Tullebrinke i Svendborg

TullebrinkeTullebrinke Tingsvidne 28.1. 1488Tingsvidne 28.1. 1488Gavebrev 22.6. 1516 - om Knud Jensens gård på TolæbrentæGavebrev 22.6. 1516 - om Knud Jensens gård på Tolæbrentæ Tullebrinke i Svendborg omtales første gang i et tingsvidne dateret 28.1. 1488. Næste dokument hvor gadenavnet optræder er i et gavebrev dateret 22.6. 1516. Ifølge Svendborg Amts Bebyggelsesnavne (1958) kommer navnet af mandsnavnet Töli, og efterleddet brænta =skråning.

28. Jan 1488. Tingsvidne af Swinneburg Byting for Borger smst. Anders Perss ang. Forligelse mellem ham og Karen Boltingz om en Gaard paa Tolebrente

Alle men, thette breff see eller høre lessis, hilsse wi Per Ebbiss byffoghet i Swineburg, Clauws Schriffwer, Matz Remp radmen, Hans Swale, Nis Hac, Gregors Hintzss ok Pawil Andterss Schriffwer borghere ok bymen ibidem meth Gud, gøre alle dannemen wittherlikt nerwerendis ok kommendis, aar effther Gudz byrd mcdlxxxviii then mandag neest fore wor frve dag kødhenmere tha for oss pa wort byting i Swinneburg skeckit war thenne breffuissere Anders Perss borghere ibidem, bedis, fik ok framleede eth fult tingwithne met viii dannemen, som ere Jesper Pawilss, Erik Swdher, Lawrs Glarmester, Lars wckeskow, Olleff Verkmesther, Jep Perss, Hans Krog, Matz Remsnidher, hwelke viii dannemen alle endrecthelige withnede pa teris gode tro ok san..ingz ord ok inghen andre withne emod gangendis, them at hawe bade seeth oc hørd, thet Matz Remp soar same dag innen iiii stocke ok sawde sig at hawe fol mact aff Karine Boltingz ok aff hinner brodher her Mickel Perss ok sydhen framgik i lent lyet ok gaff Anders Perss een ful affkaling fore al then deel forscreffne Karine Boltingz konne aff rethe tiil skyfftis falle effther hinnes annyn deel i then gard, som forscreffne Anders Perss ok Karine Boltingz hawe hafft dele ok trethe om, ligindis i Swinneburg pa Tolebrente twert ower fraa Nis Hay gamle borgmesther, met swa skeel, forscreffne Anders Perss skal hawe then forscreffne gard pa then nørre syde, bode hws ok jord, sa meghet, som nw bygd er, bade netdre i gardhin ok swa op ath, intiil Algadhen tagher, wndhentaghet hinnes deel pa then syndre sye, som er frem alne netdre i gardhin ok halffsynindhe alne wt wed gadhen ok her Lawrs Clauss taagdrop friit, ok naar the two forscreffne parthe skotte skelies ath, tha skolle the moles effther eth snøre. Herower tacket the hwer andhre for goth wenlict skyffte. Thette hørde wi ok saa. Ath swaa war withnet for oss, thi henge wi wore insegle nedhen wndher thette breff. Datum ipso die etc.