Jesper degn og hans trolovede Tale Frandsdatter i Søllinge

| | | | | | |

Søllinge skole og kirkeSøllinge skole og kirkeAf Jacob Thomsen Bircherod (1693-1737)  

Ved Søllinge i Fyen tales om Jesper degn. Hans fader var hr. Hans Lauridsen først romersk catholsk præst sammesteds, og siden evangelisk. Hand giftede sig med een qvinde af nafn Bodild som tiente ham, og de iblandt andre børn havde dend omskrevne Jesper Hansen degn, hand i sin ungdom besov sin moders tienniste qvinde, og derfor blev hans fader og moder saa vræde paa ham, at hand maatte rømme og skriver hand selv om sig saaledes. Nu maae Jeg fattig Jesper selv bekiende, at Jeg reiste herfra Fyen over til Sælland, derfor til Skaane, saa til Slesvig, derfra til Norge, fra Norge til Jylland, fra Jylland til Holstein, der blev Jeg af een lybsk borger tagen i tienniste at rygte toe heste, og der hand solte dem, kom Jeg i tienniste med guldslaaeren. (Guldslager, plattenslager)


Nu havde Jeg min bestilling hos guldslaaren med papier at farve og bøger at giøre til slaget guld og sølv at indlegge. Noget efter paaske drog Jeg derfra hiem til Fyen igien, og der Jeg nu kom hiem til Søllinge, da gav fader og moder mig deres Venskab igien, der nu fader siden kom til præstegilde, bestillet hand saa der med provsten og præsterne, at Jeg maatte være Søllinge degn.

HellerupHellerupFru Karine Bølle var nu hiemme paa Hellerup, og Jeg sad een dag i Borgestuen, fik der een ruus, og fogeden bestillet, at Jeg maatte ligge der om natten, og een af fruens piger kom med eet lyss at følge mig til sengs, og Jeg spurgte hende da venligen ad om hun vilde være min fæstemøe, hun svarede, sandelig er det forseet af Gud, og fruen vil det samtykke da siger Jeg ikke ney.

Anden dag aag min moder der ned, og talede med fruen oppaa mine vegne om dend handel. - Den gode frue Karina gav saadan svar, at hendes søn skulle skikke hende toe ærlige Dannemænd at tale med hende om giftermaal, og det skeede saa. Anden dagen ginge toe Dannemænd til fruen og talede herom. Fruen svarede sandelig Jeg samtykker det gierne at skee, siiger Hr. Hans og hans hustrue, at de med eder komme hid til gaarden paa Søndag naar Messen er ude, saa vil Jeg med Guds hielp lade dem trolove og det skeede saa.

1565 om Hellig Korsdags tiide da loed høilovlig Erlig og Velbyrdig frue Karine Bølle paa Hellerup de tvende ærlige personer Jesper degn, fød i Søllinge, saa hendes pige Tale Frandsdaatter, fød i Slesvig hederligen trolove, og saa 4 uger derefter da bekosted frue Karine, og loed da giøre de tvende personer paa hendes gaard eet stateligt bryllup efter at de  hæderlig vare viede i Kirken.

Men det er ikke min tanke at vilde skrive om degne, Jeg vil allene beviise, at der og kunde skrives om det, som er ringere end det Jeg har talt om.

 

Den sorte DiamantDen sorte DiamantBircherod, Thomas Broder Jacobsen 1661-1731 antikvar, rektor i Odense (DBL) Titel Jacobi Bircherodii jun. Collectanea Fionensia, scilicet: a) Hans og hans Faders Thomæ Broderi Bircherodii historia naturalis Fioniæ, Dansk med adskillige Tegninger, samt Th. Br. Bircherodii Tractat de ovo som Supplement dertil. - b) Continuation af hans Samling om Fyens Antiqviteter.
Tomus 2. - c) Continuation om Vande og Floder, meest i Fyen. - d) En Samling om gamle Vartegn, meest i Fyen. - e) Samling om Taasinge Lands Antiqviteter. - f) Samling om runiske Inscriptioner i Fyen. - g) Liden Samling om 3 ubekiendte Kiöbstæder i Fyen. - h) Insula Dei s. Coenobium Holmense Bernhardinorum in Fiona v. Holme-Kloster cum suis Abbatibus, men tildeels samlet af en anden. - i) Fortegnelse paa dem, som have givet Penge til Fattige i Odense. - k) Svar paa den Kongel. Befalning om de 8 Poster angaaende Landets, især Odense Byes, Beste. - l) Optegnelser om navnkundige verdslige Mænd födte i Odense, med Tegninger. - m) Efterretninger om lærde Mænd födte i de smaae Kiöbstæder i Fyen, forbedrede af Anders Samsing.  

 

Af Inge Boalth Petersen afskrevet i 1990 af Aage Dahls præstehistorie. LAO

Sp. Søllinge-Hellerup, Vindinge Herred.

1.    (1535)-1566 Hans Lauritsen. 15.. sp. Søllinge-Hellerup. Død Søllinge 1566. G. 15.. Bodil .., f. Refs Vindinge 15..
2 S., 1 Dtr. Hun havde været hans tjenestepige. Se efterm.
Side 111

2.    1566-1605 Anders Jørgensen Gjed. F. Odense ca. 1532. Stud. Odense 1551., 1566 sp. Søllinge-Hellerup. Har måske
først været degn. Fik Apopleksie 12 år før sin død. Død Søllinge 1605. G. 15.. Kirstine Hansdatter, f. Søllinge 15.., død 1617. 2 S.. Form. Datter. Se efterm.
Side 111

      3.  1600-1648 Jørgen Lauritsen. F. Espe 4.4.1567, søn af sp. Espe.Vantinge, Laurits Jespersen og Sara Christensdatter. Stud.
     Odense 1588. 1592 p. kpl. Espe-Vantinge. Samme år p. kpl. Søllinge-Hellerup. 24.8.1600 Adj. min. cum spe succ. samme
     sted. 1605 sp. samme sted. Død Søllinge 18.12.1648. G. 1) Nakkebølle 14.10.1594 Maren Andersdatter Gjed. F. Søllinge
     15.., Død Søllinge 24.12.1639., 10 B. Form. Datter. G. 2) 16.10.1642 Maren Rasmusdatter Herrested, f. Herrested 16.., død
     Søllinge 1655. 4 B.. Datter af sp. Herrested Rasmus Lauritsen og Johanne Rasmusdatter. Se H.J.Søllinge, Ørslev.
     2. hustru, g. 2) efterm.
     Side 112