Knud Rud til Sandholt

| | | | | | |
Knud Rud til Sandholt - pergamentsbreve - Rigsarkivet

Ellen MarsvinEllen Marsvin 

Kirkeskab 1480 Nr. Broby kirkeKirkeskab 1480 Nr. Broby kirke

 Lundegård i Nr. Broby med Ellen Marsvins lade opf 1636Lundegård i Nr. Broby med Ellen Marsvins lade opf 1636 Nr. Broby kirkeNr. Broby kirke Ludvig Munk til LundegårdLudvig Munk til LundegårdLundegård hovedgårdLundegård hovedgårdKong Christian IV's svigermoder, af en gammel dansk adelsslægt, Ellen Marsvin var en datter af rigsråd Jørgen Marsvin til Dybek og fru Karen Gyldenstjerne og født den 1. februar 1572 på Landskrone Slot, hvor hendes fader da var lensmand. 

 

 

 

 


Ellen Marsvins kiste mellem hendes 2 mændEllen Marsvins kiste mellem hendes 2 mænd Ellensborg efter maleri fra 17. årh.Ellensborg efter maleri fra 17. årh. Knud Rud til SandholtKnud Rud til Sandholt SandholtSandholtSandholt - bygningssten 1634Sandholt - bygningssten 1634Hun var først fra sit 17. år 1589 gift med Ludvig Munk til Nørlund og Lundegård, som døde 1602, og blev i dette ægteskab moder til kongens ægtefælle fru Kirstine Munk; derpå fra 1607 med Knud Rud til Sandholt, som døde 1611. I sin lange enkestand samlede hun efterhånden meget vidtløftige besiddelser rundt omkring i Danmark; Vallø på Sjælland, det efter hende benævnte Ellensborg (Ulfeldernes gamle herresæde Kogsbølle, nuværende Holckenhavn) ved Nyborg, øerne Tåsinge og Thurø, Boller og Rosenvold i Jylland med M.

 

 SandholtSandholtHun døde den 11. november 1649 på Ellensborg og ligger med begge sine mænd begravet i Nørre Broby kirke.

Kirstine Munk

Knud Rud 20.1. 1617Knud Rud 20.1. 1617

 Klevenfeld sigiller - Eggert FrilleKlevenfeld sigiller - Eggert FrilleSandholtSandholt Klevenfeld sigiller - Bent Bille og fru ErmegaardKlevenfeld sigiller - Bent Bille og fru ErmegaardSandholtSandholtSandholt har muligvis oprindeligt været krongods ligesom Arreskov, men blev i hvert fald siden en adelig hovedgård, der tidligst nævnes 1423 og 1429, da en fru Kirstine skrev sig af Sandholt. Hun var muligvis gift med hr. Timme Krummedige (eller Wittekop) død senest 1453, der 1434-41 nævnes til Sandholt, og som må have ejet gården sammen med broderen Henneke Krummedige (eller Wittekop), som 1434 skrev sig til Sandholt. Hr. Timmes søn hr. Johan Wittekop , død tidligst 1493 ejede siden Sandholt eller rettere en del deraf og skrev sig 1453-93 til Sandholt, som rigshofmesteren hr. Poul Laxmand afkøbte ham "med stort bedrag". Også hr. Bent Bille til Søholm og Egede, død 1494, ejede en del af Sandholt, som han formentlig havde erhvervet gennem sin ægtefælle Ermegaard Frille, død 1504, en datter af hr, Eggert Christiernsen Frille, død 1470, som havde skrevet sig til Sandholt og vistnok havde fået sin lod deri gennem sin moder Ermegaard Eggertsdatter , død senest 1460, af den i Krummedigerne indgiftede slægt Altena.

 

LaxmandLaxmand  Kong HansJacob Hardenberg, død 1542 og hans 2 hustruerJacob Hardenberg, død 1542 og hans 2 hustruerEfter Poul Laxmands død 1502 inddroges hans godser under kronen, og kong Hans skænkede da sin part i Sandholt til ovennævnte Bent Billes søn Torben, der nu blev gårdens enebesidder. Torben Bille var gift med Edel Jernskæg, kendt som kong Hans' elskerinde. Deres datter Edele Bille ægtede 1516 senere rigsråd Jakob Hardenberg til Hvedholm. Da hun døde 1527 og deres eneste barn kort efter, blev han derefter ejer af Sandholt og Arreskov, som hans enke af 2. ægteskab - -Sophie Pedersdatter Lykke efter hans død 1542 en tid sad inde med, men siden skiftede mellem deres tre døtre, hvorved datter Anne Rud, død 1575, fik Sandholt, som hun ved ægteskab  bragte til rigsråden Erik Rud til Fuglsang og Møgelkær.

 

 

 

Sandholt Lyndelse kirke - prædikestol 1575 og herskabsstole 1576 med våbenSandholt Lyndelse kirke - prædikestol 1575 og herskabsstole 1576 med våbenEfter hans død 1577 ejedes hans godser først af børnene i fællesskab, men ved skiftet senere kom gården til sønnen Knud Rud, der 1607 ægtede fru Ellen Marsvin; i hans tid brændte Sandholt 1590, men genopførtes i udvidet skikkelse. Hans enke, Ellen Marsvin måtte efter langvarige stridigheder, skønt Knud Rud oprindelig havde afstået Sandholt til hende mod andet gods, tilbagelevere gården til sin mands broder Corfitz Rud og desuden ifølge herredagsdom 1623 betale 2000 rdl, fordi hun havde ladet nedtage kobber og bly af tagene og fjernet de 50 forgyldte fløje og spir på gårdens bygninger samt havde forhugget skovene. Corfitz Rud døde 1630 på Sandholt efter kort forinden at have mistet sin eneste, da 19-årige søn Otte Rud, hvis moder Birgitte Olufsdatter Rosensparre til V.Vallø derefter besad godset til sin død 1645. Arvinger var derefter hendes tre døtre  Mette Rud, Lisbet Rud og Birgitte Rud med deres børn.

 

 

Sandholt Lyndelse kirke - østgavlen med sandstenstavleSandholt Lyndelse kirke - østgavlen med sandstenstavle  Sandholt Lyndelse kirkeSandholt Lyndelse kirkePå Sandholt Lyndelse kirke er i østgavlen indmuret en sandstenstavle med Rud'ernes og Rosensparre'rnes våben, ligesom der på kirkens sydside ses i murankre CT-BR (Corfits Trolle og Birgitte Rantzau) 1669.

 -- Kirstine Munk 

 

 

 

 

  Knud Rud Febr. 1618Knud Rud Febr. 1618 Knud Rud 5.3. 1624Knud Rud 5.3. 1624 Knud Rud 8.4. 1625Knud Rud 8.4. 1625 Knud Rud 8.4. 1625Knud Rud 8.4. 1625

Knud Rud 18.9. 1591Knud Rud 18.9. 1591  Knud Rud 12.1. 1607Knud Rud 12.1. 1607Knud Rud 12. 1. 1607Knud Rud 12. 1. 1607Knud 18. 9. 1591Knud 18. 9. 1591 Knud Rud 22. 7. 1606Knud Rud 22. 7. 1606

Knud Rud 1.6. 1625Knud Rud 1.6. 1625

Knud Rud 1634 uvist hvilken datoKnud Rud 1634 uvist hvilken dato 

 

 

Knud Rud 1634 uvist hvilket godsKnud Rud 1634 uvist hvilket gods

BilagStørrelse
Knud_Rud_til_Sandholt.pdf9.14 MB
Om_Nørre_Broby_sogn.pdf6.7 MB