse i læsning og hovedregning. De skriftlige arbejder blev eftersete og fandtes i god orden. - Lærer Knudsen underviser med energi og interesse og synes at have et godt greb paa at bibringe børnene solide kundskaber paa en tiltalende maade.

Strynø Skole. 4 klasser. God velindrettet skole som er godt forsynet med undervisningsmateriel. Gymnastik holdes om vinteren i en lejet sal; gymnastikredskaberne i god orden; de opbevares under tag. - De skriftlige arbejder for de 4 klasser blev eftersete og rigtig gode. - Jeg overværede undervisningen i 4 klasse i religion (førstelærer Nielsen), solidt; børnene var interesserede og godt med, og i dansk, hvor læsningen var klar ogred, analysen særdeles god; ligeledes i 4 klasse i geografi (andenlærer Rasmussen) grundigt og rigtig godt. J 2 klasse overværede jeg andenlærer Rasmussens undervisning i regning og danmarkshistorie, han gør indtryk af at være en flink lærer. Børnene i begge klasser gør udmærket indtryk. Der er delvis fagfordeling mellem lærerne.