Eggert Frille på Orebirk

| | | | | |
Eggert Frilles privatarkiv på Rigsarkivet

Klevenfeld sigiller - Eggert FrilleKlevenfeld sigiller - Eggert FrilleOregaard med Stig Benzon og gårdens røde køerOregaard med Stig Benzon og gårdens røde køer Borgbanken ved HindsgavlBorgbanken ved HindsgavlEggert Frilles privatarkivEggert Frilles privatarkivOregaard og Ore byOregaard og Ore by Eggert Frille ifølge Lisbet Bryskes slægtebogEggert Frille ifølge Lisbet Bryskes slægtebogFrille ifølge Anne Rønnows slægtebogFrille ifølge Anne Rønnows slægtebogOre birk (Skovby). Ore nævnes i Kong Valdemars Jordebog 1231. Ore birk omtales 12.11.1397. Oregård og birk blev 13.06.1539 solgt fra kronen til birkets lensmand Poul Ahlefeldt- og endnu op i 1500tallet betegner Orebirk foruden birket tillige selve borgen eller hovedgården - Oregård.

Eggert Frille, o.1400-1470, Rigsraad, var en af sin Tids betydeligste Mænd. Hans Fader var den slesvigske Adelsmand Christiern Frillevsen, der var bosat i Ribe og døde 1418, hans Moder hed Ermegaard Altena, af en i Fyn indvandret holstensk Slægt. Eggert Frille fik en fortrinlig Opdragelse og studerede 1419 i Rostock. Senere bosatte han sig i Fyn, hvor han o. 1431 fik Oregaard og Birk med Skam Herred i Forlening af Erik af Pommern.

Han mistede Kongens Yndest, da han 1438 blev beskyldt for at have knyttet Forbindelser med Hertug Adolf af Slesvig. Vi finde ham derfor ogsaa blandt dem, som tidligst anerkjendte Christoffer af Bajern, af hvem han fik Hindsgavl med Vends Herred i Forlening; da han tillige blev optaget i Rigsraadet, kom han snart til at spille en betydelig Rolle, hvortil hans Evner og Kundskaber ogsaa berettigede ham.

Han var en af Kong Christoffers dygtigste Diplomater og anvendtes i saa godt som alle Anliggender, hvortil der krævedes diplomatisk Takt og Skarpsindighed. Efter Christian I’s Tronbestigelse steg hans Indflydelse endnu mere, han blev Kammermester og Befalingsmand paa Kjøbenhavns Slot, men arbejdede ogsaa af yderste Evne for Christians Sag og har særlig medvirket til at faa ham valgt til Konge i Norge. Indflydelsesrig ved Hove, en dygtig Finansmand, der stadig forøgede sit Gods, kom han mere og mere til at træde frem i forreste Række blandt Højadelen, og 1455 lykkedes det ham at faa sin Datter Ermegaard gift med en af de berømte 9 Axelssønner, Philip Axelsen (Thott).

Fra nu af indtræder der et Omslag i hans Liv, Fra at have været Kongehusets trofaste Tjener og Støtte, drages han ind i Axelssønnernes snævre Familiepolitik, især efter at han efter Svigersønnens Død 1462 havde overtaget Formynderskabet over sine Datterbørn og dermed Styrelsen af det vigtige Tranekjær Len. Vendepunktet i hans Liv er hans Deltagelse i det bekjendte Møde i Jønkøping i Sept. 1466, hvor Axelssønnerne vedtoge at afsætte Ærkebisp Jøns Bengtsson fra Rigsforstanderskabet og selv træde i Spidsen for Sveriges Styrelse.

Eggert Frille beskyldtes for her paa Mødet at have «talt paa Kongens værste», og da han paa Kongens Forlangende nægtede at udlevere Tranekjær Slot og Len, blev Slottet indtaget med Vold. Dette gav Signalet til Axelssønnernes Krigserklæring, Carl Knutssons Indkaldelse til Sverige og Ophævelsen af Unionen. Eggert Frille mistænktes for at staa i Forbindelse med Axelssønnerne, og da han tillige vægrede sig ved at underskrive de Vidnesbyrd, som Kong Christian paa alle Landsting i Danmark forlangte angaaende sin Regeringsførelse, blev han indkaldt for Rigsraadet i Kjøbenhavn. Da han her optraadte trodsig mod Kongen og nægtede at stille Borgen for sig, blev hans Stilling uholdbar.

