Den danske kirke i London

| | |
Bækkenbrev 30. juni 1691Bækkenbrev 30. juni 1691Biskop Thomas KingoBiskop Thomas KingoBækkenbrev = tilladelse til at sætte bækken for kirkedøren. Sætte bækken for kirkedøren skete for at samle gaver.

Copie af Christian 5te Bekkenbrev for Den Lutherske Kirke i London No 183

C[hristian 5] Wor naade tilforne
Eftersom dend danske Meenighed til London udj Engeland, hos os allerunderdanigst hafuer ladet ansøge og begiere, at vi dennem til en dansk Luthersche Kirchis opbyggelse sammesteds nogen undsettning allernaadigst ville bevilge og forunde, og vi til dend ende allernaadigst hafuer bevilget og forundt, at de, til fornefnte Kirchis indrettelse nogen hielp, ved beckens udsettelse for Kirchedørene, saa vel i Kiøbstæderne som paa landet, i vore Riger Danemarck og Norge, maa indsamle.
 

De fynske kirkers bidrag til den danske kirke i London 1697De fynske kirkers bidrag til den danske kirke i London 1697De fynske kirkers bidrag til den danske kirke i London 1697 (2)De fynske kirkers bidrag til den danske kirke i London 1697 (2)De fynske kirkers bidrag til den danske kirke i London 1697 (3)De fynske kirkers bidrag til den danske kirke i London 1697 (3)Da ere vort allernaadigst villie og befalning, at du her om udj det dig anbetroede Stigt, dend andordning giører, at saadan beckens udsettelse paa en vid Søndag efter Prædichen scheer, og i synderlighed Præsterne tilholder, at de otte dage tilforne af Prædichestolen deris Meenighed her udj til gafmilhed beveger og erindrer, hvis og i saa maader samlet vorder, hafuer en hver Sogne Præst til sin Proust med rigtig bevis hos strax at levere, som det med tilhørig underskrefne Specification dig hafuer at tilstille; hvorefter du det saaledis til os Elskelig Doct. Hans Bagger Voris Consistorial Raad og Superintendent ofuer Sielantz Stigt hafuer at hidschiche, og imod qvitering levere. Dermed scheer Vor villie. Befalendis dig Gud. Skrefuet paa Vor Slot Kiøbenhafn dend 30 Junij Anno 1691. Under Vor Kongelig Haand og Zignet - Christian

Copien rigtig efter Originalen vidner Th. Kingo
 
Kilde: Indkomne breve 1651-1697 til Fyns bispeembede. LAO