Syn over præstegårdene i Sunds Herred 1663

| | | |
Sunds Herreds tingbog 1663-1665 (LAO)

Øster Skerninge præstegårdØster Skerninge præstegårdOllerup PræstegårdOllerup PræstegårdDrejø PræstegårdDrejø PræstegårdEgense PræstegårdEgense Præstegård

Sunds Hrds tingbog 15.5 1663Sunds Hrds tingbog 15.5 1663 Sunds Hrds. tingbog 15.5. 1663 (2)Sunds Hrds. tingbog 15.5. 1663 (2)Sunds Hrds tingbog 15.5. 1663 (3)Sunds Hrds tingbog 15.5. 1663 (3)Sunds Hrds tingbog 15.5. 1663 (4)Sunds Hrds tingbog 15.5. 1663 (4)Sunds Hrds tingbog 15.5. 1663Sunds Hrds tingbog 15.5. 1663Sunds Hrds tingbog 15.5. 1663 (6)Sunds Hrds tingbog 15.5. 1663 (6)Sunds Hrds tingbog 15.5. 1663 (7)Sunds Hrds tingbog 15.5. 1663 (7)Sunds herreds tingbog 1663

Fredagen den 15 May 1663
Judex: Laurids Andersen i Ullemoese. Beseiglings Mend Peder Madsen i Thrunderup och Jens Nielsen i Langkill. Things Vindesmend: Anders Hansen i Steenstrup; Poffuel Jacobsen i Rudme; Jep Marchuesen; Hans Erichsen i Lille Løytved; Jens Michelsen i Lille Løytued; Niels Hansen i Lunde

Thegnelse, Siuns och Taxerings Mends affsigt for Claus Rask Kongl: Maytts schriffr och Ridefougedt aff Nyborg Lehn. paa høyst bemelte hans kongl: Maytts veigne, for Retten frembstoed, Peder Andersen i Høye; Rasmus Jespersen i Querndrup; Søffren Lauridsen i Kougtved; Hans Hansen i Hørupgaard; Olluff Rasmussen i Egense; Søffren Christensen i Egebjerg; Jørgen Egertsen i Nøregrd och Hans Hansen i Øster Schierning och beretted, At Eftersom dj i dag 8 dage nest forleden Kongelige heraff tingedt er vdmelte at Siune och Taxere alle Prestengaardene her udj herredet, Beligende, Nemblig dj Kirchens Vnderligende prestegaarde, huor Adelen Ingen Jus Patronatus haffr saa uell och dj andre huor Adellen Jus Patronatus till paa En huer sig udj penge kand bedrage; Iligemaade ochsaa huad Brøstfeldighed paa En huer dennem befindes och i pendinge beløbe kunde da Saadandt affuenbeneffde at forrette og til ende giøre, haffr dj udj K.M: fougedts Neruerelse, forleden Mandag, tirsdag och onsdag dess: till Enhuer prestegaard begiffuett och i saa maade des beschaffenhed med ald fljd Siunedt och Taxeridt som følger:

Først Dreyøe prestegaard som er kun Bygt med nogedt Ringe fyr och grantømer/ Stuffuehus 10 fag; det vestre lahus 9 fag; det nordre hus 17 fag forschr. gaards Biugning saasom dend nu findes Er Taxeridt for penge 37½ Rxdr; huorpaa findes dene Efterschr: Brøstfeldighed: det norden hus findes gandsche Brøstfeldighed, vill nedertages och igien opbyges, huor til behøffues foruden det der staar paa stedet, Stolper 22 huer 10 skl er 13 Mark 12 skl; Spær 34 a 10 skl er 5dt 1 mk 8 skl; Bielcher 4 a 30 skl er 7½ mk; Langhalm 51 Traver a 1 mk er 8 Rxdt: Foedstøche 34 allen a 4 skl er 8½ mk; Bedrager sig forschr: Brøstfeldighed 17 Rxdr.

Stryn Prestegaard, Stuffue hus 5 fag; Brøgers och Kamer østen i Gaarden 13 fag. It lahus vesten i gaarden 16 fag forschr: gaards Biugning saa som dend nu findes Er taxeridt for penge 121 Rxdr, huor paa findes Brøstfeldighed paa adskillige Steder paa tagedt, til 18 traffer langhalm ... er Rxdr.

