Selvejere - bønder og husmænd i Sunds og Gudme herreder 1785

| | | |

Lundegård i Lunde by og sognLundegård i Lunde by og sognEfter det høyrespective Rente Kamerets skrivelse og ordre af 12te febr: sidstleden har ieg indhentet samtlige Selvejers af Sunds og Gudme herreder, deres forklaring over de forandringer og forbedringer, som ere foregaaet fra 1759 til 1780, og siden fra 1781 til indeværende aar (1785), alt efter de spørgsmaale som dertil ere indrettede, og saaledes lydende:

1/ Selvejer gaard i N.N. bye, Hartkorn: Ager og Eng, Skov, Huusmændshuuse med Hartkorn eller Jordløse

1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? 4d/ Om Humle hauge er anlagt? 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet?

1. Lunde Sogn
Lunde bye. Eric West, Hartkorn: Ager og Eng 7 tdr 3 sk 3 fr Skov 1 skiep: 1 fr: ½alb: forklarede: 4 Jordløse huuse: i Høye 2 huuse med fem Beboere; i Lunde 1 huus; i Steenstrup 1 Huus. til 1ste om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede?  Har indhegnet 60 tdr Land ved Gaarden i aaret 1770, resten er i fællig, som dog i 2de aar har været under opmaaling og udskiftning; men gaar langsom formedelst disputer. 2/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? Hegnet er med Grøft og riisgierde, Men af Vandgrøfter ere nogle hundrede favne opkastede til Jordens forbedring. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Ja, men ligger i fælledskab. 4d/ Om Humle hauge er anlagt?  Ney; er forsøgt; men af mangel paa Læe igien aflagt. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? Naar udskiftning skeer, skal Huusmændene efter muelighed nyde Jord udlagt. Beboerne lejer sædvanlig græs hos Gaardmændene. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? I trende skovmarcker haves græsnings ret; men disse staar under udskiftning, og under dispute, enten de ere overdreve eller icke.

2. Lunde Niels Larsen. Hartkorn, Ager og Eng 6 tdr 2 skp 1 alb: Skov 4 skiepr; 1 Jordløs huus. Svarede til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? Haver 4 Indhegninger, men den meeste jord i fællig, er under opmaaling og udskiftning, og ellers ingen nye forbedringer skeete siden 1759. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? Hegnet bestaaer af riis og grøfter, dog endeel levende gierder. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Ja! noget Skov i de 3 hegninger; og endeel i fællig. 4d/ Om Humle hauge er anlagt?  Ja! paa en Skieppe lands størelse. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? Ligesom No 1.

LangkildegårdenLangkildegården3. Høye. Hans Hansen Langkilde . Ager og Eng 8 tdr 3 skp 3 fr: Skov 6 skp 2 alb: Ingen huuse. Til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? Den halve jord indhegnet i 8 gamle hegninger; resten i fællig. Ingen nye forbedringer; men er begyndt at udskiftes. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? Ingen Steen gierder, men Riis og grøfter. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Ja! en stor deel indhegnet fra ældre tider, og resten i fællig. 4d/ Om Humle hauge er anlagt? Ja! en halv skieppe Land. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? Forbigaas. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? Ligesom No 1.

4. Høye. Peder Sørensen Smed. Hartkorn 1 fr: 1 alb:; 1 Jordløs huus, beboes af Eyeren. Svar til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? Jorden ligger i fællig, men er under udskiftning. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? Riis og grøft gierder. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Nej. 4d/ Om Humle hauge er anlagt?  Ja, paa ½ skieppe Land. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? Ligesom no 1. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? Haver ingen græsning i Skoven.

5. Jens Skovsgaard, Hartkorn, Ager og Eng 3 tdr 5 sk. 2 alb. Skov Skyld 2 sk 3 fr. 2 alb. Af dette Hartkorn for kort siden solt 3 skiepr til Peder Smed i Høye, som beroer paa Rente Kamerets approbation. Haver 1 jordløs huus i sin hauge. Til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? En indhegning indtaget for 5 aar siden paa 3 tdr Land. Resten i fællig. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter?  Riis gierder, grøft og Piile. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet?  Haver noget Skov som ligger i fællig. 4d/ Om Humle hauge er anlagt? Anlagt en humle hauge paa 1 Skieppe Land. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? Huset er ej udskiftet, holder intet qvæg, men ved den forsstaaende udskiftning loves jord. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? Ligesom no 1.

