I kølvandet på kvægpesten 1763

| | | | | | | |

Tinghuset eller Tingbyggerhuset nord for KirkebyTinghuset eller Tingbyggerhuset nord for Kirkeby  Stenstrup by 1816Stenstrup by 1816Rødkilde godsRødkilde godsJustitsråd Jens LangeJustitsråd Jens LangeEn retssag fra 1765, i retssager 1749-1792, i Rødkildes godsarkiv på Landsarkivet i Odense. Læs her om kvægpesten i 1740erne ,Læs om Kvægpesten på Hvidkilde gods 1763 se også Dom over bønderne i Ulbølle 1749

1765, Adrian Bekker Hans Kongl: Mayts Cancellie Raad og Herrets Foget udj Sunds Gudme herred, Giøre vitterlig, at Aar 1765, Torsdagen dend 11te Julij var mødt for Retten inden forbemelte Sunds Gudme Herretsting, Fuldmegtigen ved Rydkilde Sr Aschanius paa sit Herskab Herr Justits Raad Langes vegne og fremstillede to kalds mænd, naunlig Otte Mandsfeldt og Niels Mortensen, begge af Steenstrup som fremlagde een skriftlig kald seddel contra Bonden Rasmus Christensen i Steenstrup, hvilken de fremstillede? ved eed efter loven lovlig at have forkyndet efter dessen? indhold som blev læst til actens følge...

Stevne maalet lyder saaledes: Memorial for kaldsmændene. Som J Rasmus Christensen, Rødkilde bonde i Steenstrup, haver paa en bedragelig og strafværdig maade paadraget Eeder Kongelig skatter og afgifter ladet Eeders i boende gaard i bygning forfalde, bortvent besetningen, jlde besaaet og for een stoerdeel, ladet gaardens grund ligge ubesaaet, med viidere Eeders forhold, alt paa een ond maade at see Eeders Herskab fornærmet, til belønning for hand, paa Eeders forbedrings løffter, har havt tolmoedighed med Eeder, og som dette Eeders andre? forhold er bleven alt for kiendelig, saa aarsages ieg herved paa mit Herskab, høyædle og velbyrdige, hl: justitzraad Langes vegne at andkyndige Eeder lovlig 8te dages varsel at møde inden Sunds-Gudme herrets-ting, torsdagen den 11te julij nestkommende for at andhøre u-villige siufnsmænd udnævnt, til at siune og besigtige Eeders gaard i bygning, besætning og tilligende grunde. Hvorledes den af Eeder er saaed og behandled, og dets afhiemling, samt vidner stevnte og u-stevnte, attester og breves læsning at andhøre, og endelig j-rettesættelse og dom efter fortienneste at lide.

Rødkilde den 3. julij 1765 - som fuldmægtig S. Aschanius

Vi underskrevne 2de mænd boendes i Steenstrup, tilstaaet hermed at have i dag lovlig forkyndet denne stevning for Rasmus Christensen og copie deraf leveret.

Otto Mansfelt Niels N:M: Mortensen

Hvorefter er bleven udmeldt siufnsmænd med viidere, som tings vidnet nærmere udviser, samt sagen udsat til den 18de julij. Hvorda sagen blev udsat efter Sr. Aschaniuses begiering til den 1 August, hvorda Sr. Aschanius ligeledes begierede sagen udsat i 14 dage, som blev bevilget og beroer til den 15 august, hvorda Sr. Aschanius møtte og fremlagde sit jndlæg af gaars dato, tilligemed det derudj paaberaabte tingsvidne, som blev læst til actens følge. Jndlæget lyder saaledes.

