Smedelaug i Sunds og Gudme herreder

| | |
Smedien i EgebjergSmedien i Egebjerg  Smedekontrakt 1759Smedekontrakt 1759Smedekontrakt 1759Smedekontrakt 1759Torsdagen d: 5 Julj 1759 Se også Smede og maskinværksteder på Sydfyn http://fynhistorie.dk/node/79

Cancellie Assessor Leth Herretz foget og Peder Bech Herretz skriver, Stochemænd vare Christen Andersen og Jørgen Rasmussen af Høye, Jens Hansen i Lunde, Christen Hansen i Kirckebye, Søren Pedersen i Hundtofte, Rasmus Knudsen i Steenstrup, Jørgen Andersen i Egeberg, og Henrick Ericksen i Tinghuuset. Allerunderdanigst læst Forordning anh: i hvad alder ungdomen maa antages til Confirmation, Hvorlænge Confirmationen med Nogle maa udsettes og Hvor snart de som ere Confirmerede, derefter bør søge Herrens bord. Dat: 25 May 1759. Placat hvor ved Korn Vares udførsel af Danmark igien tillades. Dat: 9 Junj 1759. Eet Afkald læst fra Jens Larsen af Lunde med fleere til Mathias Johansen i Assens for arf effter hans koene. Dateret 28 Junj 1759 paa stempled papiir No 18.

Een Contract mellem Smedene i Sunds Gudme Herred paa Stempl: p: No 21, dateret 12 Junj 1759 lydende saaledes. For at forebyge det som til Misbrug og anden u=orden hidind til haver gived og fremdeelis kunne give anledning imellom Smedene udi Sunds Gudme Herred, deris Haand Verk og Profession angaaende haver underskrevne Smede , neml: Søren Smed i Høye, Mads Pedersen i Høyrup, Hans Larsen i Egeberg, Søren Pedersen i Skousboe, Friderik Mathiasen i Egense, Hans Jensen i Steenstrup, Jørgen Frandsen i Qverndrup, Christen Knudsen i Egeskov, Otto Pedersen i Trunderup og Johan Peitersen i Lørup, imellom hinaden vedtaget og jndgaaet effterskrevne Contract og Convention, dend vi alle dendz ord, puncter og clausuler u=rygelig vil holde og effterkomme saaleedes

1/ Jngen af os maa Søge at til vende sig paa nogen slags maade dend andens accorderte lou? eller arbeide eller Smede for nogen af dend andens Smede mænd som hand hidind til har hafft og har vis tingning med under straf derfor at betale til Laugetz Cassa hvergang Rdl,

2/ J tilfælde af Svaghed og paakomende Svaghed Sygdom, skal dend næste Naboe Smed som er frisk og sund altid kome dend trængende til hielp og uden betaling arbeide for dend syges Smede mænd, som imidlertiid med høyst nødvendig arbeid maatte søge ham, alt under same straf som udi forestaaende 1 post er de termineret.

3/ Naar saa sker, at Een Smed døer, og der er Een Enke tilbage, da skal de andre Smede i dette vor Laug paa Een Miil nær skiftes ved nabo fra nabo hver ..lige at holde Enkens Smedde arbeyde ved liige for hendes Smedde Mænd som hun er fortinget med, sampt holde hendes Smedde Redskab i stand, imod at hun self skaffer Kull og Jærn dertil, og alt saalænge hun sidder i Enke stand, naar det ikke overgaaer Eet halfv aar, skulle nogen herudj findes muudtvillig eller forsømmelig, bøde til Lauget fra 2 til 4 rdk effter Omstændigheder.

