Amtmand Adelers indberetning til Rentekammeret 1763 om "Forandringer til Landvæsenets Bedste" i Nyborg Amt

| | | | | | | | | |
Rentekammeret 431.18. Kommission Landvæsenets Forbedring 1756-1767. Diverse indkomne sager. RA
Kommissionen til Landvæsenets Forbedring 1756-67. RAKommissionen til Landvæsenets Forbedring 1756-67. RA.
Fortegnelse over de Forandringer, som udi de mig allernaadigst anbetroede Amter med Mageskifter, Markers Afskillelse, Aaers Oprensning, med viidere, ere skeede fra Begyndelsen, siden de allernaadigste Forordninger er om Landvæsenets Forbedring ere udkomne, Nemlig:

Nyborg Amt

Vindinge Herred!

Herrested Sogn. 

Ravnholt Hovedgaard: 

RavnholtRavnholtEre alle Gaardens Lykker indgrøfted og planted med levende Gierder. Een deel Steengierder halt af kløvede Steen opbrudt een stor Mængde Steen af Agerlandet. Saaet eendel Kløver Frøe. Eet sidt og sumpig Stykke Jord til een Hummel Hauge indretted.
Een Tørve Moesse  HenKiær kaldet imellem Ravnholt, Hellerup og Søllinge Grund igiennemgrøfted, og eendel af den gamle Grøft oprenset.

Een Aae imellem Maare og Kullerup Byers Marker oprenset!

Præsten i Herrested faaet noget Jord som laae til Fælleds med Willumstrup Bye mageskifted, og samlet den derfor bekvem? med Hans anden Jord.

Ellested Sogn

LykkesholmLykkesholmLøkkesholm Hovedgaard

Er satt eendel levende Gierder. Planted eendel Piile. Satt eendel Steengierder. Nogle Moser udgraved.

Kiøbt een halv Gaard i Holme Bye fra Ørbeklunde, som forhen tilhørte den anden halve Deel af samme Gaard.

Lindeschov Byes Mark afskildt fra Ørbek Byes

Alle Byer i dette Sogn, som tilhører Løkkesholm haver hver sine Marker afdelt for sig selv.

Aunslev Sogn

Er een Aae, som gaar fra Hindemae til Nyborg, og hvorudi Raschenberg Eyere er største Lods Eyer, blevne oprenset.

Søllinge Sogn

Er Søllinge og Havndrup Byers Marker  bleven fra hinanden Separerede

Aarslev Sogn

Er samme Byes 3de Marker bleven fra andre Byers Afheignet

Kullerup Sogn

JuulskovJuulskovJuulschov Hovedgaard

Haver Eyeren Kammer Raad Bager overladt og mageskifted med Hans Naboer 18 tdr 3 skpr 3 f: 1 alb: Hartkorn, eet Gadehuus og 7 Tønder Mølleskyld fra Juulschov, men derimod dertil bekommet 38 tdr ½ alb: Hartkorn og 3 Gadehuuse, liigesom og den største Deel af den Grund Juulschov havde tilfælleds med andre udi ald Venlighed med Naboernes Samtykke og imod Vederlag bleven fraskildt.

Refsvindinge Sogn

Er samme Byes Mark afskildt fra Saaderup og Ellinge Marker, saa og een samme Byes Mark afskildt fra Ørbek Byes

Skellerup Sogn

Hindemae Hovedgaard

Haver Eyeren Cancellie Raad Petersen ved Mageskifte faaet een Gaard i Saaderup fra Rørbek Eyere.

Skiellerup Mark er bleven afskildt fra Rønning Byes Mark.

Ørbek Sogn

Er samme Byes Mark afskildt fra Frørup Byes

ØrbæklundeØrbæklundeØrbeklunde Hovedgaard

Haver Eyeren Hr: Stiftamtmand von Heinen ved Mageskifte faaet 2de Gaarde i Sentved fra Juulschov Eyere.

