Kommission sag ml Ulbølle bønder og Jens Lange - dokumenter

| | | | | | | | | |
Rentekammeret 1771-1778 Dokumenter sag ml Ulbølle bønder og Jens Lange. Rigsarkivet

Ulbølle byUlbølle by Rødkilde VandmølleRødkilde Vandmølle Bystævnet I UlbølleBystævnet I Ulbølle Satirisk tegning 1700-talletSatirisk tegning 1700-tallet Bonde og godsejerBonde og godsejer I Dagligliv i Danmark 1720-1790 side 588f. udtrykkes det kort og præcist hvad der skete i Ulbølle mellem Jens Lange, ejer af Rødkilde gods og hans fæstebønder: " Jens Lange til Rødkilde, der var søn af en ridefoged og selv havde virket som ridefoged hos den rige Johan Lehn på Hvidkilde, købte omkring 1740 af sin gamle principal herregården Rødkilde. Gården var i en ringe forfatning, fæstegodset ligeså, men i løbet af få år blev Rødkilde noget i retning af et mønsterbrug. Hovedgårdens jorder blev samlet, indhegnet og underlagt en femvangsdrift. Landsbyen Ulbølles gårde blev udskiftet af fællesskab med andre landsbyer, og de enkelte gårde fik deres jorder udskiftet og samlet, ligesom en delvis udflytning fandt sted. Alle disse reformer, og flere til, gennemførte Lange til både egen og fæstebøndernes fordel; men han gik for stærkt og for hensynsløst til værks. Han kom i et så stærkt modsætningsforhold til sine bønder, at det førte til årelang trætte og proces."Ridefoged og bondeRidefoged og bonde

Jens Lange (1770): For mange Aar siden, er Godsets Byers Marker fraskilt andre Byers, Bønder= Gaardene giort liige af Grund og Hartkorn, deres Jorder for hver Gaard sammenliggende i Lodden, og sat i Hviile, deres Moeser udgravet og bragt under Ploven, samt deres Jorder afreenset for Steenog sat i Steen=Gierder og Ulbølle Byes Overdreve deelt, til at bruge Under Ploven.

Jens Lange i indberetning til amtmand Holsten i 1777:
Her ved Gaarden har Jeg, for mange Aar siden, giort den Forandring, at Jeg har faaet mine Bønders Marker fraskilt andres, alle deres Moeser udgravet, dem til God fordeel, deres Jorder, da Jeg ligger i et skadelig Fællesskab, efter mueligste(?) Maader sat i Hviile og Brug, med fleere gode anstalter, Møye, Bekostning og Gavmildhed, som alt har giort sin store Forandring, fra Armod og Liderlighed i største Grad her i Landet, som overalt er bekiendt, Men i min Eje=Tiid aarlig til forbedring og i Velstand, at de har levet got, Hvilket alt nu trues med Undergang ved Ondesindede, der fører disse mine Bønder til en U=beskrivelig vedvarende og farlig sammenrottelse og u=lydighed, alt i Uretfærdighed, dem selv til Ruin, da de, foruden at øde, anvender deres Tiid ickuns paa det Onde, som Jeg alt med Taalmodighed maae se paa, uden selv at kand endre.

I dette Aar, har Jeg, ved det Højlovlige Collegii Hielp, faaet 2de Disse Bønders Overdreve deelt paa min Bekostning, dem til stor Nøtte, Naar de ikkuns ville blive Roelige og lydige, at de vel kunde blive brugt.

Forklaring om de Forandringer, som fra 1786 Aars begyndelse til bemeldte Aars udgang ere foretagne ved Rødkilde og Flintholm Hoved=Gaarde, og dertil hørende Bønder=Gods, deels med at have ophævet Fælledskabet, og ellers ved anden nyttig Indretning til Gaarde og Godsers Forbædring.

Rødkilde Hoved Gaard Tilhører Justitz Raad Lange: Ved Rødkilde haver jeg i efter=Aaret 1786 plantet Torne=Hæcker ved Steen=Giærderne af Længde 3415 Alen, foruden Gryvters oprensning.

Ulbølle Bye Enne LodsEier: Ved Rødkilde Gods af Ulbølle Bye, haver jeg næst afvigte Aars Sommer 1786 udbygget 12 Gaarde, staaende omtrent midt i Deres Grunde og igien paa hvert af disse Bygge Stæder indrettet Et Boels=Stæd, Faaet Een Spinde=Skole indrettet, og Een Lære=Mæsterinde ved bemelte Spinde=Skole, der har begyndt med at lære smaae Drænge og Piger at spinde. Ligeledes i bemelte Aar opbygget. Et Huus paa Een Tofte i Ulbølle Strandhuuse Gyde af 9 fag fuldkommen Bind, og 11re Alens breede.

Wester Schierninge Sogn: Fremdeeles haver jeg i næst=afvigte efteraar ved Egne Folck, uden Hoverie, ladet En udbygget Gaard, Bierregaard kaldet alle dens Udvændige og indvændige Giærder beplantet med Torn til levende Giærders opelskning, der bestaar af 4630 alens længde.