Steenstrup Sogn
Peder Høys gård i RødmePeder Høys gård i Rødme6. Rødme Peder Høy: Hartkorn: Ager og Eng, 4 tdr 3 skiepr, Kirkejord 3 skiepr 1 fr: 1 alb: hvilcken Kirckejord er 1783 magelagt og indhegnet. 2de jordløse huuse. Svarede til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? Indhegnet 6 tdr Land, resten i fællig. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? Beboerne sat i de sidste 10 aar 200 favne steengierde, desforuden ere gamle Steengierder 60 favne; resten Riis og Grøft. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Liden Skov, ligger i fællig. 4d/ Om Humle hauge er anlagt? Ja! nesten ½ skieppe Land. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? Dersom gaarden komer ud af fælledsskab, anloves Jord henlagt til huusene. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? Ja har græsning paa et overdrev af omtrent 40 tdr Rugland, som ey endnu er udskiftet.

7. Rødme Hans Larsen . Hartkorn: Ager og Eng 4 tdr 6 skep: 2 fr: 2 alb: Under dette hartkorn ligger et Eyendoms huus, som haver en Eng hauge af 2 Læs høe, og beboes af Hans Pedersens Encke. Til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? en indhegnet tofte paa 8 tdr Land, hvoraf noget er magelagt for 2 aar siden; resten i fællig. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? Af gamle Steengierder 140 favne. Af nye ditto 130 gavne opsat i de 10 sidste aar. Resten er riis og grøfte gierder. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Lidet Skov, ligger i fællig. 4d/ Om Humle hauge er anlagt? Ja 1 til en Skieppe Land. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? Ingen huuse til gaarden. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? Ligesom Peder Høy no 6.

8: Kirchebye Sogn.
SlæbækgårdSlæbækgårdSlebeck. Jens Erichsen. Hartkorn Ager og Eng 8 tdr 6 sk: Skov 6 skiepr. Til Gaarden er en Eyendoms Kongetiende af Kirchebye Sogn. Et huus som driver 12 td: Land, uden at svare hartkorn. 1 ditto med en Eng hauge paa 6 Læs høe. 3 ditto Jordløse. Svarede til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? har sin meeste Jord indhegnet fra ældre tider og 50 tdr Land er udskiftet til Gaarden 1783, resten er i fællig. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? de halve indhegninger ere med steengierder, hvoraf beboerne i de sidste 14 aar har sat omtrent 200 favne, de øvrige ere Riis og grøfte gierder. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Ja! indhegnet fra ældre tider. 4d/ Om Humle hauge er anlagt? Ja! nesten paa 1 Skieppe Land. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? Ligesom West no 1. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? haver et stort overdrev, som dog pløyes og græsses af heele byelauget.

9. Kirckebye. Hans Rasmussen tilhørende Major v: Westen. Hartkorn: Ager og Eng 6 tdr 6 sk: 2 alb: Ingen huus. Svar til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? har for 2 aar siden faaet 30 tdr Land magelagt og indhegnet. Derforuden har 20 tdr land i gamle hegninger, og resten i fællig. I øvrigt intet forbedret i omspurte tid. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? Riis og grøfte gierder. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Ney! 4d/ Om Humle hauge er anlagt? Ingen. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? Forbigaaes. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? har græsnings ret paa et stort overdrev af mere end 100 tdr Land, som endnu ey er udskiftet. [Iflg indberetning 1786 blev gården solgt til Baroniet Lehn]

Seerup Sogn
10. Kogtved. Zacharias Nielsen . Hartkorn: Ager og Eng 7 tdr 7 Skp 2 fr. 1 alb. Skov: 3 Skiep 1 alb. Ingen huuse. Svar til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? Haver 28 td Land indhegnet i 6 gl: hegninger men resten i fællig; og ingen forbedringer siden 1759. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter?  Steengierder 50 favne satte for 12 aar siden, det øvrige Riis og grøfte gierder. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Ja! et Skovmaal indhegnet for sig selv, og 1 dito tilfælles med Baroniet Lehns eyere. 4d/ Om Humle hauge er anlagt? Ja, paa 1½ Skieppe Lands størelse. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? Forbigaaes. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? Ingen overdrev i byen, ey heller været i Mands Minde.

11. Scaarup øre
Peder Hellesen. Hartkorn: Ager og eng 1 td. Ingen huus. Til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? har ald sin Jord indhegnet fra ældre tider og følgelig ingen forbedringer giorte. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? Riis og grøft, samt endeel Levende gierder. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? gandske lidet Skov indhegnet. 4d/ Om Humle hauge er anlagt? Nej! 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? Forbigaaes. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? Ingen overdrev til Byen, eller græsning derpaa.

