Rønninge bylov eller gildesskrå 1601-1909

| | | | | | | | | | |
Topografice, LAO

Rønninge GildesskråRønninge Gildesskrå Rønninge byRønninge byEfterretninger om Rønninge og Rolfsted sogne 1818  

 

 

 

 

Rønninge kirkeRønninge kirke

 

Hos Oldermanden  i Rønninge opbevares en gamel skreven Byelov eller Gildesskraae for St: Sørens Gilde i Rønninge bestaaende af 64 Artikler, men det er Skade at det medste af Jndledningen til den er forkomet, hvorfore man ikke kan bestemme dens Ælde. I dens 51de Artikel tales om Helgenes Eed, som synes at giøre den ældere end Reformations Tiiden. Hr. Pastor Olivarius i Schiellerup som har megen Færdighed i at læse gamelt Dansk - har været saa god at afskrive den efter Originalen tilligemed sildigere Tillæg til den, og sammenfølger her næstefter saaledes:

Byelov  eller Gildes= Skraae for St: Sørens Gilde i Rønninge. Afskrevet efter Originalen.

(x) Som Gud allmectigste oss och forleent haffuer. Dersom nogen Sigh her imod fordrister, da skall Handt effther meninge Gillbrödris Samtÿcke böde och wdgiffue wide Som efftherfÿllger. [(x) Saavel Titelbladet, som den övrige Jndledning til den Gildesskraa mangler i Originalen, Afskriverens Anmærkning]

Den förste artickell om Jgang. Huo som will were gilldsöskene i S: Söffrens gillde i Rønninge, da skall huer Hedske giffve en tønde øll thill Jgangh.

2/ om Vaaben och verie i Gildis Huss. Jthem huillcken som ganger i Gilldisstuen medt nogen waaben eller verie med vredt Hou, paa det Hand vill trette medt Sin Gillbroder, giffue 1 Tr öll thell wide. Jthem huilcken som ganger i gilldis gaardt medt andre waaben eller vererie, endten gilldis kiep, giffue en fiering öll thill Wide.

3/ om skade giöris medt Andens verie Huillcken som gillbroder er; och bær sitt werie i gilldis gaardt, och nogen faar der skade aff, da giffue Hand 1 tr öll thill wide Som det thillhörde.

4/ Om kniffue och wlofflig kieppe. Jthem Huo som gaar thill Gilldis Huss eller gilldtsteffue, medt nogen waaben eller werie, med kniffue eller wloufflig kieppe. Disligist om nogen findis med Sin kniff eller Anditt verie, effther Adt alldermanden haffue Saadant wdmerckit, da giffue 1 tr öll thill wide.

5/ om nogen ligger: Laffue for Anden. - Huo som ligger i Laffue for sin gilldbroder naar gilldit drickis, eller henther waaben eller werie, adt giöre Sin gillbroder skade medt, och det er beuistligtt, da giffue Handt 1 tr öll till wide, oc der effther icke vere gilldet nermer end alle gillbrödre ville.

6/ Om wbequem ordt och wlÿdt - Huo som giffuer en Anden wbequem ordt i GilldisHuss eller paa gilldis wey, eller paa gilldtsteffne, giffue 1te öll thill wide. Och ligesaa Huo som giffuer allermanden, eller skÿrebroderen onde ordt, eller giör thennem wlÿdt, naar de taler Bÿens och gilldens Sag och beste.

7/ Huo, Som bander Sin gilbroder - Om nogen bander Sin gillbroder i Gilldis Huss eller paa Gilldis wey eller paa gilldis steffne, eller i gilldis gaardt, eller giffuer onde ordt eller knurrer, hand böde derfor 1 tr öll thill wide. Ligesaa om nogen Lögter sin gilldbroder eller taler i Hans ordt.

8/ Om Sueren och Banden. - Jthem Huo Som wblueligen Suerer och bander wanbrugendis Jhesu Hellige Dödt och pine, enthen i gilldis Huss eller paa steffne, da böde 1 fr öll thill wide, och skall Alldermanden strax eller om anden Dagen tage Hans pant om Hand icke welluillingen vel vdlegge.

9/ Om Slett och Haarddrett. - Huo, som slaar Sin gilldbroder, eller Drager Hannem i Haar; i gilldis Huss, Gilldis gaardt, eller paa gilldis wey, Hand böde 1tr öll for Huer Sinde.

