Møllegården måtte flytte ud på Dong i 1795 - selv om fæsteren Peder Ipsen gjorde voldsomme anstalter

| | | |
Gadekæret i Lunde by - Damgård - i 1795 tilhørende Jens FrandsenGadekæret i Lunde by - Damgård - i 1795 tilhørende Jens FrandsenKort Lunde by 1783Kort Lunde by 1783Kort Lunde by 1795Kort Lunde by 1795Lunde kirkeLunde kirkePromemoria til den høy respective landvæsens commission i Lunde sogn!

Et rygte, som ieg neppe kan troe, har sagt, at ieg er den enneste gaardmand af Leutved gods, som skal være udseet af mit herskab til at udflyttes paa Gammel Høys Dong. Skulde dette saaledes være bestemt, da beder ieg underdanigst, at de høye og gode herrer vil behage ved deres retsindige betragtning, at forekomme den i alle henseender ubillige beslutning, som i alle maa bedre kan passe sig paa min naboe af tvillinggaarden Jens Frandsen, hvis bygning er aldeles brøstfældig, og følgelig billigere bør udflyttes, end ieg, som har samme andeel af tvillinggaarden i den beste beboelige stand, med megen bekostning aarlig; hvorfore skal hand da igien min gode boepæl, og ieg som en fattig mand paa nye bebyrdes med at opbygge en nye gaard, som aldeles vilde ruinere mig!

Er det nu strax, at udflyttes paa slet, skiønt megen jord, saa fortinne bemeldte min naboe det, deels for sin bygnings ringhed deels og for hans moralske caractheer som en urolig naboe, hvilket heele sognet med mig er i stand til at bevidne og desaarsag ønsker samme. Jeg haaber da, at det ikke er for meget sagt, naar ieg giver mig den frihed at melde, at ieg hverken kand, formedelst miine ringe omstændigheder, ey heller bør, da ieg har holt min gaard vedlige som en retskaffen bonde; ey heller gierne vil udflytte imod min villie, saa lenge Leutved gods har andre bønder i snesetal i sognet, som ere formuendere til udflytning, og besider de dertil hørende kræfter, og bedre indsigthed end ieg. Hans kongelige mayests høyst prisede forordning har aldrig intenderet, at en fattig stræbsom bonde skal for sin øvrige leve tiid giøres endnu fattigere ved at udflytte paa en jord, som er saa ringe taxeret ? eller kand derimod Jens Fransen finde sig i at flytte sin slet bebygte gaard, da vil ieg hellere komme ham til hielp, og af venskab skienke ham 30 á 40 rbd, om ieg end skal laane dem. Og overalt kand dette tilbud ey heller hielpe; da beder ieg det billigt, at alle Leutved bønder i Lunde sogn bør kaste lod om at udflytte en gaard, thi saa fornærmes ingen. Saaledes underkaster ieg den høye landvæsens commission min skiebne.

Lunde den 18de September 1795 Peder PIS Ipsen

Fremlagt i commissionen den 18de Sept 1795 Schumacher ABekker JToftgaard

Peder Ibsens søn hed Jeppe Pedersen, ladefoged på Skjoldemose

I 1810 forpagtede han Skyttegården i Rødme (Stenstrup sogn), for efterfølgende i 1812 at købe den af Rasmus Pedersen, som ved samme lejlighed købte Biskoptårup gods i Skellerup sogn http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/938