Hollænderiet på Rødkilde

| | | | |
Rødkilde - Mejeri med kilden hvor mælken kunne afkølesRødkilde - Mejeri med kilden hvor mælken kunne afkølesUnderdanig Pro Memoria!

Da det ofte hænder sig i sommer, at saavel nogle af mine Mejerie Piger, som den saakaldte Under=Mejerske som egentlig skulle have Tilsyn med de andre Piger, ikke efter deres Pligt og skyldighed reen malker Kiøerne, men undertiden efterlader tilbage hos dem, heele Potter Mælk og derover, som hvorved Kiøerne naturligviis gandske bedærves, da det er Sandsynlig, at naar de den eene Dag efter den anden skal blive gaaende med den halve Mælk, vil det kuns vare kort før de gandske sennes (goldes), og det u=agtet, at saavel den her paa Gaarden værende Hollænder, der har Over Opsynet ved Mejeriet, som jeg selv naar jeg derom er bleven vidende, adskillige gange har foreholdt Pigerne, at malke tilgavns, hvilket de og lover men ikke holder, og det nu ved undersøgelse igien befandtes, at af de faae Køer som under Mejersken Appelone Hansdatter har at malke atter befandtes en Koe som skiøndt den nyelig var malket, dog havde hos sig noget over en Potte Mælk, hvilken Behandling, jeg ikke kan antage for andet end puur ligegyldighed og u=troeskab, saa nødsages jeg paa lovlig maade at indtale min Rett, men forinden at dette skeer vil Deres Høy Velbaarenhed ... tillade at jeg herved underdanig udbeder mig bemeldte Appellone Hansdatter tilligemed mig indkalde for Forligelses Commissionen for at foretage, om det ikke skulle være muelig paa den maade at bringe hende og de andre Piger til Deres Pligters opfyldelse uden videre o..stændigheder, og derved tillige at faae denne Sag i mindelighed afgiort.
Rødkilde den 7 Juli 1803
 
Kilde: Kladde af Johan Lange, opbevares i Indkomne breve 1721-1805 i Rødkilde godsarkiv på Landsarkivet i Odense.