Kreatur assurance 1822

Kreaturforsikring 1822!!!!

1822 den 10 Juli fremlagde Huusfæster Anders Jørgensen af Pasop som Oldermand for Pasop Huusmænds Laug lovlig forkyndt Klage imod de til Lauget hørende 6 Huusmænd paa Belvedere, betræffende at disse har nægtet at yde de Bidrag af 4 Mark Tegn pr Mand som efter en gamel imellem samtlige Hartkorns Huuse indgaaet Forening tilkom Laugets Jnteressentere at yde en Koe der midstes ved naturlig Død ved Sygdom, og som nu Tilfældet er død for Gartner Gersteroph i Pasop. - Samtlige Jndklagede nemlig Jørgen Rasmussen, Friderich Hansen, Svend Madsen, Rasmus Væver, Christen Nielsen og Rasmus Hansen vare personlig mødte. - Parterne bleve saaledes forenede de Jndklagede betalte strax det fastsadte Biedrag 4 mark Tegn pr Mand ialt med 4 Rbd Sedler samt forbandt sig til at ... Stevningsmændene for Jndklagen. Anders Jørgensen

Jørgen I:R:S: Rasmussen Friderich F:H:S: Hansen Svend S:M:S: Madsen Rasmus R:H:S: Hansen Christen C:N:S: Nielsen Rasmus R:H:S: Hansen Chr. Joh. Bredsdorf Hein


Fyns Avis

Læserbrev 1838
Der har i de offentlige tidender været omtalt at festligholde den 20. juni som 50=aarsdagen siden stavnsbaandets løsninh; men denne fest, skriver man, bør ikke festligholdes ved sviir eller drik, men paa andre værdigere maader. - Jeg vil derfor anbefale en maade, som mig synes baade værdig og fordeelagtig for enhver, der vil afbenytte denne maade at hædre dagen paa, og derved vil dagen aldrig gaae af erindring; det er: at oprette et selskab, "et assuranceselskab mod vanheld paa heste og qvæg m.m."; thi derved kunde enhver mand som er plaget og udsat for vanheld, finde erstatning for sit ved døden afgaaende kreatur, naar han aarligen sætter et lidet indskud i selskabets kasse. Lad nu det første indskud være lidt betydeligt f.ex. 1 mark pr. qvæghøved, heste og faar i forhold dertil, da kunde det siden meget nedsættes. - Jeg synes som bonde ikke at kunde indbyde mine landsmænd til en bedre fest, der er eller kunde være mere fordeelagtig end denne. Hans Poulsen, selveier gaardmand i Dræbye