Han flygtede i Forsommeren 1468 til Lybek, hvor han som landflygtig opholdt sig indtil Avg. 1469, da det lybske Raad skaffede ham betryggende Lejde til at vende tilbage til Danmark og ordne sit Mellemværende med Kongen. Dette lykkedes ham ogsaa; han fik sit Arve- og Kjøbegods tilbage, men maatte opgive sine Forleninger. Han overlevede kun kort Tid Forliget med Kongen, i det han allerede døde 5. Maj 1470 og blev begravet i St. Hans Kirke i Odense.

– Eggert Frille var utvivlsomt en højt begavet Mand, forretningsdygtig, lovkyndig, dannet, snild og praktisk som kun faa af hans samtidige. Men hans heftige, opbrusende Natur bragte ham ofte ind i tvivlsomme Situationer, som han ikke formaaede at rede sig ud af trods sin mærkelige og for sin Tid næsten enestaaende Evne til at finde varme og fyldige Ord for sine Tanker og Følelser. Han var gift med Anne Juel, Datter af den sønderjyske Væbner Iver J. Hans eneste Barn, Datteren Ermegaard, ægtede o. 1465 Bent Bille, og han var saaledes Morfader til den bekjendte Anders Bille (II, 200), der i mange Henseender slægtede ham paa.

Hist. Tidsskr. 5. R. V, 1 ff. VI, 858 ff.

Mollerup.

Eggert_Frille_21.1. 1451_Skam_herredEggert_Frille_21.1. 1451_Skam_herred Eggert_Frille_21.1. 1451 (2)Eggert_Frille_21.1. 1451 (2) Eggert_Frille_21.1. 1451 (3)Eggert_Frille_21.1. 1451 (3)Eggert_Frille_21.1. 1451 (4)Eggert_Frille_21.1. 1451 (4)Eggert_Frille_21.1. 1451 (5)Eggert_Frille_21.1. 1451 (5)Eggert_Frille_21.1. 1451 (6)Eggert_Frille_21.1. 1451 (6) Eggert_Frille_1.5. 1451_ Skovby herredEggert_Frille_1.5. 1451_ Skovby herred 

Eggert_Frille_1.5. 1451 (2)Eggert_Frille_1.5. 1451 (2) Eggert Frille 18.5. 1451 Skovby h.Eggert Frille 18.5. 1451 Skovby h. Eggert Frille 18.5. 1451 (2)Eggert Frille 18.5. 1451 (2) Eggert Frille 18.5. 1451 (3)Eggert Frille 18.5. 1451 (3) Eggert Frille 18.5. 1451 (4)Eggert Frille 18.5. 1451 (4) Eggert Nielsen 14.8. 1451 SverigeEggert Nielsen 14.8. 1451 Sverige Eggert Nielsen 14.8. 1451 (2)Eggert Nielsen 14.8. 1451 (2)

Eggert Frille 14.8. 1451 (3)Eggert Frille 14.8. 1451 (3)   Eggert Frille 14.8. 1451 (4)Eggert Frille 14.8. 1451 (4) Eggert Frille 23.11 1451Eggert Frille 23.11 1451 Eggert Frille 23.11. 1451 (2)Eggert Frille 23.11. 1451 (2)   Eggert Frille 24.11. 1451 Gudme h.Eggert Frille 24.11. 1451 Gudme h. 24.11. 1451 (2)24.11. 1451 (2) Eggert Frille 1.4. 1452 Bjærge h.Eggert Frille 1.4. 1452 Bjærge h. 

Eggert Frille 1.4. 1452 (2)Eggert Frille 1.4. 1452 (2)    Eggert Frille 19.8. 1452Eggert Frille 19.8. 1452 Eggert Frille 19.8. 1452 (2)Eggert Frille 19.8. 1452 (2) Eggert Frille 18.10. 1452Eggert Frille 18.10. 1452 Eggert Frille 18.10. 1452 (2)Eggert Frille 18.10. 1452 (2) Eggert Frille 29.10. 1452Eggert Frille 29.10. 1452 Eggert Frille 29.10. 1452 (2)Eggert Frille 29.10. 1452 (2)

