Overtro om kvæg på kong Christian 4's tid

| | | | |
Fyens biskop. Fyens Stifts almindelige breve 1622-1650- LAO
Missiv 8. oktober 1645Missiv 8. oktober 1645
Christian den Fierde med Guds naade, Danmarckiss, Norgiss, Vendiss och gottiss Konningh, Vor Synderlig Gunst, Efftersom Vj Naadigst komme udj forfaring, stor ugudeligheed paa Landsbyerne, mangesteds att gaa J Suang, med W=døbte børn, paa Sygt Quæg lade sette, i den meening det der aff schulle bliffue helbredt, da paa det saadan Superstition af dieffuelenss gierning, her efter kand bliffue forrekommett, Bede Vj eder och naadigst ville, attj paa Landemode, Prousterne och presterne i eders stift saant forreholder, och der hoss aluorligen befaler, Att de flitteligen i acht haffuer att slig och anden paafund, som strider imod Guds ord, ingensteds udj deress sogner begaaiss, meget mindere med nogen i slig fald seer igiennem fingere, saa frembt de iche der till selff vilde suare, och tilbørligen straffiss, dermed scheer Vor Villie, Befahlendess eder Gud, Schreffuett paa Vort Slott Kiøbenhauffn den 8 Octobr Anno 1645.

Vnder Vort Zignett Christian R.