Vejsyn 1748 i Sunds og Gudme herreder

Kirkeby Hede 1783Kirkeby Hede 1783 Egeskov MølleEgeskov MølleEgeskov MølleEgeskov MølleVejbro ved Hågerup ÅVejbro ved Hågerup ÅMilepæl ved EgeskovMilepæl ved EgeskovTorsdagen dend 17de octob: 1748 - Christian Leth Herretzfoget og Peder Bech, Herretzskriver, Stochemænd vare Jens Frandss i Lilleløgtved, Jens Rasmuss i Steenstrup, Hans Pederss i Slebek, Sigvard Friderichss og Jørgen Rasmuss i Høye, Knud Jenss i Høerup, Jørgen Anderss i Egeberg og Henrik Erikss i Tinghuuset. - Allerunderdanigst læst Kongl allerunderd Forordning om Kornskatten i Danmark for aar 1749 af 23 Sept: 1748. - 2. General Pardon for de som ere Deserterede fra Trouperne i Danmark og de tydske provincer Dat: 19 Sept: 1748. - 3 Reschript ang: at Jndtet Qveg maa overføres til Sieland af 30 Sept: 1748. -

Efter Ordre fra Herretzfoget Leth til samtlige Sognefogderne under Sunds og Gudme Herreder om at see Lande=Weyene i Standsat, og dets mangel som endnu uformoedentlig maatte findes, Syned til Nermere foranstaltning og Straf over de forsømelige efter de Kongl allernaadigste anordninger, Fremstoed 2de mænd Naunl: Niels Rasmuss og Poul Johansen bege af Steenstrup Som foregav at have Syned Steenstrup Sogns anparter Lande=Weye og befundet dem saaledes, 1. anl: Lande=Weyen imellem Svenborg, Medelfart og Assens, da forklarede de at have befundet dend i forsvarlig Stand ligesom de og befandt, at dend udi afvigte aars Weye tingsvidne omtalte leerelte paa Heeden eller Kirkebye Mark samt ved det nyled, LandsWeysledet kaldet, er der lagt forsvarlig Steenebroe, saa de Reisende icke meere paa de Steder kand hindres, de befandt ellers Eet tile paa Bulbroe at vere opkiørt hvilket dem blev befahlet Strax at sette i forsvarlig stand - det Synsmendene og lovede at give Vedkomende tilkiende, saa at det inden i morgen afften skal vere i forsvarlig Stand; Same Lande=Wey begynder for Enden af Kirkebye Lange Agre og endes ved Demleledet eller Dysseberled paa Egeskovs Mark lige ud for Veyrmøllen, Hvad deres anpart Steenbroe og Lande Vey i Boreskovs Gyde anbelanger, da forklarede de i foraar? sidstl: eller først i Someren effter ordre forsvarlig at have repareret dend, Hvor paa Synsmændene aflagde deres Eed saaledes at have forefunden som forklaret er.

Dernæst fremstoed Christopher Daae? og Mads Hanss begge Skaarup som forklarede at have Syned Skaarup Sogns anparter Lande= Veye og befundet dem saaledes, 1. anl: Lande=Veyen imellem Nyborg og Faaborg, som begynder ved Sandager Laage til Trunderup og uden for Byen paa den anden side til Spange Wad, hvor dend endes, Da befandt de dend i forsvarlig Stand, saa de icke kunde Synes at Reisende folk paa same Vey kunde vederfahres nogen hinder, effterdi Grunden er haar og gruuset og de Siide Steder belagt met Steenbroe. 2. Lande=Veyen imellem Nyborg og Svenborg som begynder ved Brudager Led og VildbanePælen, og endes ved Tvede Led, Da befandtde at Stoere Steene som laae ved Veyen og kunde vere til hinder, Ere opbrute? og deels af dennem Need Siunkene, at dend og forsvarlig er repareret indeverende aars effteraar, saa de icke kunde skiøne dend behøvede anden Reparation i aar. 3. anl: Sognetz Veys part i Boreskovs Gyde, der er same og i indeverende aar forsvarlig repareret. Mændene aflagde der paa deres Eed saaledes at have forefunden som forklared er.

