Da mølleren gik i baglås

| | | | |

Hørup MølleHørup Mølle Hørup MølleHørup MølleHørup Å hvor den passerer forbi Hørup MølleHørup Å hvor den passerer forbi Hørup MølleMølleren Peder Knudsen i Hørup Mølle under Schioldemoese gods, der er forbunden efter sit fæstebrev at holde sine broer vedlige, saaleedes at der kand forsvarlig passeres over samme, men for at ingen skulde passere derover, satte hand først ræk for, men da det blev ham af hands Hoesbonde befalet at giøre broen i stand, har hand tvert imod taget broefielle op, hvilke hand dog efter behag kand legge i, naar hand vil lade nogen kiøre over.

Det kand ikke være mig og miine godser liigegyldig, om de kand komme derover eller ikke, da Vejen til Steenstrup og her efter Nyborgsiiden er lang omkring, naar man skal om ad Schioldemoese, men det er ikke andet end Ondskab af Mølleren, da hand har vildet haft broen til een Herrets broe og det er bleven ham nægtet, saa er det nok hand troer, at det skal skee paa den maade, at naar hand ikke giør noget ved broen, skal det blive ham paalagt, imod at oppebære broe penge, hvilket vil blive bekostelig for mange af miine Godser saavel som andre, som skal hente ald deres Tørv fra den siide og derved faae een betydelig udgift, som ikke bør ham tilstaaes, da det var ham ikke ubekiendt, da hand fæstede Møllen efter hands faders død, at den byrde hvilede paa møllen og blev ham liigeleedes paalagt i hands fæstebrev.

Jeg maae derfor beede at mølleren bliver tilholdt, under mult, strax at sætte den i den stand at eenhver kand kiøre sikker derover og ikke giøre den uduelig inden hand har tømmeret samlet til broen, at den i een hast land? sættes, og imedens det skeer at sætte dæmning for, saaleedes at Rejsende kand kiøre uden om som for har skeet.

Kilde: Udateret kladde af justitsråd Johan Lange til Rødkilde , opbevares i indkomne breve 1721-1805 i Rødkildes godsarkiv på landsarkivet i Odense. Sagens udfald kendes endnu ikke.

Knud Christensen, møller, Høirup Mølle, skifte 18.1. 1801. Sønnen Peder Knudsen, som er fæster af møllen, blev det pålagt at være ansvarlig for boet, hvis skifte blev udsat til 09.12. 1801, hvor det blev sluttet. Skjoldemose skifteprotokol 1785-1812


Møller i Svendborg/Nyborg amt

http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/89 

1866: Træbro (Slusebro) ved Høirup Mølle, med et Løb og 6 Alens Vandslug. (Den frie åbning (bredden) under fx en bro eller ved en sluse)