Velædle og Velbyrdige hr: cancellie raad og herrets foged - som jndstævnte Rasmus Christensen, Rødkilde feste bonde, boende i Steenstrup, der besidder een skiøn gaard af grund og tilliggende, og kunde have levet got og vel, naar hand med skikkelighed ville have forestaaet gaarden, helst da hand giorte ingen hovning, men havde gaarden for een liden afgift haver for 2 aar siden, da qvæg-svagheden paakom ey betalt det hand skulle til hands herskab, men beedet om delation, med løfte, om at hand ville være stræbsom og skaffe sig qvæg, og igien rigtig at betale hvis hand burde og blev skyldig. Dette Rasmus Christensens løfte efter skyldighed, har hand icke i mindste deel efterkomet, men contraie, foruden at hand intet betaler af kongelig skat og afgift, saa i steden for at see, at forskaffe sig qvæg igien, saa bortselger hand det eenigste høvet hand havde, der overstoed svagheden hos ham, uden at skaffe sig mindste høvet igien, ja endviidere, hvad kalver hand i disse 2de aar har faaet af de leye=kiør hand har haft, dem har hand ligeledes solgt og aflagt; hands bæster til at dyrke jorden med, dem har hand ligeledes bortvendt og forringet, saaledes at hand nu ikkuns har 4re usle bæster i behold ved gaarden, hvoraf de 2de ere udlevede og ei duer at overfødes; vogne reedskaber, plou og harre, det har hand ligeledes fravendt og forringet, saa det hand lader være ved gaarden er i een messerabel stand og som ubrugeligt; hands faar fra vendes i lige maade, saa hand ved gaarden ikkuns har leie faar; hands svin ved gaarden misserable og ringe. Sæden som hand har lagt i jorden, har hand needlagt meget ilde og bedragelig, foruden at hand har ladet een stoer deel af det der i aar skulle være besaaet, lige u=besaaet, gaardens bygning har hand ligeledes skammelig ladet forfalde, ja saaledes at huusene staar uden tvær lægter og hanebaand, der og findes afbrutte, saa den er tydelig til synes, at hand gierne har seet gaarden reent at nedfalde; Hands boehauge fravendt, saa det der er tilbage i gaarden er misserable, hvilket alt vedfølgende syns tingsvidne her fra retten udstæd, nok som tydelig viiser, saa hand i alle deele har opførdt sig complet ond og bedragelig, ikke efterkommet hands løfte som ellers var hands skyldighed, at være strebsom med at skaffe sig creaturer med flittighed at holde gaarden og dends (?) i stand, og betale hands skat og afgift, men i dets stæd, ved dend goedhed og taalmoedighed der er ham beviist, vunden tiiden, at hand retskaffen kunde komme til at ruinere gaarden i alle deele, og bedrage hands herskab til belønning for den goedhed ham er beviist.

Og bestaaer det hand saaledes bliver skyldig i efterfølgende, nemlig: Af kongelige skatter, samt landgilde og hovning, skylder hand: 2 aars landgilde og hovnings penge til nest afvigte 1 maij 1765 á aarlig 20 rigsdaler = 40 rigsdaler; af oct qvartal skat 1763 = 5 mark 8 skilling; af korn skats penge 1764 = 2 rigsdaler 3 skilling; Januarij qvartal = 2 rigsdaler 5 mark 15 skilling; April qvt: = 1 rigsdaler 4 mark 14½ skilling; Julij dito = 2 rigsdaler 1 mark 7½ skilling; Oct: dito = 2 rigsdaler 5 mark 15 skilling; 1765 korn skats penge = 4 rigsdaler 5½ skilling; Lateris = 56 rigsdaler 4 mark 6½ skilling;

Transport 56 rigsdaler 4 mark 6½ skilling: Januarij qvart = 2 rigsdaler 5 mark 15 skilling; April qvart: = 1 rigsdaler 4 mark 14½ skilling; Julij dito = 2 rigsdaler 1 mark 7½ skilling; og 8te maaneders extra skat for sig og korn = 1 rigsdaler 2 mark ?; Summa  landgilde og skat = 65 rigsdaler 2 mark 9½ skilling;

Gaardens brøstfældighed beløber sig til det som tingsvidnet pag: 9 og 10 udviiser = 57 rigsdaler 1 mark 8 skilling; Til besætning udkræves til gaardens auling nødvendig at drive 2 vogne og harre hester? á stykket 20 rigsdaler = er 52 rigsdaler; 6 ploubester á stx 16 rigsdaler = 96 rigsdaler; 2 vogne med fornødne reedskaber = 24 rigsdaler; plou og harre med fornøden reedskaber = 7 rigsdaler = 179 rigsdaler

Til dette findes ickuns ved gaarden, det syns=tingsvidnet pag: 10-11 og 12 udviiser og bedrager sig ialt til 25 rigsdaler 1 mark; (179-25 = 153 rigsdaler 3 mark)- bliver altsaa skyldig paa besætningen = lateris = 276 rigsdaler 1½ skilling;

Transport 276 rigsdaler 1½ skilling; Dend grund der i aar skulle have været besaaet og ligger u=dyrket, er gaarden til skade, det syns-tingsvidnet pag: 13 udviiser = 18 rigsdaler. 