4/ Jngen Smed i Lauget maae nogen med ubillig og usædvanlig arbeyds køn besværge, men naar nogen Smed Eet stykke arbeyde haver betinget, da haver hand det saaledes at forfærdige, at dend som det haver betinget, dermed som det sig bør, kand være forsvaret, hvis det ikke skeer, bøde til Lauget fra Een til fiire Rixdaler efter Omstændighederne

5/ Dersom nogen i Lauget skulle befinde forsætlig viis ved halve løfter og unyttige forretninger Een Dag og Tiid efter dend anden .. forsømmer sin Smedde, og dermed bryde baade hans Smedde Mænd og Naboe Laugsbrødre, og samme bliver ham overbeviist for Oldermanden, da maae hans Naboe som Laugs Smed, antage Bondens Smedde arbeyde, og føre det til Regnskab indtil Samling skeer hos Oldermanden, og da skal dend hvis bryst saaledes befindes betale samme Reigning til dend som har giordt arbeydet, og derfor uden til Laugs Cassen 2 rdlr.

6/ Til bestandig Oldermand for Lauget haver vii antaget Søren Smed i Høye, men naar hand ved døden er afgaaet, forsamler Lauget i hans huus for at tage imod Laugs Cassen og Contracten med videre Lauget tilhørende, da strax Een anden ved de fleeste stemmer til Oldermand udnævnes som da strax tager derimod, og besørger at aldting efter denne Convention vorder efterlevet, Paa samme maade forholde det, naar nogen Oldermand enten ved dødsfald eller i andre maader afgaaer

7/ Eengang hvert aar, neml: første mandag før St: Hans Dag, skal alle Laugsbrødrene møde hos Oldermanden, for at undersøge og holde rigtighed over alle forestaaende Poster, med alt hvad denne Convention giver anledning til, hvoe da ey møder, eller ey sender sender sit visse bud, bøde til Laugs Cassen 1 rdr.

8/ Skulle da noget Klagemaal være  indkommet, da skal Oldermanden samme tiid forfare, om Klagemaalet fører nogen grund og Sandhed med sig i saafald, og saafremt dend skyldige ey strax i mindelighed betaler, tager hand Toe af de andre Laugs Brødre til sig, og udpanter af dend skyldiges Huus saameget som hand er forfalden til at betale efter denne Convention, sampt 1 rdr 2 mark til Oldermanden og de 2de Laugsbrødre, og det uden lov eller Dom, og uden noget? i nogen maade dermed at for bryde. Samme Pant staaer da til løsning hos Oldermanden til første Samling der effter /: i fald hand ey før vil Jndløse det :/  og da Selges det til dend Høyest bydende, for Hvilken umage og tids spilde med Pandtningen og Pantetz forvaring Oldermanden betales  4 mark og de med hafde 2de Laugs brødre hver 2 mark: Men overskudet af Pandtetz beløb udleveres til Eyeren.

9/ udi Een Laugs Cassa med 2de laase forwaret, hvortil Oldermanden og den ældste Laugs broder bør have hver sin nøgel forvares hvad bøder som effter denne Convention maatte Jndkome tilligemed denne Original Convention, Hvilken ey obnes uden ved samling, og deelis da beholdningen naar udgiffterne er fradragede, i mellom Samtlige Laugs Brødre.

10/ Det skal were alle og Een hver Smed udi Sunds og Gudme Herreder tillat at træde udi Laug med os effter denne Convention ogder om at ommelde sig hoes Oldermanden, som da Straxen lader dem underskrive denne Convention, ved hvilken underskrift de da ere forpligtede at holde sig dend i alle maader effterretlig.

Til bekrefttelsse have vi dette instrument hver for sig egenhændig underskreved og forpligted os at lade det læse og protocollere inden Sunds Gudme Herretzting.

Høye d 12 Junj 1759 Søren Larsen Smed i Høye, Christen Knudsen Smed Egeschous bye, Fr Mathiasen i Egense, Hans Larsen i Egeberg, Hans Jensen I Steenstrup, Søren Pedersen i Skousboe, Jørgen Frandsen i Qverndrup, Otte Pedersen Smed i Trunderup, Rasmus Pedersen Smed i Giislev, Erick Nielsen Smed i Giislev Holme, Peder Rasmussen Smed i Sandager, Mads Pedersen i Høyrup.

Sunds og Gudme herreders justitsprotokol. - 1759 - .LAO