Flødstrup Sogn

Rørbek Hovedgaard

Haver Eyeren Cancellie Raad Engelsted ved Mageskifte faaet een Gaard iKieesndrup Bye fra Hindemae Eyere

Flødstrup Byes Mark er bleven afskildt fra Ullerslev Byes.

Sunds = Gudme Herred!

Skaarup Sogn

Er Østeraabye Mark bleven afskildt fra Weystrup og Albierg Byers

Eegense Sogn

HvidkildeHvidkildeHvidkilde Hovedgaard

Haver Eyeren Hr: Conference Raad Lehn ved Mageskifte faaet eet Stæd i Ollerup paa 6 tdr Hartkorn, og i Skierningballe Bye Eet paa 2 skp 3: af Hr: Etats Raad von Holsten paa Arreschov. En Gaard i Bemte Ollerup paa 4 tdr 3f: Hartkorn og eet Stæd af 4 skp:, samt 3 tdr: 3 skp: 3 f:, og een Ditto i samme Bye paa 7 tdr: 4 skp: 2 f: 1 alb: af Hr: Oberst Lieutenant Cicignon paa Nackebølle. Kiøbt een Gaard i Holmdrup paa 8 tdr Hartkorn af een Kiøbmand ved Navn Hans Rasmussen i Svendborg, og endelig faaet nogle agre Hovedgaards Taxt paa Ollerup Mark af Frue Etats Raad inde Krag paa Eegeschov

Eegense Byes Mark er bleven afskildt fra Ollerup og Østerskierninge Byers

Ringe Sogn

Er Ringe og Sødinge Byers fælleds Marker ved Gierde Separerede

Gislev Sogn

Er Fiellerup og Sandager fælleds Mark fra hinanden afheignet

Langaae Sogn

RygårdRygårdRyegaard Hovedgaard

Haver Eyeren Hr: Ritmester Pultz ved Mageskifte faaet nogen Jord, som laae i Hans Hovedgaards Eenemærker fra Glorup Eyere Cancellie Raad Riegelsen

Haver ladet sætte 139 Favne Steengierder

Langaae Byes Mark er bleven afskildt fra Gialberg Byes

Svindinge Sogn

GlorupGlorupGlorup Hovedgaard

Haver Eyeren Cancellie Raad Riegelsen ved Mageskifte faaet nogen Jord paa Langaae Mark af Ryegaards Eyere Hr: Ritmester Pultz. Saa og faaet nogen Græsbeed, som Han havde tilfælleds med Svindinge Bye for sig selv afheignet; liigesom og Anhof Gaard, der og tilhører Ham, dens Jorder for sig selv i 5 Lykker er bleven inddelt

Svindinge Sogns Marker ere alle blevne afskildte fra andres, saaledes at hver Bye haver sine for sig selv.

Gudbierg Sogn

Er Fælledsskabet ophæved imellem Sognets 4 Byer Gudbierg, Brenderup, Ellerup og Lakkendrup

Steenstrup Sogn

LøjtvedLøjtvedLøytved Hovedgaard

Haver Eyeren Agent von Westen faaet ved Mageskifte Steenstrup Kirke og 1 Gaard i Steenstrup fra Hr: Oberst Lieutenant Cicignon paa Nachebølle

Rødme Byes Mark er bleven afskildt fra Eegebierg Byes

Eendel af Rødme Aae bleven oprenset og paa nogle Stæder giort breedere

Qverndrup Sogn

Er Gultved Byes Mark bleven afskildt fra Sandager Byes

Tveede Sogn

Er Fælledsskabet imellem samme Bye og Svendborg ved Mellemhandling af de udnævnte Landmænd ophæved

Salling Herred

Aastrup Sogn

NakkebølleNakkebølle  Ulbølle kirkeUlbølle kirkeNackebølle Hovedgaard

Haver Eyeren Hr: Oberst Lieutenant Cicignon faaet ved Mageskifte  een Gaard i Aabye af Hartkorn 4 tdr: 4 skp: een i Westerskierninge paa 9 tdr: 6 skp: og eet Stæd ibidem paa 3 skp: 3 f: 2 alb: fra Hvidkilde Eyere Hr, Conference Raad Lehn

Liigeledes ved Mageskifte faaet Ulbølle Kirke fra Agent von Westen paa Løytved.

