Om helgårde og halvgårde 1657

| | | |

Brev 27.10. 1657Brev 27.10. 1657  Missive 9.1. 1658 - Om mandtal på alt mandkøn 1658Missive 9.1. 1658 - Om mandtal på alt mandkøn 1658Om heele oc halfue gaarde i stiftet at optegne.

Frederich dend thredte med Giutz naade, Danmarckes, Norges, Vendis och Gotthers koningh, Vor synderlige gunst thilforn, Vj beede Eder och naad: ville atj strax vden nogen ophold J vort cantzelie jndschicker rigtig fortegnelsse paa huor mange herreder, sogner och gaarde J Eders stift findis, och det paa efterschrefne maneer, nemblig vdj n: herrit ere n: sogner ere n: herre gaarde, och n: helle gaarde, n: halfue gaarde, n: boelle och fierdingss gaarde, n: huusse, der af thilkommer kongl: mayts och cronen, saa mange och adelen saa mange helle gaarde, saa mange halfue, saa mange boelle och saa mange huuse etc. Huilken fortegnelsse J veed huer sogne prest haffr at laade forferdige, saa som dee selff dertil ville suare omb jcke redt som forschreffuet staar bliffr angiffuet, dermed scheer vor villie. Befalendis Eder Gud. Schreffuet paa vort slott Kiøbenhaffn dend 27 octob: a: 1657

Vnder vort signet - Frederich

Kilde: Indkomne breve 1651-1697 til Fyns biskop. LAO.