Kirckebye
12 Rasmus Jørgensen. Hartkorn: Ager og Eng. 1 td 3 skip 1 fr 1 alb. Ingen huuse. Til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? Indhegnet sin meeste jord i aaret 1783, resten i fællig. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? Riis og grøfte gierde. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Ja! Lidet indhegnet. 4d/ Om Humle hauge er anlagt? Ja! nesten 1 Skieppe Land. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand?  Forbigaaes. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? Har græsning paa et saakaldt overdrev.

13. Øster Skierning Sogn
UllemoseUllemoseLars Landt i Ullemose . Hartkorn: ager og eng, 10td 6 sk. 1 fr. 1 alb. Skov 2 fr. 2 alb: 4 Huuse uden Hartkorn, hvert huus 5 tdr Land i Brug. 2de Jordløse huuse. Svarede til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? Haver 9 tdr Land i 4 hegninger, Resten i fellig. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? Steengierder 20 favne, Resten Riis grøft og piile. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? en maadelig Skov indhegnet fra ældre tider. 4d/ Om Humle hauge er anlagt? anlagt humle hauge paa en Skieppe Land. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? Ved fælledsskabets videre ophævelse skal de 2de jordløse nyde jord, som nu lejer græs hos gaardmændene. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? et overdrev St. [Sankt] Kield kaldet er udskiftet 1773 og fleere overdrev haves ey, ey heller fleere forbedringer skeete i omspurte tid.

14. Ole Holmer. Hartkorn 1 td 7 skiep 1 fr. 1 alb- Ingen huuse. Svar til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? 6 tdr Holmegård og UllemoseHolmegård og UllemoseLand i 3 smaae tofter, resten i fællig. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? Riis og grøfter. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Ney! 4d/ Om Humle hauge er anlagt?  Ney! 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand?  forbigaaes. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? ligesom no 13.

15. Querndrup
Hans Jakobsen, Ager og Eng: 1 td 1 fr ½ alb: Ingen huuse. Til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? ald Jorden ligger i fællig. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter?I marcken Riis og grøft. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Ung Skov i fællig. 4d/ Om Humle hauge er anlagt? Humle paa 1 Skieppe Land. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand?  forbigaaes. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? Ingen overdreve.

16 Hans Jørgensen - Ager og eng 1 td 1 fr. ½ alb: Ingen huuse Svarede til de 6 spørsmaale, i et og alt ligesom no 15.

Gislev Sogn
17. Anders Smit . Hartkorn 11 tdr 3 skiepr. Paa dette hartkorn ere 2de huuse, som har hver en Liden tofte, den eene 12, den anden 6 skiepper Land. Svarede til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede?  27 tdr Land i 3 hegninger, hvor af 7 tdr land er udskiftet for 20 aar siden; resten i fællig. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? 81 favne Steengierde, satte 1775; resten riisgierde. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet?  fornøden Skov indhegnet. 4d/ Om Humle hauge er anlagt? Humle hauge paa een Skieppe Land. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? Huusene haver jord som melt. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? Ingen overdreve.

18. Holme.
Rasmus Hansen. Hartkorn 1 td 1 sk. 1 f. Ingen huuse. Svarede til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? ald Jorden i fællig. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? med riisgierder. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Ney! 4d/ Om Humle hauge er anlagt? Ney! 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? forbigaaes. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? Ingen overdreve.

19. Hans Hansen ibm: Hartkorn 2 td. 2 alb: Ingen huuse. Svar til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? ald Jorden i fællig. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? Riisgierder. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Nej! 4d/ Om Humle hauge er anlagt? Ja, paa en Skieppe Land. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? forbigaaes. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? Ingen overdreve.

20. Præstoug(?) ager og Eng 1 Skieppe Hartkorn. Ingen huuse. Til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? Ligger i fællig med Bønderne. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? Riisgierde i Marcken. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Ney! 4d/ Om Humle hauge er anlagt?  Ney! 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? forbigaaes. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet?  græsser efter sit Hartkorn og Ingen overdreve.

21. Raundrup
Henrich Grønbech. Hartkorn 7 td 7 sk. 2 fr. 2 alb: Skov 3 sk. 1 fr. 1 alb: Under dette Hartkorn ligger 2de huuse som svarer 6 sk. 1 fr. Item 4 Jordløse Huuse. Svarede til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? 50 tdr Land i 7 hegninger, resten i fællig. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter?  Endeel gamle Steengierder, resten Riis og Grøft. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Endeel ung Skov indhegnet. 4d/ Om Humle hauge er anlagt?  En humle hauge paa 1½ skieppe Land. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? anloves Jord ved udskiftning, huusene græsser for leye. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet?  Ingen overdreve.

