Biskop Hans Mikkelsens legat til fattige studenter 1638-1667

| | | |
EA001 Fyens Stift Bispeembedet - 1525-1805 Stiftets almindelige breve 1622-1650
Fyns Biskop - Fyens Stifts almindelige breve 1622-1650Fyns Biskop - Fyens Stifts almindelige breve 1622-1650  Epitafium over biskop Hans Mikkelsen, opsat 1654 i Odense DomkirkeEpitafium over biskop Hans Mikkelsen, opsat 1654 i Odense DomkirkeBiskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41.  Ved Anne Riising og Mogens Seidelin (red. Finn Stendal Pedersen). Odense 1991, 319 sider.
 
Henrick Hanszen Sogne Præst udi Skambye og Proust udi Skam Herret, kiendes og hermed vitterligt giør at min kiære Salige Fader hæderlig og høylærd mand, Doctor Hans Michelsen, Superintendent over Fyens Stift, haver fra Anno 1638 om Paaske aarligen udgivet rente at Et Tusinde Rixdaler, til Tre fattige Studentere, deris studering paa Universitetet med at fortsette; hvor om dend salige mand, een kort tid, førend Gud hannem hedenkaldede, selver een fundatz, haver Conciperet, og er befunden efter dend Sl: mands afgang, med hans egen haand skreven, hvorledes med samme Stipendio i alle maader skulde forholdes, lydendis ord efter ord som følger: Jeg Hans Michelsen D. Superintendent over Fyens Stift, kiendes og her med vitterligt giør, at Jeg dend almægtige Gud, for mange mig beviste velgierninger, til lov og ære og dend studerende ungdom til forfremmelse, haver funderet og stiftet, og nu med dette mit obne brev funderer og stifter et Tusinde ... Rixdaler som skal staa paa aarlig rente, Sex ... Rixdaler af hver hundret, hvor ud af Tre fattige studenter skulle have Een hver Tiufve .. Rixdaler aarligen til deres studeringer at fortsette, og skulle samme studenter være af disse efterfølgende Qvaliteter: Først da skal de være fødde her i Odensse, eller udj Fyens Stift, eller om de ere af andre Stifter, have ganget her i Skolen, og paa Gymnasium. For det andet, de skulle være fattige, og af ringe formue, at de ikke kunde formaa sig self at holde paa Universitetet. For det Tredie, de skulle have skikket sig vel af barndom op, og være af den forhaabning, at de kunde tienne med frugt, enten i kirke eller skole tieniste; Og for det fierde, de skulle nyde samme Stipendiis i Tre aar, dend stund de studere paa noget Universitet her i Danmark og sig flittigen og ærligen forholder. Disse Stipendia vil Jeg self raade for den stund Jeg lever, men naar Gud kalder mig bort, da skal min Eldste Søn raade derfor; Efter hannem min Eldste Arving eller Arfving som bliver ved Bogen, og er boesiddendis her i landet; Men naar Jngen fleere af mine Arvinger til ere, som forskrevet staar, da skal Superintendenten i Fyens Stift alleene raade for samme Stipendiis, som ført er. Hvoesom efter min Fundation haver magt til at udvælge de studenter, som disse Stipendia skulle nyde dend skal og have magt til at udsette Hovetstolen paa rente hos vederheftige adels folk, med een vederheftig forlovere; Og det til Tiufvende Dag julii, og annamme renten til dend forbenefnte brug, som hand for Gud vil forsvare, og for menniskene, med een god samvittighed være bekiendt. Hvilken forskrevne fundatz udj alle ord og puncter, uryggeligen og ufeylbarligen at skulle holdes og efterkomes. Jeg til forplichter mig og dend Sl: mands arvinger, alle og Een hver, som nu ere, eller her efter kommendes vorder. Og at saadant denne St. mands velmeente verk, Guds Nafn til ære, og den studerende ungdom til nytte, skulle jo aldrig til anden brug blive anvendt, om maaskee, de, som for samme Stipendiis efter fundatzen skulle raade, kunde i lengden enten blive forsømmelig, eller uvederheftige, vil Jeg hafve dend gode mand Superintendenten, som nu er, eller her efter kommendes vorder, for Guds skyld ydmygeligen formanet, at hand jo haver der med saadan Jnspection, som hand after at svare for Gud paa dend yderste dag. Til ydermeere vidnesbyrd og forsikring for mig og mine arvinger, sampt mine SL. brødres børn, hvis rette verge Jeg monne være, og deris arvinger, som her efter kunde komme, haver Jeg tryct mit Signet her neden for, og med egen haand underskrevet. Odense S. Hans Bapt. Dag 1653

Henrich Hanssen Ofvenbmt Fundatz at vere richtig efter dend copie, som Jeg i hænde hafver, Vidner Jeg underskrefne
Nørre Broby Præstegaard d. 25 Junj Ao 1715 Michael Clausøn.

Forskrefne at være saaledis indlefveret, testerer C. Wielandt
BilagStørrelse
Biskop Hans Mikkelsens legat til fattige studenter 1638-1667.pdf6.36 MB
Om biskop Hans Mikkelsens legats historie.pdf2.68 MB
Optegnelser om biskop Hans Mikkelsens levned.pdf10.48 MB