Stormen på København 11. februar 1659

| | |

Om Tacksigelses Festen Aarligt at holde, den 11 febr:

Missive 9.1. 1661 - Stormen på København 1659Missive 9.1. 1661 - Stormen på København 1659Missive 9.1. 1661 (2) - Stormen på København 1659Missive 9.1. 1661 (2) - Stormen på København 1659Friderich dend Tredie med Guds naade Danmarchis, Norgis, Vendis och Gottis koning. Vor synderlig gunst tilforn, viider at vj naadigst for got hafue anseet dend 11. februarj aarligt offuer ald riiget solenniter at lade hellig holde. Och dertil fornøden texter, bønner och anden gudelig øffuelsse allereede ladet forordne. Betragtendes fornemmeligen dend løchelige seyrvinding som dend ... gode Gud os Anno 1659 paa samme dag forlehnte(?), da kongen aff Suerrig vdi dend storm som hand her paa staden med ald magt ansatte, veldeligen och med stor ruin bleff affslaget. Thi hafue i dend anordning at giøre, at samme dag saaledis som forschreffuit staar, vdi Eders stifft, saauel i kiøbstederne som paa landsbyerne aarligen vorder hellig holdet, saauel som och at muscique och anden solennitet med de store klocher vdi kiøbstederne vorde høytiids dage her i riget begaaes. Erindrindis derhoes alle de velgierninger som dend allerhøyeste side sidste Kiøbenhaffns beleiring os ved voris retferdige defensions vaabens løchelig progres vdi forleden krigs tiider beuist haffr huorfore vj samme dag hannem til tachsigelsse og effterkommerne til gudelig erindring aarligen her vdi riiget som forschreffuit staar ville hafue celebreret och høytiidelig holdt. Dereffter i Eder kan viide at rette. Befallendis Eder Gud. Schreffuit paa vort slott Kiøbenhaffn den 9 januarj anno 1661.

Vnder vort zignet - Friderich

Kilde: Indkomne breve 1651-1697 til Fyns biskop. LAO.

Stormen på København, episode under Karl Gustav-krigene, hvor svenskerne havde belejret København 1658-1660 (se Københavns belejring). Natten mellem den 10. og 11. februar 1659 stormede svenskerne København, men da danskerne forinden havde fået efterretninger om det svenske angreb, blev svenskerne slået tilbage, og Karl Gustavs erobringsforsøg mislykkedes.
Selve belejringen af byen fortsatte imidlertid, men stormen var et vendepunkt i krigen. [Den Store Danske)