Vourre prestegaard paa taasing, til huilchen Kirche, haffues aff øffrigheden paa Waldemar Slot Jus Patronatus. Best: prestegaard findes Stuffehus 28 fag; dend vestre og norden ladhuse 51 fag; det østre hus 11 fag; forschr: gaards Bygning taxerit 281 Rxdr. huor paa findes denne Efterschr: Brøstfeldighed: Nemblig paa Stuffue huset, offr alt paa tømer och tag som Ey ringere kand restaureris En for penge 36 Rxdr; det æstre hus som er 11 fag - Brøstfeldig huor til behøffis støcher 44 allen a 4 skl; Spær 22 a 1 mk; En legte .. 2 Rxdr; langhalm 30? traffer a 1 mk er 5 Rxdr; Bedrager sig forschr Brøstfeldighed 48½ Rxdr.

Lundbye prestegaard paa taasing til huilchen berettes Kirchen ibd haffues aff Graff Ulfeld Jus Patronatus, forschr: prestegaards Bygning: Stuffue hus med 4 korsstuffuer 31 fag, Brøger hus och Smaa kammere 16 fag; det vestre Lahus 30 fag; det østre hus och synder hus, bege 44 fag; forschr gaards Bygning som dend nu findes er taxerit for 414 Rxdr, huor paa findes Brøstfeldighed, under det vestre hus 40 allen foestøche a 4 skl er 10 mk; Spær 28 a ..mk er 4 Rxdr 2 mk; Stølper 20 a 1 mk er 3 Rxdr 2 mk; ..... legter for 4 Rxdr; 40 traffer langhalm a 1 mk er 6 Rxdr 4 mk; End paa de andre huse paa adschillige steder paa tagedt til langhalm 4 traffer, er 4 mk; Bedrager sig 21 Rxdr.

Schaarup prestegaards Bygning; Stuffuehuset tegt med gamel tagsteen 15 fag; 1 korsstuffue 4 fag; Caplanens Stuffuehus 9 fag; Brøgers 6 fag; det østre Lahus 18 fag; ded Synder hus 13 fag; ded Vestre
hus 21 fag; forschr Bygning som dend nu findes er er taxerit for 256 Rxdr; Huor paa findes der efterschr: Brøstfeldighed paa de 15 fag Stuffue hus offr alt paa foedstøche tømer, lofft och Steen, Som ey ringere kand restaureris end for penge 18 Rxdr; paa Lahusene findes Brøstfeldighed paa Tag, foedstøche, et sper legte og andet dertil behøffuis, som ey ringere kand restaureris end for penge 25 Rxdr. Belanger sig dend Brøstfeldighed tilhaabe 43 Rxdr.

Santj Jørgens gaards prestegrd. til huilchen Kirchen ibm /:haffue:/ af Øffrigheden paa .... ; bmte prestegaards bygning befindes Stuffuehuset 23 fag; det Synder hus 14 fag; ded Vestre hus 30 fag; Nu findes er taxeret for penge 227 Rxdr; huor paa findes brøstfeldighed paa det vestre hus 4 Bielcher a 3 mk; er 2 Rxdr; 18 Spær a 1 mk; er 3 Rxdr halfandethundrede legter for 3 Rxdr; 18 trauffer langhalm a 1 mk er 3 Rxdr; det østre hus vedkom. foruden det som staar paa Stedet foedstøche 32 allen a 1 skl er 8 mk; Stølper 32 a 1 mk er 5 Rxdr 7 mk; Remme 32 allen a 2 skl er 4 mk; Bielcher 5 a 3 mk; er 2½ Rxdr; Spær 20 a 1 mk er 3 Rxdr 2 mk; legter tohundrede for 4 Rxdr; Langhalmb 24 trauffer a 1 mk; er 4 Rxdr. Bedrager sig 32 Rxdr 1 mk.

