Gårdmandsenken Karen Hansen i Sømose [Odense Sct. Hans landsogn]

| | | |
"Gaardmands Enke Karen Hansens i Søemose, Odense Amt, har meldt og med gode Attester beviist at have siden 1764 lagt Vind paa at forfærdige røde uldne Huer, hvortil hun selv har spundet Garnet, bundet Huerne med øvrige Tilberedning. Hun har afsat en betydelig Deel. Ved denne Fliid, samt andet Haandarbeide, har hun erhvervet det Nødtørftige til Hielp til Underholdning, for sig, i sin Tiid hendes Mand og uopdragne Børn, da den ringe Aftægt de fik af Gaarden har langt fra ikke været tilstrækkelig. Hun er nu 79 Aar gammel. Af Huerne er indsendt en Prøve som Commissionen har befunden ganske god.
Commissionen anbefaler med Fornøyelse [denne driftige Kone] til Selskabets Opmuntring, og foreslaar, At ... Gaardmands Enken Karen Hansen, en Belønning af 10 Rd.

[Det kongelige Danske Husholdningsselskabs Kunstkommission] den 12te Martii 1803."

Kilde: Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Kunstkommission - Forhandlingsprotokol 1792-1803. Erhvervsarkivet