Pergament 23.2. 1496 - Hans Walkendorff

Pergament 23.2. 1496 - Hans Walkendorff

Hans Valkendorf

1496 23-25. februar?
Repertoriet 8096. Perg. (med 11 segl) Hans Valkendorfs arkiv (RA) LDipl.
Matthie Dag (25. febr) 1496 var en torsdag; hvis den ved en fejltagelse er regnet for 24. februar bliver Matthie aften eller 23. febr. en tirsdag. Herredets tingdag var tirsdag ell. undertiden mandag.
Mates Mickelss Foged i Saling H., Hr. Lodwiig Marsk paa Østrvppegard R., Gerd Briskæ, Laurens Iwerss VV., ....... paa Hwidkild, Hans Brickss Foged på Ørkel, Oleff Jenss i Hildhersløff, Anders Eskeman i Ølsted, Hans Bwlger i Lyding, Per Mickelss ....., Niels Jonss i Hæsing. Tirsd., som var Mathie ap. .... fik paa Saling H.s Ting hæderlig og velbyrdig Md. Hr. Hans Walkendrvpp paa Løghætwed R. (et) Tingsvidne af 8 Dannemænd: Swend Dwng i Hæringæ, Niels Brvnd i Salinghæ, Laurens Perss i Wandtinghe, Per L(aurenss) i (N)ybillæ, .... Laurenss i Kraervpp. Hans Bwlger i Lyding, Lawrens Jenss i Æspæ og Swend Jenss i Digerness; hvilkede vidnede, at de samme Dag hørte og saa, at Hr. Lodwiig Marsk R. og Egerd Fry(ll)e a.w. paa Saling H.s Ting tilstod, at de var Hr. H.W.s Lovhøringe til 3 "loghæ pa lawheffdæ", som han gjorde med gode Riddermændsmænd først paa Hwstrvppe Mølle og omkringgik disse Aasteder: fra den Ellestub, som Per Mickelss Eng begyndtes, Engen ud ad neden Agrene og trindt om østen omkring Skeghøis Kilde Engen ud ad og vesten neden for "demminghen", som Nis Hanss Eng er, og over Aaen dertil, som Rørmandz Gaard tager, og inden for Gærdet og den nørre Have op til hans Lade og saa frem for hans Gaardsled og inden "wonghenbrodhen" og i Aaen og alt det Gærde, som er omkring forskrevne Haver, Hus og Bygning, Mølledam og Damsbaand og Skegøis Kilde og Enge med alt det, forinden er;; det "worde" Hr. Hans sig til Hwstrvppe Mølle. Den anden Lov paa Lovhævd gjorde Hr. Hans Ved Gamlegard og omkring gik, som var Mølleholme og op til den Have, som ligger til den Gaard, Nis Hanss i boer, og frem ad den Toft, som er visse Toft imellem Nis Bwck og Per Mickelss, deraf til den Stage, som staar imellem Per mickelss og Jep Hanss, og til de Stene, som staar mellem Per Lerkæ og Nis Hanss, ud i Nis Hanss Have og frem mellem Jes Bwck og Jes Hanss i den have og den Grøft, som løber langs op ud med Gaarden inden for Gærdet, siden ud ad det østre Hjørne og i Lyckebecken og frem til Per Mickelss Have og over Aaen, siden frem ad den søndre Per Mikelss "haffwegord", deraf og inden Hans Lerkis Have til den gamle Aastrøm, siden deraf og frem for Hr. Marquardz Eng, som ligger i Hans Lerkis Have, deraf og ind i Møllemosæ og op i Katteswnd. Den tredie Lov paa Lovhævd gjorde Hr. Hans fra Las Lydings Dam og østen frem for Brendelywng og saa tvært over Vejen, som løber til Teglladen og ud med den "hellæ" og saa langs ud med Ellemosæ knøse ud frem for Ellemosæ slethning og ved det "beck sygh", som løber op til første "annenebsten", og saa til den anden "annenebsten" og saa til den tredie og siden frem, som Sandemænd ginge til "wllwffgrawen", siden opad og Siget udad indtil Aaen, siden Aaen opad indtil Kystemosæwadh, siden fra Aaen og ind til "hyddefadhet", af "hyddefadhet" og op ad til det gamle "omloff", som løber af Sworthøyedam imellem Hyllæbergs Hestehave og Swortøyedam, siden frem for Swortøyædam og ind i Nystøffningh og "støffninghen" fremad og til Greffuedemmingh. Disse Aasteder med deres Belejlighed, ihvor som helst over al Hwntzstrvppe Grund de liggende er, det være sig Dam, "demminghæ" eller Mølle, "indworde" Hr. H.W. sig til Løgætwed for sit rette Arv efter sine døde "forellernæ" selv 12. med gode Riddermændsmænd og kendtes ingen at have Ejendom i forskrevne Aasteder uden Gud og han. Efter han havde gjort fornævnte "loghe pa lawheffdhe", hans Lovhøringe hjemlede (!) at han gjorde dem, som forskrevet stander, med gode Riddermændsmænd og samme Dag, som Dommeren ham forfandt paa Tinget, og sagde, at de lovede hans "logh" paa "ostædin", og de gjorde og saa paa Tinget, og ingen Tinghøringe imod gik, "meden" de bad "dommere" og Dannemænd fornævnte "loghæ paa lawheffde", mæles stadig at blive. Item var alle Lodsejere, som til Hwntzstrvppe Grund er, tingstævnede at høre paa fornævnte Lovhævder. Med vore Indsegl. Datum ut supra.

1496 1. marts
Repertoriet 8107. Perg med (2!) segl. 1. Dxliv 5. Senere til Carl Bryskes arkiv? RA. LDipl.
Jeg Hans Wolkendrop (1) R paa Løgtwed har solgt og skødet til velbyrdig Svend Gerdh Bryske en Lykke, som liggende er paa Hwnstrop Grund imellem Morthin Hansss Gaard og Flyntholm og kaldes Skredherløcken og liggende er til Jess Hansss Gaard i Hwnstrop, dog med saa Skel, at G.B. skal udlægge en Sted i Hwnstrop Vange til Jess Hansss Gaard 5 Skpr. Land efter Dannemænds Tykke. Afvindes Skredherløcken G.B. tilpligter jeg mig at vederlægge ham saa god en Lykke og saa belejlig inden 6 Uger derefter. Medb. af flere gode Mænd Hr. Hans Bygh Præst i Skerninghe, Hans Swale Borger i Swineborgh og Jachim Hanss Skriffwer. Datum Løgtwedh Tirsd. efter Mathie ap. Dag.