Datidens straf for utroskab i ægteskabet

Fredagen efter Christi Himelsfartzdag d: 24 May 1748 - Christian Leth Herretzfoget og Peder Bech Herretzskriver, Stochemænd vare Jens Frandsen i Lilleløytved, Jens Rasmussen i Steenstrup, Jørgen Rasmussen i Egeberg, Sigwart Friderichsen i Lunde, Jørgen Rasmussen i Høye, Knud Jensen i Høerup, Hans Pedersen i Slebek og Henrik Eriksen i Tinghuuset. 

Udi Sagen for Hl: Assessor Brinch til Tidselholt Contra Lauge Hansen i Kirkeby blev saaledes kient og afsagt Dom. Ved afhiemled Stevnemaal til Doms her inden Rætten d: 18 April sidstl:  Søger og tiltaler procurator Peter Nyborg paa Hl: Assessor Brinchs vegne Huusmanden Lave Hansen af Kirkeby, fordi hand 2de gange udi sit Egteskab har bedreved Hoer, beviiser saa en Termin? med Sognepræstens Attest af Steenstrup Dateret d: 8 April 1748 at hand d: 4de Octobr: 1744 Er udlagt til Barnefader og for saadan begangen Hoereri i hans Egteskab Staaer obenbare skrifte i Steenstrup Kirke, Samt med Proustens Attest i Ollerup at hand d: 21 Jan: sidstl: er udlagt til Barnefader i Kirkeby Kirke og saaledes anden gang at have bedrevet Hoer i Egteskab, paastaae saa at Lave Hansen efter loven bør betale Dobelte Leyermaalsbøder, Straffes paa sin yderste formue, betale Processens omkostninger og forviises Landet, til Hvilken ende hand og producerer Een fortegnelse paa hans gandske Boe og Formue, som beløber sig ti 12 Rd 3 Mk 5 Skl og hans beviislig gield som er 12 Rd, Altsaa bliver hans ganske Formue naar gielden fradrages ey meere end 3 mk 5 skl.;

Hvorimoed haver Procurator Naaman Møller som forsvar paa Lave Hansens Vegne exiperet haft det, same at erindre som forhen alligerte Proustens Attest udviiser, nemlig at hand icke er fader til Maren Pedersdatters uægte fødte Barn, Hvilken benægtelse hand siger udi Jndlæg af 1 Hujus at Lave Hansen med Een goed Samvittighed under Eed inden tinge kand bekræfte derfor og vil betyde Retten at saadan Benægtelse Eed hanem ey efter loven kand formeenis, af forestaaende sees det da tydelig at Lauge Hansen udi sit Egteskab 2de gange af løsagtige Qvinder er udlagt for Barnefader, at hand for det første Horeri har udstaaed Kirken Deciplin, men benægter alleene under det andet Horeri at vere Fader til Maren Pedersdatters u=ægte Barn, ligesom det nu icke er troelig, at nogen skulle udlæge Een ægtemand  for Barnefader som ey har vered paa saadane ulovlige Veye, saa har ey heller Lauge Hansen beviist sin u=skyldighed men ladet beskyldningen hæfte paa sig uden derfor at søge Qvinden og paa lovlig maade see sig den fralagt førend hand af Hosbond og Øvrighed blev tiltalt; thi her under denne Action finder ingen benægtelses Eed Stæd og endda allermindst efter dend af Procurator Møller foreskrevne Termulair?, men naar Lauge Hansen hafde vist sig fri for Qvinden, burde hand som forhen viist have indstevned hinde at anhøre sin benægtelses Eed til frikiendelses Dom fra dend ham paalagde beskyldning og saa hafde hand vel bleven fri fra Hosbondens tiltale, men dersom hosbonden alligevel ville have søgt hanem, saa kunde hand beviist sin u=skyldighed mod sin Dom da hand der imoed nu aldeelis indtet haver at beviise sin benægtelse med, og porito? om Domeren villed tage imod dend anbudne Eed, saa er dog Qvindmenisket, som har udlagt Lauge Hansen for Barnefader icke Stevnet under Sagen for at giøre sin Erindring imoed dend anbudne Eed.

Over alt har Lauge eller hans fuldmegtig paa hans vegne icke nægtet eller imoedsagt at have bedreved hoer med Maren Pedersdatter men alleene at hand icke er Fader til hindes u=ægte fødte Barn, det hand derfor ey heller har benægtet, men saaledes Tacite agnoceret?, det kand hanem ey heller paalæges Eed for, og det som Lauge har anbudet Eed for, er ey det som kand fritage ham fra Horeri efterdi Hoer vel kand bedrives om endskiønt ey der udi aules Børn, det er derfor Hoereriet som Loven vil have Straffet men icke procreationen? der af; thi kiendes for Ræt, at Lauge Hansen som 2de gang har forseet sig i sit Egteskab med Hoereri, bør ifølge Lovens 6 B: 13 Cap: 15 og 24 Art: Samt Forordningens 22 Art: af6 December 1743 bøde til sit Herskab dobelte Leyermaalsbøder, som er er Rdr, samt Straffes paa yderste formue som en Een tiendedeel af 3 mk 5 skl, giør 5 3/10 skl, naar gielden er fradraget, men som forretningen udviiser at Lauge Hansen indtet eyer til Bødernes betaling, Saa bør hand ifølge allehøyest bemte forordnings 18 og 15 Art: bøde med Kroppen ifald hand ey betaler, i det hand forsendes i Fængsel paa Vand og Brød udi Nermeste Kiøbsted der at blive 12 dage, og naar hand saaledes har udstaaed Straf paa Kroppen i Steden for at betale bøder, saa bør hand Staae obenbar skrifte og derefter strax ifølge Lovens 6 Bogs 13 Capt: 24 Art: forlade Landet, Processens omkostninger betaler Lauge Hansen med 3 Rdr til sit Herskab, alt inden 15 dage fra Domens lovlig forkyndelse under Rættens videre tvang. Til bekræftelse under min haand og Segl. Actum ut Supra C. Leth