10/ Om gester brÿder mod gilldbroder. Jthem brÿder gest modt gilldtbroder eller modt anden gest, eller imod gillbroders budt, da böde Handt for Hannem Som Hannem indbödte, som for gilldbroder. Jthem Huo som brÿder imod geste, Hand böde ligesom medt gilldbroder.

11/ Om Gilldbroder Budt brÿder. - Brÿder gilldbroders Budt mod gilldtbroder eller gest, eller mod andens gillbroders Budt, da böde Hosbonden ligesom Hand det Siellff haffde gjordt.

12/ Huorledis skiudis skall thill Gillis - Jthem skall Huert Hedske som gilldsÿsken er, skiude en skieppe Biug till gilldis korn, och Huert enwerende follk som will gaa till gillis, 1 skieppe.

13/ Huo öllit skall brÿgge. - Jthem skall Huer gillbroder om aaritt naar wiskiude wort gilldis korn, tage 1 pundt aff samme Korn adt brÿgge, först de i Bÿen er, och gaa Siden ret om.

14/ Hvad der skall till tönden. - Jthem skall gilldbroder som tager vort gilldis korn, haffue 3 skp thill Huer t[önd]e.

15/ Naar skÿdis skall - Huillcken som ikke kommer frem och skiuder sitt gilldis korn S: Blasi dagh [ 3.2. Bondebefolkningen anså Blåsmesse for at være den første vårdag, man troede at blæsten havde betydning for livet i naturen, og at vinden den dag blæste liv i alle de skabninger i naturen, der var i vinterdvale. Endvidere måtte man på denne dag ikke udføre arbejde, med noget der drejede rundt. Som f.eks. spinderok, slibesten møllehjul o.lign., intet må på denne dag ikke dreje rundt, thi så vil kreaturerne løbe til de styrter omkuld] , Som de alle vidtage, giffve 1 skieppe Biug thill vide.

16/ Naar Gilldsteffne skall holldis. - Skal addell gilldsteffne vere (x) [(x) Ved dette Sted findes i Originalen en aaben Plads af same Størrelse, som den her afsatte. Formodentlig skulde Tiden til Gildestævnet der have været bestemt. Afskr: Anm:] och da skulle de ophugge Jgang som Sider derfor. Och Huo som icke kommer thill gilltsteffne, naar allermanden thillsiger eller thillbÿder, da giffue 1 skieppe Biug thill vide den, som kommer for Silldig. och Huo som ike kommer giffuer ii skiepper.

17/ Naar Gillditt skall drickis. - Jthem skall forne: gillde begÿndis först paa wor Heris Himmellfardtz dag, och Siden effther Allermandens och gillbrodernis tÿcke - och skall Rörup mendt först oplegge deris öll och gaa siden ret om.

18/ Om ont gilldis öll - Jthem Huo som tager wort gilldis korn, och brÿgger icke der aft gott öll, Hand böde 1 fr öll thill vide paa Huer tønde. Disligist Huo som legger ont öll op aff det, som Hand bör adt wdgiffue aff rette, thill wide, Jgang, eller erffue öll, daa skall Hand haffue for Hjemegielldt, Hvad som bliffuer tappitt aff tönden för det bliffuer wrettet, och skall giffue en fr öll thill wide, och siden giffue gilldbrödrene anditt öll, Som kand were forsuarligtt.

19/ Om tappis. - Hvo som tapper aff tönden emod skÿrebrodernes Minde, giffue 1 fr öll thill wide.

20/ Om nogen kaster tönden aff. - Jthem Huo som kaster tönden aff stolen naar gilldet drickis, förendt stollsbroderen  tager hinde aff, giffue 1 tönde öll thill wide.

21/ Huor mange der maa gaa thill Gilldet. - Jthem maa Brÿden Siellff fierde komme thill gillis, effther allis wor wedtect, och Landboen Siellff anden; Hviem som flere tager med sig da betalle Handt for dem som for andre gester.

22/ Om opkastis. - Huilcken som dricker thill offuerflödighedt, adt hand opkaster i gilldis Huss aff öll, giffue 1 fr öll thill wide.

23/ Om nogen handler wthillbörlig medt Hostru och Hiou i druckenskab. - Huo, som offuerretter sin Hustru i Gilldis Huss eller gilldis gaardt, eller paa gilldis wey, eller naar Handt kommer Hiem handler wskickelig med Hustrue och tiunde, Hand böde 1 tr öll thill wide.

