"Om forbudne bøger"

StruenseeStruensee StruenseeStruensee OberOber OberOber StruenseeStruenseeAf den fynske biskop Engelstofts notater. LAO 

Betænkning eller andragende forfattet 1768 på vegne af sydfynske bønder af auditør Niels Leth Schouboe.

De stridige bønder i Ulbølle, der i 1700tallets bevægede tid, lå i en evig konflikt med ejeren af Rødkilde, justitsråd Jens Lange, benyttede en auditør Schouboe som juridisk konsulent og som koncipist af deres skrivelser til øvrigheden. Ifølge historikeren Claus Bjørn boede han bl.a. i landsbyen Egebjerg. Jeg har netop lettet låget til den arkivæske fra Rentekammeret, som Bjørn undersøgte, og her fandt jeg ganske rigtigt en overauditør og krigsfiskal Niels Leth de Schouboe i Brudager. Han optræder i folketællingen i 1787 for Brudager sogn, hvor han angives at være 88 år.

Se korrespondancesager fra 1700 tallet http://www.fynhistorie.dk/node/29980

Da man ikke kunne tale frit!

Konst Commissionens Betænkning, over en Underretning fra en Anonÿmos, om at skrive hvad Slags Hemmelighed man vil, som ingen skal kunde læse, uden allene den det er tilskrevet, endskiøndt de veed Konsten

Forfatterens foreslagne Konst bestaaer deri: man lader sig giøre 2de runde Stokke af vilkaarlig dog lige Længde, og af vilkaarlige dog lige Diamentre, man skiærer Papirer derefter i Strimler og omvender en af Stokkene dermed, efter en spiral Linie dermed, efter en spiral Linie, saa at Papirets Kanter rører hinanden, saaledes som Smedde giøre, naar de for Haanden vil file en Skrue.

Er Papiret saaledes omvunden, skriver man derpaa efter Stokkens Længde, og naar dermed er færdig, afvikles Papiret og sender sin Ven, til hvem man forhen har sendt den anden i alle Maader lige stoer Stok, over hvilken han da omvikler Papiir Strimlerne, hvorpaa de brudne Ord samler sig efter Kanterne.

Mange ere Maaderne der er udtænkt til at skrive usammenlæggende Skrift, men nok ingen lettere til at samle i Orden og at kunde læse, end som den efter Forslaget, thi dertil behøves jo ey videre, og som enhver strax vil falde paa, at tage en tynd Stok og omvikle den med Papiir, saalænge indtil at det opsnappede Brevs Strimler begynder at passe med Bogstaverne udi Kanten.

Den givne Underretnng fortiender altsaa ikke Selskabets Opmærksomhed

Konst = Commissionen den 23de Februarii 1784

BilagStørrelse
Om_forbudne_bøger.pdf4.08 MB