Summa i alt, som denne Rasmus Christensen ved hands andre bedragelige forhold, bliver til hands herskab, hr justitz raad Lange skyldig som hand har indtet at betale med = 294 rigsdaler 3 mark 1½ skilling

Hvorover min irettesettelse og paastand bliver: 1/ At denne jndstævnte Rasmus Christensen bliver tildømt at have sin gaard og fæste forbrudt; 2/ At hand bliver tildømt at betale til min principal hr justitzraaden den anførte skyldig blevne = 294 rigsdaler 3 mark 1½ skilling; 3/ At betale denne processes bekostning skadesløs og for det 4/ At siden benævnte Rasmus Christensen ey alleene har opført sig saa doven og nachlæssig til at beopagte hands fæstegaard, for at svare hvad hand burte, men tillige saa bedragelig søgt tiiden til at kunde ruinere gaarden, i bygning, besætning, groeden (grunden?) og tilliggende, at hand derfore andre slige andre fæstere til exempel og afskye vorder i følge allernaadigste lov og forordninger anseet og straffet.

Saaledes indlader ieg sagen til retfærdig dom og paakiendelse, og i øvrigt med ald respect forbliver velædle og velbyrdige hr cancellie raads ydmyge tienner Rødkilde den 14 aug: 1765 S Aschanius

Det paaberaabte tingsvidne hæftes herved acten efter forordningen.

Dend jndstevnte Rasmus Christensen mødte, og efter at hand havde andhørt det fremlagte beskyldnings jndlæg med vedfulgte tingsvidne, erklærede, at hand intet kunde have noget imod dend opførte restantze og anden besværing at sige, hvorfore hand i alle maader tilstoed samme, men derhos beklagede sig, i eendeel aaringer at have haft mishæld og serdeelis vandhæld paa sine creature, hvor af end og mange ere hend døde, uden mindste nøtte i hvor meget hand end haver strebt, saavel for creaturets conservation som aulingens drift, begierede derfor ydmygst at hands herskab herr justitzraad Lange gunstigt tager saadant i consideration, for resten erklærede Rasmus Christensen paa tilspurte af retten, at hand indtet viidere i sagen havde at fremføre. 

Sr Aschanius forblev ved sit jndlæg og jndloed sagen til doms, som og altsaa efter forestaaende omstendigheder til doms blev optagen.

Dom udi sagen imellem hl: justitsraad Lange til Rødkilde contra fæstebonden Rasmus Christensen j Steenstrup afsagt ved Sunds Gudme Herredsting dend 29 august 1765:

Da hr justitsraad Lange til Rødkilde ved stævning af 3 julij lovligen har indvarslet sin fæstebonde Rasmus Christensen i Steenstrup til doms lidelse for resterende skatter, gaards=fæld, besætnings mangel, grundens slette behandling, med viidere; til hvilken ende hand ved syns-mænd udmelte af retten tilstrekkelig har beviist bondens slette forhold og dend der ved forvoldte skade, hvor ved hand har paadraget sig een restants af 65 rigsdaler 2 mark 9½ skilling, gaardens brøstfældighed 17 rigsdaler 1 mark 8 skilling, for manglende besætning 153 rigsdaler 5 mark, samt for dend u=dyrkede jord 18 rigsdaler, som giør i alt 294 rigsdaler 3 mark 1½ skilling, hvor imod bonden som har jndfunden sig ved retten og tilstaaet gielden, alleene har undskyldt sig med i nogle aar at have haft vanhæld paa sine creature;

Saa kiendes for ret: at bonden Rasmus Christensen i Steenstrup bør i følge lovens 3 bogs 13 capitel 1 articul have sit fæste forbrudt til sin hosbonde hl: justitsraad Lange, samt der foruden til findes at betale hannem de skyldig værende 294 rigsdaler 3 mark 1½ skilling, tillige med denne processes bekostning skadesløs, alt inden 15 dage efter denne doms lovlige forkyndelse under rettens videre befordring. Actum ut supra A Bekker.