24/ Om Sede i Gilldett. _ Jthem skall gilldbrödre sidde i gilldis Huss effther deris allder, och gilldsöstre effther deris wiellse. Huo som Sig Her emod forbrÿder, och andre nedtrÿcker, giffue 1 fr öll thill wide om paaklagis.

25/ Huo, som gaar aff sitt Sæde. - Om nogen gilldbroder setter Sig paa Qvindebenck der ad sidde och wreffle medt Hoffuitlöss snack, och driffuer nogen gilldsöster aff Sitt sæde, Hand giffue 1 skieppe Biug thill wide.

26/ Om lenge adt Sidde. - Huo som sidder lenger i gilldis Huss, end som gilldis rettighedt er druckit, och tönden maallt, och gjör hösbonde och Hustru emodt, giffue 1 fr öll thill wide.

27/ Om nogen slaar öll i Andens skaal. - Jthem Huo som Slaar öll aff Sin skaall och i en andens, medt sin fri willie, giffue 1 fr öll thill wide.

28/ om skaale eller stole Sonderslaass i Gilldis Huss - Huo, som slaar skaale Sÿnder i gilldis Huss eller Gaardt, med sin willie, handt giffue Nÿ skaale igien, och giffue 1 ott: öll thill wide - ligesaa ochsaa om nogen slaar stole eller andre kar Sÿnder i gilldis Huss eller gilldis gaardt, betale skaden och giffue 1 ott: öll thill wide.

29/ Om vedt - Jthem Huilcken Mand eller Qvinde Som vedder i forsamling, da skall det vedt fordrickis igien i forsamling.

30/ Om nogen dÿll gilldens Sager. - Jthem om allermanden eller stollsbroderen dÿller och tier gilldes sager, Saa adt det kand befindis, da böde 1 fr öll thill wide.

31/ Om tagsettemaall. - Huo, som siger Sin gilldbroder thill tagsettemaal imellom iiii strande, da skall Huer paa sin Egen fortæringh fÿllge sin gilldbroder, om Handt er wden Siugeseng och Herskabs forfalldt, och giffue Hannem eller Hinde 1 [skl] thill Hiellp. Huem det icke will giöre, giffue 1 tönde öll thill wide.

32/ Om Hielp i Siugdom. - Jthem Huillcke gilldsÿsken som bo och bÿgge haffuer for adt staa och ligger paa sin Sotteseng, og for skröbelighedtz skÿlldt icke kandt faa sitt Korn höstitt i tide, de skall Huert gilldtsÿsken Hiellpe hannem eller Hinde medt en Dags arbedt i Huer marck paa sin Egen fortæringh, om Handt thillsigis, eller giffue 1 tdr öll thill wide, om Handt er wden Lofflig forfaaldt.

33/ Om Huss adt rese, træe adt Laade offne ad slaa. - Huo som haffuer sin gillbroders Hiellp behoff thill Huss adt rese, eller træ ad lade, da skall Hand vere forplictig, om hand thillsiges, enthen seillff ad hielllpe hannem, eller Laane hannem it forriggtt Budt, wnder 1 tr öll thill vide. Disligist naar nogen lader offne opslaa, och begierer Hiellp aff sin gilldtbroder, da skall Handt Laane Hannem itt förtt Budt en Dag, eller Siellff Hiellpe Hannem wnder 1 td öll thill wide. End? drager nogen sig. och ikke kommer frem naar soell gaar op, giffue 1 fr öll thill wide.

34/ Om illebraandt. - Om nogen faar skade aff illdbraandt (: det Gud forbÿde:) eller kommer i anden offuenfalldt skade, da skall Huer gilldtbroder Hiellpe Hannem medt en Dags arbedt paa sin egen fortæring, och giffue Hannem en traffue Langhalm, och itt gott bÿgningstræ eller giffue 1 tde öll thill wide. Om wanföre. Jthem skall meenige mendt age wanföre aff bÿ, rett om, och huo det thillfallder, och Handt det icke will giöre giffue 1 fr öll thill wide. Ligesaa ochsaa, Huo som förer sin naboe dennem paa Soellbierig, och age dennem siden Siellff aff bÿe.

35/ Om Torreferdt. - Jthem Huillcken som finder Sin gilldbroder liggendis nogenstedt forhindritt paa torre voeÿ eller anditt stedt, som Haffuer brut sin wogn, eller i anden maade er kommen i bröst, och handt icke will Hiellpe Hannem op, giffue 1 tønde öll till wide.