Eggert Frille 16.12. 1452Eggert Frille 16.12. 1452    Eggert Frille 16.12. 1452 (2)Eggert Frille 16.12. 1452 (2) Eggert Frille 21.6. 1453Eggert Frille 21.6. 1453 Eggert Frille 21.6. 1453 (2)Eggert Frille 21.6. 1453 (2) Eggert Frille 2.7. 1453Eggert Frille 2.7. 1453 Eggert Frille 2.7. 1453 (2)Eggert Frille 2.7. 1453 (2) Eggert Frille 11.4. 1454Eggert Frille 11.4. 1454

Eggert Frille 26.10. 1454 Båg h.Eggert Frille 26.10. 1454 Båg h.  Eggert Frille 26.10. 1454 (2)Eggert Frille 26.10. 1454 (2) Eggert Frille 16.12. 1454 Hvidding hEggert Frille 16.12. 1454 Hvidding h Eggert Frille 16.12. 1454 (2)Eggert Frille 16.12. 1454 (2) Eggert Frille 25.10. 1455 LangelandEggert Frille 25.10. 1455 Langeland Eggert Frille 7.11. 1455Eggert Frille 7.11. 1455 Eggert Frille 7.11. 1455 (2)Eggert Frille 7.11. 1455 (2)

Eggert Frille 15.3. 1456Eggert Frille 15.3. 1456  Eggert Frille 30.5. 1456Eggert Frille 30.5. 1456 Eggert Frille 30.5. 1456 (2)Eggert Frille 30.5. 1456 (2)Eggert Frille 15.3. 1456 (2)Eggert Frille 15.3. 1456 (2) Eggert Frille 22.4. 1456 Kalslunde h.Eggert Frille 22.4. 1456 Kalslunde h. Eggert Frille 22.4. 1456 (2)Eggert Frille 22.4. 1456 (2)

Eggert Frille 11.1. 1457Eggert Frille 11.1. 1457   Eggert Frille 11.1. 1457 (2)Eggert Frille 11.1. 1457 (2) Eggert Frille 23.1. 1458 Bjærge hEggert Frille 23.1. 1458 Bjærge h Eggert Frille 8.5. 1458 OdenseEggert Frille 8.5. 1458 Odense Eggert Frille 8.5. 1458 (2)Eggert Frille 8.5. 1458 (2) Eggert Frille 15.5. 1458 Bjærge hEggert Frille 15.5. 1458 Bjærge hEggert Frille 15.5. 1458 (2)Eggert Frille 15.5. 1458 (2) 

Eggert Frille 27.5. 1458 Bjærge hEggert Frille 27.5. 1458 Bjærge h   Eggert Frille 27.5. 1458 (2)Eggert Frille 27.5. 1458 (2) Eggert Frille 24.3. 1460Eggert Frille 24.3. 1460 Eggert Frille 27.3. 1460 Lunde hEggert Frille 27.3. 1460 Lunde h Eggert Frille 27.3. 1460 Lunde h (2)Eggert Frille 27.3. 1460 Lunde h (2) Eggert Frille 27.3. 1460 RibeEggert Frille 27.3. 1460 Ribe Eggert Frille 27.3. 1460 Ribe (2)Eggert Frille 27.3. 1460 Ribe (2) 

Eggert Frille 12.4. 1460 RibeEggert Frille 12.4. 1460 Ribe   Eggert Frille 12.4. 1460 (2)Eggert Frille 12.4. 1460 (2) Eggert Frille 7.2. 1461Eggert Frille 7.2. 1461 

 Eggert Frille 18.3. 1461 AssensEggert Frille 18.3. 1461 Assens Eggert Frille 18.3. 1461 (2)Eggert Frille 18.3. 1461 (2) Eggert Frille 9.6. 1461 Vinding hEggert Frille 9.6. 1461 Vinding h  

 Eggert Frille 9.6. 1461 (2)Eggert Frille 9.6. 1461 (2)Eggert Frille 13.8. 1461 (2)Eggert Frille 13.8. 1461 (2)  Eggert Frille 8.8. 1461 Vends hEggert Frille 8.8. 1461 Vends h Eggert Frille 8.8. 1461 (2)Eggert Frille 8.8. 1461 (2) Eggert Frille 13.8. 1461 Skam hEggert Frille 13.8. 1461 Skam h Eggert Frille 13.8. 1461 (2)Eggert Frille 13.8. 1461 (2) Eggert Frille 29.9. 1461 Vends hEggert Frille 29.9. 1461 Vends h

Eggert Frille 29.9. 1461 (2)Eggert Frille 29.9. 1461 (2)

