Professor Peter v. Westens naturhistoriske forelæsninger

| | | | | | | |
Dokumenter vedrørende von Westen-slægten 1662-1871 (LAO)
Botanisk have i Odense samt Peter von Westens forelæsninger 1780Botanisk have i Odense samt Peter von Westens forelæsninger 1780 von Westen - familieoversigtvon Westen - familieoversigtPeter v. Westen (1731-89), Apotheker, var født 20. Marts 1731 i Odense, hvor hans Fader, Agent Johan Christoffer v. Westen, ejede Byens eneste Apothek; hans Moder, Karen Krag Holmsted, var en Borgmesterdatter fra Nyborg. Efter at have lært Apothekerprofessionen i Hjemmet sendtes han 1751 som Student til Kjøbenhavn, hvor han tog farmacevtisk Examen og studerede til 1753, da han tiltraadte en Udenlandsrejse, paa hvilken han serverede paa adskillige Apotheker og besøgte Universitetsbyer som Leiden og Rostock. Sidstnævnte Sted opholdt han sig et Par Aar; han lod
her trykke en Del Smaaskrifter, mest af medicinsk Indhold, og inden sin Hjemrejse 1759 tog han den medicinske Doktorgrad. 

Han praktiserede derefter som Læge i sin Fødeby og fik 1760 Udnævnelse som Professor designatus ved Gymnasiet; virkelig Professor blev han aldrig. Faa Aars Lægepraxis gjorde ham imidlertid træt af denne Virksomhed, og 1764 opgav han den, i det han kjøbte sin Faders Apothek samt Gaarden Kragsberg ved Odense. Desuden erhvervede han 1770 Selleberg Gaard og Gods, ligesom han en kort Tid ejede Løjtved. Men Bestyrelsen af alle disse Ejendomme maa have oversteget hans Kræfter; Apotheket holdtes ikke, som det burde; hans Pragtlyst og de store Samlinger af Kunstsager, Bøger og Rariteter, hvormed han opfyldte sine Gaarde, kostede utvivlsomt langt mere, end han havde Raad til at ofre derpaa. Resultatet blev da allerede 1773 en stor Fallit, under hvilken alle hans Ejendomme bortsolgtes, og han selv en Tid af Frygt for personlig Arrest forlod sit Hjem. Westen havde 20. Okt. 1766 ægtet Anna Johanne Baar (døbt 13. Jan. 1747), Datter af Amtsforvalter i Odense, Etatsraad Jens B. til Lille Hesbjærg og Birgitte Cathrine v. Bergen. Baar var en meget velhavende Mand, og formodentlig ved hans Assistance erhvervede Westen 1779 Odense Adressekontor med Privilegium paa Udgivelse af en Avis, hvilken han redigerede med Dygtighed i 5 Aar, indtil han 1783 blev udnævnt til Toldforvalter og Konsumtionskasserer i Fredericia med Justitsraads Titel; Postmesterembedet, hvorpaa der gaves ham Exspektance, oplevede han ikke at tiltræde. Ogsaa her fik han Privilegium paa at oprette et Adressekontor og Bogtrykkeri og udgav fra 1784 Ribe Stifts Adressekontors Efterretninger. Hans økonomiske Omstændigheder vare dog bestandig smaa. Efter hans Død, 18. Juni 1789, fortsatte Enken Avisen til sin Død, 26. Juni 1795.

Med mange Interesser og en stor Virksomhedstrang forbandt Westen en ualmindelig Skrivelyst, hvorom hans talrige Skrifter vidne, uden at dog noget af dem har eller har haft videre Betydning; snart
behandler han økonomiske og filosofiske, snart naturhistoriske Spørgsmaal; saa vel Planteverdenen som Dyreriget fængslede ham, og fik han end ingen Tilhørere ved sine Forelæsninger over
Naturhistoriens Nytte, saa gjorde han dog maaske nogen Gavn ved sine Skrifter om Kvægsygen. Ogsaa historiske Æmner behandlede han, f. Ex. Adressekontorers Oprindelse, Handelshistorie og Odense
Bys Historie, hvilken sidste des værre sammen med mange andre paabegyndte Arbejder blev liggende utrykt.

Bloch, Den fyenske Geistlighed I, 567 f.
Nyerup, Lit. Lex.
Dam, Odense Løveapoteks Hist. S. 69 ff.

G. L. Wad.
.
BilagStørrelse
Professor_v_Westens_naturhistoriske_forelæsninger_1780.pdf9.99 MB
Professor_v_Westens_naturhistoriske_forelæsninger_1780_2.pdf9.96 MB
Professor_v_Westens_naturhistoriske_forelæsninger_1780_3.pdf9.4 MB
Professor_v_Westens_naturhistoriske_forelæsninger_1780_4.pdf9.26 MB
Professor_v_Westens_naturhistoriske_forelæsninger_1780_5.pdf9.11 MB
Professor_v_Westens_naturhistoriske_forelæsninger_1780_6.pdf9.17 MB
Professor_v_Westens_naturhistoriske_forelæsninger_1780_7.pdf9.42 MB
Professor_v_Westens_naturhistoriske_forelæsninger_1780_8.pdf9.46 MB
Professor_v_Westens_naturhistoriske_forelæsninger_1780_9.pdf9.49 MB
Professor_v_Westens_naturhistoriske_forelæsninger_1780_10.pdf9.45 MB
Professor_v_Westens_naturhistoriske_forelæsninger_1780_11.pdf9.63 MB
Professor_v_Westens_naturhistoriske_forelæsninger_1780_12.pdf8.87 MB
Professor_v_Westens_naturhistoriske_forelæsninger_1780_13.pdf9.24 MB
Professor_v_Westens_naturhistoriske_forelæsninger_1780_14.pdf8.56 MB
Professor_v_Westens_naturhistoriske_forelæsninger_1780_15.pdf8.55 MB

De aktuelle klimaforandringer

Pastor Fogs beskrivelse af Stenstrup sogn 1768

http://fynhistorie.dk/node/12722

v. Westen ejede Løjtved i årene 1756-1771v. Westen ejede Løjtved i årene 1756-1771 To gårde - Skyttegården og Mosegård i Rødme blev købt til selveje fra Løjtved 1756 samtidig med at v. Westen købte Løjtved http://fynhistorie.dk/node/945