Bilag:

Adrian Bekker hans kongelig mayestets cancellie raad og herreds foged udi Sunds Gudme herred, og Peder Bech kongelig mayestets byeskriver i Svendborg, og herrets skriver i bemeldte herred; Giøre vitterlig at aar 1765, torsdagen, dend 11te julij var møt for retten inden for bemeldte Sunds Gudme herrets ting fuldmægtigen ved Rødkilde Seign: Aschanius paa sit herskab hl: justitz raad Langes vegne, og fremstillede 2de kaldsmænd naunlig Otte Mansfelt og Niels Mortensen begge af Steenstrup, som fremlagde een skriftlig kaldseddel contra bonden Rasmus Christensen i Steenstrup, hvilken de hiemlede ved eed efter loven, lovlig at have forkyndet efter dessen jndhold som blev læst til actens følger, lydende saaledes:

No 1 Memorial for kaldsmændene. Som J Rasmus Christensen, Rødkilde bonde i Steenstrup, haver paa een bedragelig strafværdig maade, paadraget Eder kongelig skatter og afgift, ladet Eders i boende gaard i bygning forfalde, bort vendt besætningen, jlde besaaet og for een stoer deel, ladet gaardens grund ligge u besaaet, med videre Eders forhold, alt paa een ond maade, at see Eders herskab fornærmed, til belønning for, paa Eders forbedrings løfter, har haft taalmoedighed med Eder. Og som dette Eders onde forhold er bleven alt for bekiendt, saa aarsages ieg her ved, paa mit herskab høyædle og velbyrdige hl: justitzraad Lange vegne, at ankyndige Eder lovlig 8te dages varsel, at møde inden i Sunds Gudme herrets tings torsdagen dend 1te julij næst kommende for at anhøre u=villige siufnsmænd udnævnt, til at siune og besigtige Eders gaard i bygning, besætning og tilliggende grunde, hvorledes de af Eder er saaed og behandled og dets afhiemling, samt vidner stefnte og ustevnte, attester og breves læsning at anhøre, og endelig i rettesettelse og dom efter fortienniste at lide. Rødkilde dend 3die julij 1765 - som fuldmægtig S. Aschanius.

Vi underskrevne 2de mænd boende i Steenstrup tilstaar her med at have i dag lovlig forkyndet denne stefning for Rasmus Christensen og copie der af levered. Otte Mansfelt Niels N:M: Mortensen hvorefter Seigs Aschanius begierede 2de mænd udmeldt til at foretage det forstevnte syvn paa mandag førstkommende og samme saaledes fuldgiøre som de her i retten i dag 8te dage kand afhiemle.

Til dend ende blev af retten udmeldt Anders Nielsen af Høye og Rasmus Andersen af Lunde, der førstkommende mandag det forstevnte syvn saaledes haver at forrette, som de det her inden retten i dag 8te kand afhiemle, til hvilken tiid sagen blev udsadt, som er den 18de julij. 

Dags stokkemænd vare Jørgen Andersen i Egebjerg, Peder Hansen og Rasmus Knudsen af Steenstrup, Jørgen Pedersen af Lunde, Christen Andersen, Frands Andersen og Rasmus Rasmussen i Høye og Hendrik Eriksen i Tinghuuset.

Torsdagen den 18de julij 1765 mødte for retten de i dag 8te dage udmeldte 2de synsmænd Anders Nielsen af Høye og Rasmus Andersen af Lunde, som fremlagde deres siuns forretning hos fæstebunden Rasmus Christensen i Steenstrup, hvilken de ved eed bekræfte, de saaledes at have synet og befunden som forretningen indeholder, lydende saaledes.

No 2 Anno 1765 den 15de julij mødte vi underskrevne 2de mænd hos Rødkilde Bonde Rasmus Christensen i Steenstrup for i følge dend ved Sunds Gudme herrets ting sidstleden torsdag dend 11 huius af retten giordte udmeldelse at siune og besigtige hans hidtil i fæste havende gaards bygning, reedskab, besætning og grunde, og følger da vores forretning saaledes:

1/ Blev gaardens bygning efter at brøstfældigheden af os nøye var siunet og besigtiget anseet i fæld á faget saaledes

