Forbud mod geder og hunde 1549

Forbudtz breffwe om Gedder paa Langelandt

Vij Christian rex Helsse etther alle Riiddermendzmenndt, fruer, Jomfruer och alle ssom friie oc frelsse kendes, Samledes borgere, bønnder oc menige Almuge oc alle anndre som bygge oc boe offuer altt wortt Lannd Lanngelannd ken? mett gudt oc wor Naade wiid att ssom wij noger aar siidenn haffue ladiitt wor obne breffue wdgaa att ingenn skulle holle gedder offuer altt wort Lannde Fyenn och Lanngelanndt wdenn huor huer kunde holle thennem paa theris egen Ennemercke, skowffwe och icke paa nogenn andenns skowffwe oc eyenndom. Saa ere wij komenn w(d)j forfarinng huorledes enndnu mange skall fordriiste thennom tiil att holle geder paa forne Lanngelanndtt mod wore forbudz breffwe lydelsse oss oc Kronenn teslige andre til skade oc forfanng.

Thij bede wij etther alle oc huer serdelliis strenngeliigenn biude att huilcke aff etther som holler geder paa forne Lanngelanndt attj strax tiiltenncker thennem att ødelegge oc aldellis ingenn geder holler ther paa lannditt epther thene dagh wden huor huer kunnde holle thennem paa theriis egen Ennemercke, skouwe saa the icke kome paa nogenn annden mandz skuffwe, ther som nogenn her emod holler nogenn gedder [her paa] Lanndiitt, tha skall wor Lennssmannd ther samestedt haffwe fuldmagtt att lade same gedder wptage huor hannd thennom offuerkome komende? och thennem beholle oc lade slagthe.

Her mett huer wiide sseg epther att retthe oc tage seg wort for skade. Giiffr paa wortt slott Kiøpennhaffun Helliig Korss dag ... Aar mdxlix (1549) - wnnder wortt Signett Christian

Forbudz Breffue om Hunde paa forne Langeland

Wij Christian Rex Helss etther alle Bønnder oc meniige almuge ssom nygge och boe offuer altt wortt Lannd Lanngelanndt Euinndeliigenn mett gwdtt .. wor Naade wiider att wij ere komenn w(d)ij forfaringh, Huorledes att mannge aff etther holle hunnde i etthers gaarde och icke lade  thennem lame [NB: Hugge det ene forben af] epter som sædwanne ther paa Landitt .. haffuer oc wore forfædre framfarne Konninger w(d)ij Dannmarck ther om haffue ladiitt obne breffue wdgaa.

Thij bede wij etther alle oc huer serdellis biude attj aldellis ingenn hunnde holle theri w(d)ij etthers gaarde wden the ere lamett epther gamell seduanne.

Fordriister seg nogenn tiil her emode att holle nogenn hunnde och the icke ere lemet. Tha skall huer etther aff siitt ..?.. straffiis ther fore ssom for whørssenn? Thij .. Giffuiit paa wortt slott Kiøpenhaffenn Hellig Korss dag .. Aar mdxlix (1549) wnder wor Ziignett Christian