Eline Gøyes jordebog fra 1552

| | | | | | |
Jordebog over Hr. Mourids Olufsen Krognos' fædrene og mødrene jordegods og fru Eline Gøyes fædrene og mødrene Gods ("Eline Gøyes Jordebog" 1552. ) RA

 Elin Gøyes jordebog fra 1552 - den ældst bevarede adelige jordebogElin Gøyes jordebog fra 1552 - den ældst bevarede adelige jordebog Anne Hardenberg til Skjoldemose og Oluf Mouritsen Krognos - en søn af Eline GøyeAnne Hardenberg til Skjoldemose og Oluf Mouritsen Krognos - en søn af Eline GøyeJordebogen er den ældst bevarede adelige jordebog. Mourids Olufsen Krognos, til Krapperup m.m., død 1550, lensmand, og hustru Elline Mogensdatter Gøye, til Clausholm, død 1563. Mourids Olufsen Krognos var søn af hr Oluf Stigsen Krognos, til Krapperup m.m. Han var lensmand på Lykaa 1526-40, på Skjoldenæs 1540-50, ridder 1529. Datering fra er anslået. AFLEVERING: Udskilt af Danske Adelsbreve, Klevenfeldts Samlinger, registratur 53 (Gamle dokumenter fra Skåne). 1929 fra det svenske Riksarkiv (Eline Gøyes jordebog, tidligere Stockholm K.83).

 

 Elline Gjøe,  –1563, Datter af Mogens G. (d. 1544) og dennes 1. Hustru, gift med den rige Hr. Mourits Olsen Krognos til Bollerup, Bregentved m. m., indtager en smuk Stilling i de danske Adelsslægters Historie ved Siden af sin bekjendte Søster Birgitte G., hvem hun lignede i Gudsfrygt og Sans for aandelige Sysler. Mest bekjendt er hun dog bleven ved den store Jordebog, hun efter Mourits Olsens Død (24. Nov. 1550) lod forfatte ikke blot over sit og sin afdøde Husbonds, men ogsaa over hans og hendes fædrene og mødrene Gods, hvorved denne Jordebog (i det kgl. Bibliothek i Stockholm) er bleven en af de vigtigste Kilder til dansk Adelshistorie og Topografi i Slutningen af Middelalderen og i det 16. Aarhundrede. En Udgave af denne Jordebog kan ventes med det første. Efter Mandens Død fik hun Livsbrev paa Bregentved, og efter sin Fader havde hun faaet Halvparten af Clausholm i Jylland. Med Mourits Olsen havde hun 2 Børn, Rigsraad Oluf Mouritsen Krognos til Bollerup og Bregentved m. m. og Mette K., der var gift med den ansete Holger Rosenkrantz til Boller, men som Moderen havde den Sorg at miste i en ung Alder 1558. De Breve, Fru E. i den Anledning vexlede med sin Slægt, vidne om hendes Gudsfrygt og Sjælsadel. Selv giftede hun sig mærkelig nok anden Gang o. 1559 med den unge Vincents Juel, Søn af Jens J. til Hesselmed, men døde selv allerede 20. Febr. 1563 i Ring Kloster hos sin Søster Birgitte og blev begraven i Ringsted Kirke, hvor en særdeles prægtig Ligsten dækker hendes og hendes første Mands Grav.

Brasch, Gamle Eiere af Bregentved S. 142. 147 ff.
Bricka, Fred. II’s Ungdomskjærlighed S. 153 ff.
Program fra Herlufsholm 1871.

A. Heise.

.
BilagStørrelse
Eline_Gøyes_jordebog_1552.pdf9.66 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_2.pdf9.73 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_3.pdf9.91 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_4.pdf9.77 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_5.pdf9.74 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_6.pdf9.47 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_7.pdf9.69 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_8.pdf9.32 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_9.pdf9.89 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_10.pdf9.38 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_11.pdf9.56 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_12.pdf8.97 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_13.pdf9.52 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_14.pdf9.73 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_15.pdf9.03 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_16.pdf9.69 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_17.pdf9.54 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_18.pdf9.8 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_19.pdf9.1 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_20.pdf9.68 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_21.pdf8.49 MB
Eline_Gøyes_jordebog_1552_22.pdf2.65 MB

Panter slægten

Skjoldemose