Flintholm Tilhører Justitz Raad Lange: Ved Hunstrup Bye, som ligger til Flintholm Hoved=Gaard, har ieg paa benævnte Byes Overdrev, Skoven kaldet, hvor Skoven forhend var Ødelagt, og Jords Monnet opfyldt med Steen paa Steen, efter at ieg forhend hafde bygget 3de Gaarde, hvorpaa jeg holder Folck /: da ingen bonde kand imodtage disse Gaarde til beboelse inden Steenene bliver afrenset Jorderne, at de kand dyrckes og bruges :/ udi dette aar ladet sætte 3348 Alen Steen=Giærder, foruden opbrudt en betydelig stoer Mængde Steen, der ere sammenførte i dynger til at sætte Steen=Giærde af omkring samlede Skove, for at Sætte dem i freed og Hægn for Kreaturer at unge Plandter i Skoven ikke skal ruineres, men freedes og opelskes, til bestandig at vedligeholdes; Hvilcke Steene jeg i næstkommende for=aar begynder at sætte i Steen=Giærder ved 15 á 16 Steensættere, der alt skeer paa min Egen bekostning uden Hoverie. -- Paa samme Overdrev haver jeg formeret Gryvterne ved at kaste Eendeel nye og forbædret de forrige, for ved dem, at afleede Vandet af Moeserne, at disse kand komme under Ploven og dyrckes til Korn.

Rødkilde den 30te December 1786 J:Lange

Rentekammeret 2485.12. Indberetninger om landvæsenet, fællesskabet ophævelse 1774-1789

TræhestenTræhesten

 Bonde fra 1700-taletBonde fra 1700-taletJens Lange til RødkildeJens Lange til Rødkilde HøjesteretHøjesteret Frihedsstøtten indviet 1797Frihedsstøtten indviet 1797 FrihedsstøttenFrihedsstøtten

Bønskrift 1772Bønskrift 1772  Bønskrift 1772Bønskrift 1772 Bønskrift m.m. 1772Bønskrift m.m. 1772 Bønskrift m.m. 1772Bønskrift m.m. 1772 Bønskrift m.m. 1772Bønskrift m.m. 1772 

Kongebrev 1772Kongebrev 1772 Kongebrev 1771-1773Kongebrev 1771-1773 Kongebrev 1771-1773Kongebrev 1771-1773 Bønskrift 1773 (1)Bønskrift 1773 (1) Bønskrift (2) 1773Bønskrift (2) 1773 Bønskrift (3) 1773Bønskrift (3) 1773 Bønskrift (4) 1773Bønskrift (4) 1773       

Bønskrift 1774 (1)Bønskrift 1774 (1) Bønskrift (2) 1774Bønskrift (2) 1774 Bønskrift (3) 1774Bønskrift (3) 1774   Bønskrift (4) 1774Bønskrift (4) 1774 

Bønskrift (1) 1774Bønskrift (1) 1774 Bønskrift (2) 1774Bønskrift (2) 1774 Bønskrift (3) 1774Bønskrift (3) 1774 Bønskrift (4) 1774Bønskrift (4) 1774    

Bønskrift (1) 1774Bønskrift (1) 1774 Bønskrift (2) 1774Bønskrift (2) 1774 Bønskrift (3) 1774Bønskrift (3) 1774   Bønskrift (4) 1774Bønskrift (4) 1774

BilagStørrelse
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78.pdf8.44 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_2.pdf7.97 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_3.pdf8.42 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_4.pdf8.44 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_5.pdf7.94 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_6.pdf8.13 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_7.pdf8.15 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_8.pdf8.26 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_9.pdf8.53 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_10.pdf8.98 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_11.pdf9.36 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_12.pdf8.89 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_13.pdf7.9 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_14.pdf9.22 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_15.pdf8.02 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_16.pdf8.68 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_17.pdf9.68 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_18.pdf9.27 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_19.pdf8.08 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_20.pdf7.74 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_21.pdf7.92 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_22.pdf8.98 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_23.pdf8.86 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_24.pdf8.39 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_25.pdf9.38 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_26.pdf8.31 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_27.pdf9.37 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_28.pdf8.61 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_29.pdf6.08 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_30.pdf7.62 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_31.pdf8.82 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_32.pdf8.84 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_33.pdf9.53 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_34.pdf9.35 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_35.pdf8.28 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_36.pdf6.45 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_37.pdf9.61 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_38.pdf8.05 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_39.pdf7.34 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_40.pdf8.54 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_41.pdf8.02 MB
Bilag_sag_Jens_Lange_og_Ulbølle_bønder_1771-78_42.pdf5.15 MB
Rødkilde fæsteprotokol.pdf202.43 kB
Rødkilde skifteprotokol 176...pdf227.74 kB
Rødkilde_gods_brand_taksation_1769-80.pdf9.3 MB
Rødkilde_gods_brand_taksation_1769-80-2.pdf9.98 MB