Dernæst fremstoed Peder Rasmuss og Niels Mikelss bege af Egense, som anmelte at have Syned og besigtiged Egense Sogns anpart Lande Vey og befundet dend saaledes. 1. anl: Lande=Veyen imellem Svenborg og Faaborg som begynder ved Grønneberg Led og endes ved Sandholt Led hvor Egense Mark slipper. Da befandt de dend aldeelis forsvarlig Stand og udi Jndeverende aar forsvarlig repareret. 2. Veyen imellem Svenborg og Odense begynder ved Kylleskov (Kølleskov) og endes med same mark. Same befant de og saa gandske forsvarlig, thi vel er der norden for Een Bank fradet første Led Een leer Elte, men same blev udi næst afvigte aar fyldet og belagt med Steenebroe, saa dend nu kand eragtes forsvarlig. 3. Sognetz anpart Steenbroe i Boreskovs Gyde anl: da er same iaar forsvarlig repareret. Derpaa aflagde Synsmændene deres Eed .

Dernæst fremstoed Morten Larss og Niels Madss, bege af DongsHøyrup, som forklarede at have Syned og besigtiget Kirkebye Sogns anpart Lande=Veye og befundet dem saaledes. 1. Lande=Veyen imellem Svenborg og Odense som begynder ved Kylleskovs Led og endes ved Sandberg Led, tager fra .. igien uden for Boeberg ved Jørgen Smeds tofte og ender ved skovledet ved Mørkebøye; Da forklared de at Sogned haver repareret dend forsvarlig udi Jndeverende aar, saa de icke kunde Synes dend behøvede videre Reparation i aar. 2.  Lande=Veyen imellem Svenborg og Assens begynder ved Kirkeby Kirke og endes ved Egeberg skiel. Same befandt de aldeelis forsvarlig. 3. Steenebroen i Boreskovs Gyde er og udi Jndeverende aar forsvarlig repareret, Synsmenedene giorde deres Eed, saaledes at have forfunden som forklared er.

Dernæst fremstoed Peder Hansen og Hans Pederss af Ellerup som forklarede at have Syned Lande Veyen saa vit Gudbierg Sogns anpart angaar og befunden dem saaledes. 1. Sogne Lande=Vey imellem Svenborg og Odense begynder ved Ringe Skoele og endes ved Rynkebye Vangeled; Same befandt de i goed og forsvarlig Stand. 2. Lande Veyen imellem Svenborg og Nyborg begynder ved Een ager skiftt som kaldes Høetoft og endes ved Svindinge Koehauge, Hvilken anpart Lande Vey ogsaa forsvarlig er repareret og i Standsat saa dend icke mangler noged. 3. Sognetz anpart i Boreskovs Gyde er og i aar repareret og sat i forsvarlig Stand. Hvor paa Synsmendene aflagde deres Eed.

Dernæst fremstoed Rasmus Rasmuss og Lars Henriksen bege af Østerskierning, Som foregav at have Syned og efterseet Østerskierninge Sogns anpart Lande=Veye og befunden same saaledes. 1. Sognets anpart Lande=Vey imlellem Svenborg og Odense begynder ved Kappeled for Mørkebøye og endes ved Qverndrup Led, Da forklarede de at have befunden dend i forsvarlig Stand, samt at Sognet har repareret dend i aar. 2. Steenebroen i Boreskovs Gyde er i Jndeverende aar forsvarlig repareret, der paa aflagde Synsmendene deres Eed.

Dernæst fremstod Christen Madss og Jørgen Jenss af Gultved som foreklarede at have Syned Qverndrup Sogns anpart Lande Veye og befundet den saaledes. 1. Lande=Veyen imellem Svenborg og Odense begynder ved Odense ..Led og endes ved Allebergs Led, Da forklarede de at de for faa dage siden saa vel som ogsaa først i someren er bleven repareret og alle Vegne, Hvor der var Huller og slag fyldede, saa same Lande Vey nock kand eragtes forsvarlig. 2. Lande Veyen imellem Nyborg og Faaborg som begynder ved Skiels Led og ender ved Qverndrup, Da er same ligeledes i aar forsvarlig repareret og med Steenebroe belagt, Hvor fornødem giordes. 3. Steenebroen i Boreskovs Gyde er og forsvarlig repareret. Der paa de aflagde deres Eed. Der paa de aflagde deres Eed.


Om Kirkeby sogn

Assens færgested