22. Berendt Espensen. Ager og eng: 3 tdr 1 skip 1 fr. 2 alb: Skov 1 fr. 1 alb: 1 Jordløst huus. Ingen forbedringer. Svar til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede?  5 td Land indhegnet, resten i fællig. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? Riis og grøfte gierder. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Endeel Skov meest indhegnet, resten i fællig. 4d/ Om Humle hauge er anlagt? Humle hauge paa ½ skieppe Land. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? Ved udskiftning anloves Jord til huuset. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet?  Ingen overdreve.

23. Peder Nielsen Erreboe. Ager og eng 2 Skiepper. Ingen huuse. Svarede 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? Ald sin jord indhegnet til 6 tønder Land. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter?  Grøft og riisgierde. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet?  Ney! 4d/ Om Humle hauge er anlagt? Ney! 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? forbigaaes 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet?  Ingen overdreve.

Trunderup
24. Niels Michelsen . Ager og Eng. 5 tdr. 2 alb. Ingen huuse. Intet forbedret. Til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? Indhegnet 6 tdr Land, resten i fællig. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? Riis gierde, Piil og grøft. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet?  Lidet Skov i fællig. 4d/ Om Humle hauge er anlagt? Humle hauge paa 1 Skieppe Land. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? forbigaaes. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet?  Ingen overdreve.

25. Rasmus Larsen. Hartkorn 8 tdr ager og Eng. 2de Jordløse huuse. Svar til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? 13 tdr Land indhegnet i 4 tofter. Resten i fællig. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? Grøfter og Riisgierder, Piile og endeel levende gierder. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Lidet Skov i fællig. 4d/ Om Humle hauge er anlagt?  Anlagt humle paa 1½ skieppe Land. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? Ved udskiftning skal jord tillegges huusene. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? Ingen overdreve.

26. Jens Hansen . Ager og Eng. 4 tdr 2 skiepr. Skov 2 fr. 1 alb. Ingen huuse. Svar til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede? Indhegnet 2 td Land, ald resten i fællig. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter?  Riis og grøfte gierder. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Ney! 4d/ Om Humle hauge er anlagt?  Humle anlagt paa ½ Skieppe Land. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? forbigaaes. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? Ingen overdreve.

27. Ollerup Sogn
Skovsgård i StågerupSkovsgård i StågerupOle Magaard paa Skousgaard . Ager og Eng 6 tdr 6 skiepr. Skov Skyld 5 skiepper. Svar til 1a/ om endnu ligger i fællig med andre Bønder, eller dens Jorder for sig, dels ere udskiftede og indhegnede?  Har ald sin jord indhegnet fra ældre tider. 2b/ Om hegnet er med steengierder eller Grøfter? har 300 gavne dobbelt Steengierder, resten med Levende gierder. 3c/ Om til Gaarden er Skov? og om samme er udskiftet? Har god Skov indhegnet. 4d/ Om Humle hauge er anlagt? Humle anlagt paa ½ skieppe Land. 5e/ Om huusmænds husene ere tagne i consideration ved udskiftningen eller endnu ere i forige stand? Ingen huuse. 6f/ Om Gaarden har græsnings Ret paa Overdrevene, og om samme er udskiftet? Ingen overdreve.

Fleere Selveyere haves icke i Sunds Gudme herreder, da dette saaledes er forfattet efter enhver Selveyeres egen tilstaaelse og udsigende. Svenborg den 5te Martii 1785 - A. Bekker

Kilde: Rentekammeret 303. 1773-1808. Indberetninger fællesskabets ophævelse. Nyborg-Tranekær amter 1774-1789. 2485.12

BilagStørrelse
Holmelund_i_Gislev_brandassurance_1786.pdf5.07 MB
Hans_Larsens_gård_Rødme_brand_assurancce_1786.pdf3.84 MB
Hans_Hansen_Langkilde_brand_assurance_1782.pdf4.13 MB
Jens_Hansen_Lundsgård_brand_assurance-1780.pdf4.27 MB
Niels_Michelsens_gård_Trunderup_brand_assurance_1780.pdf4.09 MB
Herredsfoged_A._Bekkers_gård_samt_degneboligen_i_Lunde-_taksation_1774.pdf5.49 MB
Kogtvedgård_taksation_1775.pdf3.47 MB
Ullemose_taksation_1776.pdf6.21 MB
Skovsgård_i_Stågerup_taksation_1776.pdf3.63 MB
Ejerlavene i Svendborg amt og disses udskiftning.pdf23.6 MB