  Eggert Frille 30.9. 1461 Vends hEggert Frille 30.9. 1461 Vends h Eggert Frille 30.9. 1461 (2)Eggert Frille 30.9. 1461 (2) Eggert Frille 30.9. 1461 (3)Eggert Frille 30.9. 1461 (3) Eggert Frille 30.9. 1461 (4)Eggert Frille 30.9. 1461 (4) Eggert Frille 15.5. 1462 Bjærge hEggert Frille 15.5. 1462 Bjærge h Eggert Frille 15.5. 1462 (2)Eggert Frille 15.5. 1462 (2)

Eggert Frille 17.9. 1462Eggert Frille 17.9. 1462   Eggert Frille 17.9. 1462 (2)Eggert Frille 17.9. 1462 (2) Eggert Frille 21.9. 1462 OdenseEggert Frille 21.9. 1462 Odense Eggert Frille 21.9. 1462 (2)Eggert Frille 21.9. 1462 (2) Eggert Frille 9.2. 1463 Vends hEggert Frille 9.2. 1463 Vends h Eggert Frille 9.2. 1463 (2)Eggert Frille 9.2. 1463 (2) Eggert Frille 2.2. 1464Eggert Frille 2.2. 1464 

Eggert Frille 2.2. 1464 (2)Eggert Frille 2.2. 1464 (2)  Eggert Frille 21.3. 1464 OdenseEggert Frille 21.3. 1464 Odense Eggert Frille 21.3. 1464 (2)Eggert Frille 21.3. 1464 (2) Eggert Frille 10.2. 1465 LangelandEggert Frille 10.2. 1465 Langeland Eggert Frille 16.4. 1465 Vends hEggert Frille 16.4. 1465 Vends h Eggert Frille 16.4. 1465 (2)Eggert Frille 16.4. 1465 (2) Eggert Frille 1465 u.d.Eggert Frille 1465 u.d.  

Eggert Frille 1465 u.d. (2)Eggert Frille 1465 u.d. (2)   Eggert Frille 17.1. 1465 Bjærge hEggert Frille 17.1. 1465 Bjærge h Eggert Frille 17.1. 1465 (2)Eggert Frille 17.1. 1465 (2) Eggert Frille 31.3. 1466Eggert Frille 31.3. 1466 Eggert Frille 7.5. 1466Eggert Frille 7.5. 1466 Eggert Frille 7.5. 1466 (2)Eggert Frille 7.5. 1466 (2) Eggert Frille 18.11. 1466 HolsmansEggert Frille 18.11. 1466 Holsmans 

Eggert Frille 30.3. 1467Eggert Frille 30.3. 1467   Eggert Frille 30.3. 1467 (2)Eggert Frille 30.3. 1467 (2) Eggert Frille 10.5. 1467Eggert Frille 10.5. 1467 Eggert Frille 14.5. 1468Eggert Frille 14.5. 1468 Eggert Frille 14.5. 1468 (2)Eggert Frille 14.5. 1468 (2) Eggert Frille 15.5. 1468 OdenseEggert Frille 15.5. 1468 Odense Eggert Frille 8.6. 1468 Båg hEggert Frille 8.6. 1468 Båg h   

Eggert Frille 2.6. 1469Eggert Frille 2.6. 1469   Eggert Frille 2.6. 1469 (2)Eggert Frille 2.6. 1469 (2) Eggert Frille 27.1. 1470Eggert Frille 27.1. 1470 Eggert Frille 27.1. 1470 (2)Eggert Frille 27.1. 1470 (2) Eggert Frille 8.4. 1472 Lunde hEggert Frille 8.4. 1472 Lunde h Eggert Frille 8.4. 1472 (2)Eggert Frille 8.4. 1472 (2) 

Eggert Frilles broder Johan Frille 26.11. 1471Eggert Frilles broder Johan Frille 26.11. 1471 Johan Frille 26.11. 1471 (2)Johan Frille 26.11. 1471 (2)

BilagStørrelse
Eggert_Frille.pdf9.08 MB
Eggert_Frille_2.pdf9.04 MB
Eggert_Frille_3.pdf7.78 MB
Eggert_Frille_4.pdf9.13 MB
Eggert_Frille_5.pdf4.32 MB
Eggert_Frille_6.pdf8.23 MB
Eggert_Frille_7.pdf8.37 MB
Eggert_Frille_8.pdf7.16 MB
Eggert_Frille_9.pdf5.71 MB