Eggense Præstegaard, til huilchen Kirche haffuis aff Øffrigheden paa Huidkilde - Jus Patronatus. Bemte prestegaards bygning, befindes Stuffuehus 20 fag noch ved Porten 5 fag Kamer och Brøgerhus 5 fag; ded syndre Lahus 20 fag; det østre hus 17 fag; forne gaards Bygning Saa som dend nu findes er Texerit for 180 Rxdr. Huor paa findes den efterschr: Brøstfeldighed, det østre lahus er slet Brøstfeldig och schall nedtages och ombyges, huor til behøffuis foruden huad som kand hielpes med ded gamble, foedstøche 76 Allen a 4 skl er 3 Rxdr 1 mk; Rem 76 Allen a 2 skl er 1½ Rxdr 8 skl. Stølper 38 a 1 mk er 6 Rxdr 2 mk. Bielche 7 a 3 mk er 3½ Rxdr. Spær 38 a 1 mk er 6 Rxdr 2 mk. Legter 2 hundrede for 4 Rxdr. Langhalm 50 Traffuer a 1 mk er 8 Rxdr 2 mk.; bedrager sig 33 Rxdr i ort

Ollerup prestegaard, Stuffuehused, et Vdschaaed til haugen 23 fag. Smaa kameser? i gaarden 10 fag; ded østre hus och det Syndre ladhus Begge 37 fag, Lahuset ud lade .. aff Stuffestuen 10 fag. Forne gaards Bygning som dend nu findes er taxeridt for 210 Rxdr, huor paa findes denne efterschr: Brøstfeldighed, Nemblig paa det nordre Lahus ved Stufffuehuset, saauel och paa dj 10 fag Kammerset offr alt paa for Støcher, stølper, legter och taeg? och ellers er dend paa dj andre huse, huilchet ey ringere kand restaureris end for penge 28 Rxdr.

Østerschierning prestegaard dends Bygning. Stuehuset med korsstuen 19 fag. Brøgerhus och Kamers tj fag; dend vestre och Synder lade, begge 38 fag; ded nordre hus 22 fag; forschr: gaards Bygning taxeit udj penge som ded nu findes 232 Rxdr; Huor paa findes Brøstfeldig paa det nordre hus som er 22 fag offr alt fattis paa tømer och tag; Som ey ringere kand restaureris end for penge 22 Rxdr.

Stenstrup prestegaard dends Bygning; Stuffehuset med korsstuen 21 fag; ded nordre hus och ded østre hus begge 38 fag; ded vestre hus 18 fag; forne gaards Bygning som ded nu findes, Taxerit for 180 Rxdr, Huor paa findes denne efterschr: Brøstfeldighed, Nemblig paa Stuffehuset fattis langhalm 10 trauffer a 1 mk er 10 mk; legter ½ hundrede er 6 mk; det vestre hus; der er Slet Jnted, vil netages och opbyges aff ny, Huilchet ey ringere kand opbyges med tømer, tag och andet som der til behøffuis end for penge 36 Rxdr. Bedrager forne gaards Brøstfeldighed 38 Rxdr 4 mk.

Querendrup Prestegaard, till huilchen Kirche ibd /: haffues af øffrigheden paa Egeschouffs gaard Jus Patronatus, bemeldte prestegaards Bygning, Stuffehuset med korsstuffue och dj tuende Stuffer i gaarden 32 fag, lahusene offr alt tilsamen 55 fag. Forne gaards bygning Taxeridt for penge 302 Rxdr; huor paa findes Brøstfeldighed offr alt paa tag och tømer?, paa adschillige steder paa husene, Som ey ringere kand restaureris end for penge 18 Rxdr, Huilche forbemelte Otte Suins med dette saaledis som for ermelt for en fuldkommen Taxering och Vordering affhiemblede och det i alle maader ville vehre g.... Er saa for retten paa Eskidt om nogen, vahr tilstede, som her imod ville haffue nogedt at suare, da er aldeles Jngen i saa maader til gienmelde frembkom, uden Jørgen Andersen i Brydegaard, paa sin Velb: hosbundes, Velb Jomfrue Anne Giøes Vegne och Suarede, at hun haffr Jus till Eggense och S: Jørgensgaard, Breffue och Adkombst hun der paa kand schaffes?, schal med for ? kongl: M: Breff om formelder; huor efter bemte Claus Rasch paa høyst bemelte hans Kongl: M: vegne vahr tingsvinde begierende, som och bleff sted.