Den nordre længde eller stuehuuset, som er 12 fag - á faget i fæld 1 rigsdaler er = 12 rigsdaler; Den østen længde er 12 fag á 1 rigsdaler 1 mark er = 14 rigsdaler; Den synden er 10 fag á 2 mark 8 skilling er 4 rigsdaler 1 mark; Dend vesten længde er 20 fag á 1 rigsdaler 2 mark 2 skilling er 27 rigsdaler 8 skilling ==== 57 rigsdaler 1 mark 8 skilling; 2/ Gaardens reedskab blev efter at samme var besigtiget vurderet saaledes: 1 gl: træevogn med fielle, vognbund og hammel = 1 rigsdaler; 1 dito uden fielle og hammel = 1 rigsdaler; 1 plov med jern = 4 mark; 1 jern harre = 4 mark; 1 tromle = 1 mark; 1 gl. slæde = 1 rigsdaler 8 skilling; 1 par gl. ferreds haver med kurv = 2 mark; 2 par gl. seeler med tømme og hals kobler = 2 mark 8 skilling; 2 par lange høst haver med læs træe og vognbunde = 2 mark == 4 rigsdaler 5 mark; 3/ Besætningen som ligeledes bliver anseet af følgende værdie. 1 rød hoppe gl. 10 aar = 9 rigsdaler; 1 gl. sorte brundt dito med 1 føll = 3 rigsdaler; 1 sort dito gamel 13 aar = 4 rigsdaler; 1 sort udlevet dito = 1 rigsdaler; 2 stx aarings sviin á 1 rigsdaler 2 mark er = 2 rigsdaler 4 mark; 4 smaae griise á mark 1 mark = 4 mark = 20 rigsdaler 2 mark; 4/ De til gaarden henhørende jorder og grunde blev der efter af os ligeleedes siunet og besigtiget og befandtes sæden paa samme for een stoer deel ikkun meget slet og ringe hvor til jorden i sig selv som og sammes slette behandling kand være aarsag; Saa er og de 2/5 deele af gaardens grund henhviilet ubesaaet, hvilket kand ansees at være beboerne til skade for = 18 rigsdaler;

Datum Steenstrup ut supra Anders Nielsen af Høye Rasmus R:A:S: Andersen boendes i Lunde.

Monsr Aschanius fuldmægtig ved Rødkilde mødte og forbeholdt sit herskab ald vedbørlig rett, saa vel for den befundene brøstfældighed, som manglende besætning med videre, til hvilken ende hand begierede sagen udsadt i 14 dage til nærmere beskyldnings givelse imod Rasmus Christensen i Steenstrup, og da det befindes at adskillige u=vedkommende i sognet saa vel som uden for tvert imod loven hafde  troffen accorter med denne og andre Rødkilde bønder om at pløye og saae adskillige af disse bønders jorder over alt i markerne; saa var hand begierende, at det maatte her fra retten aflyses og bekiendt giøres, at ingen fra dato maatte høste noget som tilhørdte forbemeldte Rødkilde bønders gaarde og grunde, saa vel som tøygre græs og tørve skiær, alt under dend straf som loven dicterer til dend ende blev efter begiering alle og een hver advaret og bekiendt giort, at de ikke i foreskrevne maader indlod sig i nogen slax handel med disse bønder for saa vit deres agger, eng, og tørve skiær betræffer med mindre de der til har erholdet herskabet hl: justitzraad Lange tilladelse. Sagen mod Rasmus Christensen blev efter begiering udsadt til i dag 14 dage og beroer til dend 1ste Augusti;

Dags stokkemænd vare Jørgen Andersen i Egeberg, Hans Jørgen og Rasmus Knudsen i Steenstrup, Rasmus Pedersen i Lunde, Rasmus Andersen, Frands Andersen og Christen Skræder af Høye, Hendrik Eriksen i Tinghuuset;

Torsdagen den 1ste augusti 1765 - J sagen for hl. justitzraad Lange contra Rasmus Christensen i Steenstrup møtte Sr. Aschanius og begierede det passerede tingsvidne beskreven som stæd blev;

Dags stokkemænd vare, Jørgen Andersen i Egeberg, Hans Jørgensen og Rasmus Knudsen i Steenstrup, Rasmus Pedersen af Lunde, Frands Andersen, Christen Andersen og Rasmus Rasmussen i Høye, samt Hendrik Eriksen i Tinghuuset. Som tillige med forbemeldte rettens betiente vidne at saaledes inden tinge passeret er actum ut supra Peder Bech

 

BilagStørrelse
Rødkilde gårde i Stenstrup og Lunde sogne 1769.pdf7.59 MB