Pastor Lars Fogs nodebog ca 1777

| | | | |
Noder i kopibog 1777-1817 - Pastor Lars Fog, Stenstrup (2)Noder i kopibog 1777-1817 - Pastor Lars Fog, Stenstrup (2)Noder i kopibog 1777-1817 - Pastor Lars Fog, Stenstrup (3)Noder i kopibog 1777-1817 - Pastor Lars Fog, Stenstrup (3)Noder i kopibog 1777-1817 - Pastor Lars Fog, Stenstrup (4)Noder i kopibog 1777-1817 - Pastor Lars Fog, Stenstrup (4)Lars Fogs noder findes i den kNoder i kopibog 1777-1817 - Pastor Lars Fog, StenstrupNoder i kopibog 1777-1817 - Pastor Lars Fog, Stenstrupopibog, han anlagde straks han tiltrådte som sognepræst i 1777 efter faderen Rasmus Davidsen Fog for Stenstrup og Lunde sogne. Noderne findes på de allerførste blade i kopibogen, som dækker årene 1777-1817. Alfred Abrahamsen i Lunde har tilbage i 1970erne skrevet om præsterne i Stenstrup og Lunde sogne. Om Lars Fog skriver han således: "Rasmus Fog var svagelig i sine sidste otte-ti år, og ved at kigge i kirkebogen kan man se, at hans skrift for disse år var meget ubehjælpsom og næsten ulæselig. I Fogs sidste seks leveår var sønnen, Lars Fog da også bleven medhjælper i embedet. Rasmus Fog døde omkring ved februar i 1777 - få dage efter skrev hans søn følgende i Stenstrup kirkebog: “Den 5 februar 1777 blev forhenværende sognepræst for Stenstrup og Lunde, hr. Rasmus Davidsen Fog begravet i Stenstrup kirke. Underligt nok, samme dag begraves også hans broder, der sikkert også har haft ophold i præstegården, kirkebogen siger således: “Den 5 februar 1777 blev Monnesiur, Chresten Davidsen Fog begravet i kirken”.
 
- Altså to brødre, der fulgtes ad i døden og i graven. Fogs enke overlevede ham i 18 år og døde først 1795. - Rasmus Fog var den sidste præst, som fik sit lejested indenfor kirkens mure, de følgende præster kom ned på kirkegården.
 
Den gamle bondeby StenstrupDen gamle bondeby StenstrupLars Rasmussen Fog 1777-1818 Fulgte altså efter faderen, som næste sjælesørger for Stenstrup og Lunde menigheder. Han var, som før nævnt, født i Stenstrup præstegård 1746, blev student fra Odense i 1759 og teologisk kandidat 26 september 1763. I kollatsprotokollen anfører den nuværende biskop over Fyns stift, J. Ramus nu - den forhenværende bisp, Lodberg var dengang lige død, således: Jeg, biskop Ramus viterliggøre: At, som det har behaget allernaadigste hans kongelie majestæt, Kristian den syvende, at konfirmere og stadfæste den hæderlige og vellærde Studie Theologia, Lars Rasmussen Fog, til at være medtjener og kapellan pro persona  ved Stenstrup Lunde menigheder her i Fyn for at være hans fader, velærværdige, Rasmus Fog, sognepræst sammesteds, ved hans paafaldende svaghed og skrøbelighed udi bemelte hans embede og af mig i dag i Skt Knuds kirke ordineret ham. Odense den 27 marts 1771 J. Ramus.

Lars Fog blev den 29 oktober 1772 gift med jomfru, Elisabet Kirstine Bendz, hun var født i Revninge 1746, og var datter af bagermester, Morten Bendz og hustru, Sofie Caroline. I seks år var Lars Fog altså faderens medhjælper i embedet, og fra 1771 er det hans smukke, sirlige og faste hånd, der nu indfører ministerialerne i kirkebøgerne for de to sogne. I præstehjemmet her voksede der en børneflok på tolv i alt = seks sønner og seks døtre, så her har været noget for en husmor at tage sig af. Fog var en god prædikant og synes at have været afholdt i begge sogne, såvel som hustruen, der tit blev brugt som gudmor hos bønderne. I 1786 var den fredsommelige og stilfærdige biskop Ramus død, han blev nu afløst af den mere energiske og ivrige Thønnes Bloch, der straks viser sin myndighed, hvor han kommer frem med sine visitatser. Noget af det første, han falder over, er dåbstilførelserne i kirkebøgerne. Moderens navn blev næsten aldrig nævnt her - kun faderens - det er ikke tilstrækkelig - siger Bloch, og da han efter visitatsen i kirken kommer tilbage til præstegården, skriver han følgende i kirkebogen med sin flydende hånd:
“Moderens navn bør, saavel som faderens, indføres ved daaben i kirkebogen”. Fra nu af kan vi følge biskoppen, hvor han nu kommer på visitats, thi denne bemærkning giver han herefter i alle kirkebøger. I sin visitatsbog skriver han følgende: Onsdagen den 17 maj 1787 visiterede jeg Lunde og Stenstrup menigheder i Stenstrup kirke, som af Løytveeds ejer, S.M.(?) Lange, er bleven smukt istandsat. Med menigheden og dens ungdom meget vel tilfreds. Stenstrupdegnen er nu en gammel mand. Pastor Fog prædikede meget vel over Esaja. 62-65.
 
Visitatserne følger nu hurtig efter hinanden. I 1789 kommer han igen, men denne gang er han i Lunde kirke. Bloch er stadig tilfreds med både ungdom og kirke, men, degnen i Stenstrup, Peder Biering er nu en gammel mand (vi mærker, at biskoppen godt kunne tænke sig at få den den gamle degn bort). Skoleholder Christensen i Lunde katekiserer ganske skikkelig (tilfredsstillende). Den 6 juni 1792 er biskoppen atter i Stenstrup kirke til visitats, han er stadig godt tilfreds med ungdommens svar på kirkegulvet og præstens prædiken. Degnen, Peder Biering er nu 84 år gammel, siger han, der var ingen klage af nogen slags, præstegården var, som altid, smuk vedligeholdt. Der går nu seks år, før hans højærværdighed igen lader sig se på disse kanter, men 1 juni 1798 er han i Lunde igen. Biskoppen udtaler stadig sin tilfredshed med ungdom og menighed".

BilagStørrelse
Pastor Lars Fogs nodebog 1777.pdf11.95 MB