Aabye Sogn

Er Aabye Byes Mark bleven afskildt fra Peirup Byes

Hundstrup Sogn

Er Hundstrup, Gundestrup og Mynderup Byers Marker hver for sig af afskildt fra Westerskierninge Byes

Krarup Sogn

Er Krarup, Snarup, Soefelde, Lydinge og Lydinge = Gaarders Marker hver for sig afheignede

Østerhæsinge Sogn

ArreskovArreskovArreschov Hovedgaard

Haver Eyeren Hr: Etats Raad von Holsten faaet ved Mageskifte een Gaard i Wøystrup Bye paa 6 tdr 4 skp: 3 f: Hartkorn af Hr: Conference Raad Lehn paa Hvidkilde

Hillerslev Sogn

Er Sallinge og Nybølle Byers Marker afskildt fra Wantinge Mark, saa at hver af samme Byer haver sine Marker for sig selv

Ulbølle Sogn

Er eendel Moser bleven udgravet og udtørret

Herringe Sogn

Er Herringe Mark Separeret fra Rudme Byes, og eendel Moser der udgravede, som og ved Hovedgaarden Fiellebroe

Espe Sogn

Er Espe Mark afskildt fra Herringe og Lydinge Byers Marker, og eendel Moser udgravede og udtørrede

Jordløse Sogn

Er Jordløse Mark afskildt fra Strandbye og Haastrup Byers Marker

Sønderbrobye Sogn

Er SønderBrobye Mark afskildt fra Allerup Byes

Nørrebroby Sogn

Haver een Bonde af Brobyegaards Gods faaet een Toft indheignet fra Fællig paa 8te Tønder Rugland

Men nogle andre Bønder ibidem, som havde indheignet nogle Stykker Jord, har maatted lægge dem ud igien, siden det befandtes at være de andre Bønder i Byen til Fornærmelse

Nørrebrobye Aae er paa nogle Stæder bleven oprenset, saa og een Bæk, Ulvebæk kaldet

Allested Sogn

Er Allested Byes Mark bleven afskildt fra Weyle Byes

Heeden Sogn

Er Heeden Byes Mark bleven fraskildt Allested og Søeby Marker

WesterHæsinge Sogn

Er imellem nogle af Sandholts og Søeboe Bønder magelagt nogle Stykker Engbond, saaledes, at eenhver har faaet sin Andeel for sig, og nogle af dem deres indheignet.

Hindsholm

Meesinge Sogn 

Er Meesinge Mitskov og Salbye Byers Marker fra hinanden Separerede

Løkkesholm den 29 Januar 1763

Th: Lente Adeler
BilagStørrelse
Rentekammeret_Nyborg_m.fl_._amter_1759.pdf6.3 MB
Rentekammeret_Nyborg_m.fl_._amter_1759_2.pdf7.76 MB
Rentekammeret_Nyborg_m.fl_._amter_1759_3.pdf8.22 MB
Rentekammeret_Nyborg_m.fl_._amter_1759_4.pdf8.43 MB
Rentekammeret_Nyborg_m.fl_._amter_1759_5.pdf7.94 MB
Rentekammeret_Nyborg_m.fl_._amter_1759_6.pdf9.25 MB
Rentekammeret_Nyborg_m.fl_._amter_1759_7.pdf8.02 MB
Rentekammeret_Nyborg_m.fl_._amter_1759_8.pdf7.75 MB
Rentekammeret_Nyborg_m.fl_._amter_1759_9.pdf6.77 MB
Rentekammeret_grevskaber og baronier_1759.pdf8.4 MB
Rentekammeret_grevskaber og baronier_1759_2.pdf7.98 MB
Rentekammeret_grevskaber og baronier_1759_3.pdf7.13 MB