36/ Huorledis gilldbroder Anden maa dele. - Huo som steffner eller deler sin gilldtbroder thill tinge, för Handt deller hannem medt gilldtsteffne, giffue 1 fr öll thill wide, wndertagitt Herskabs Dele och kircke gilldt.

37/ Om witterlig gilldt. - Huillcken mandt som er en anden skÿlldig witterlig gielldt, aff gilldbröderne, da delis Hand först medt en mandt, och Siden medt ii, och leggis Hannem xiiii Dage for, och Huadt Handt icke for nöÿer hannem der forinden, da vere sit gillde quit.

38/ Om de sig lader dele aff Gillditt. - Jthem Huo Sig lader dele aff gillditt, böde 1 fr öll, om Handt will bliffue wedt Sitt gilde, eller iiii skpr Biug, och da vere sit gillde qvit.

39/ Huo Breff maa bere, och tingsteffner vere. - Huo som berer Breff offuer Sin gilldbroder, for nogen fremmitt, eller laaner nogen fremmitt sitt Bud, som icke er gilldbroder, thill ad vere laffue och tingsteffner offuer gilldbroder, giffue 1 fr öll thill wide for Huer Side.

40/ Om Hiou ad stede. - Huo som steder Sin gillbroders Hiou, emod Hans minde, för endt Handt spör Hannem adt, giffue 1 tde öll thill wide for Huer Side.

41/ Om Gilldsÿsken döer. - Jthem naar gilldsÿsken döer, da skall gilldtbrödre och gilldsöstre waage offuer dennem, om de thillsigis, och Siden Hiellpe adt graffue och ringe, och der effther Hedligen fÿllge deris Lig thill graffue. Huem det icke will giöre, giffue 1 tönde öll thill wide, om Handt er wden Lofflig forfalldt.

42/ Om Hiou eller weifarende döer. - Jtem döer gilldbroders eller gilldsösters Hiou, da maa gilldbroders eller gilldsösters Hiou waage offuer dennem, och Siden skall gilldtbroder och gilldtsöster Siellff komme om anden Dagen, och Hiellpe dennem adt rÿdder Hussitt, ad graffue och ringe, vnder 1 tde öll thill wide. Ligesaa skall och Holldis, om nogen Bettler eller veyfarende döer.

43/ Om erffue öll. - Naar Gilldbroder eller gilldsöster er begraffuen, da skall deris arffuinge giffue gilldbrödrene 1 tönde öll thill erffue öll, Samme affthen, eller strax der effther.

44/ Om Alldermandtz Len. - Jthem Huillcken af Gilldbröderne, som viii aff de andre gillbrödre, huillcke skall wdmelis aff alldermanden, de thill Legger Alldermandtz Len, och Handt icke will were det aar omkring, giffue 1 tde öll thill wide.

45/ Om skÿrebroder Len. - Jthem Huillcken mandt som de thillegger skÿrebroders Len det aar, och icke will vere, da giffue 1 tde öll thill wide.

46/ Om Steffne och gaardgangh. - Huillcken mandt som drager sig Hieme naar allermanden ringer, eller bÿder thill steffne eller Gaargang, da böde for Gaarsgangh 1 fr öll wden Hand haffuer lofflig forfaalldt, och 1 [skilling?] for Huer gang Hand steffne forsömer. Jthem naar Alldermanden ringer och bÿder fælis drefft oc wange drefft thill ad driffue fæleden, Huo icke da kommer eller Hans visse Budt, da böde 1 fr öll thill wide. Lige saa ochsaa i Wangen.

47/ Om Siellffwaaren steffne. - skall Siellffwaaren steffne Holldis paa hellig træ Konger dag, Kiöndellmÿssdag och wollbör mÿssdag, och anden pindtse dag, Huo icke da möder uden Hand er i Herskabs forfelldt, giffue 1 skp bÿg thill wide. - Holldis och Siellffuaaren steffne paa  Hellmÿss dagh.-

48/ Om pant adt tage, och wlÿdighed emod allermanden.  - Jthem Huillcke iiii mendt som allermanden wdmeler aff steffne adt tage nogens pant och de icke wille, da giffue Huer som icke will 1 skp Biug thill wide.

49/ Om truis naar pantis. - Jthem Huillcken mandt som gillbröderne ganger thill adt pante for Hans wide, som handt er fallden for, och handt eller Hans Hustrue eller ombudt giffuer dennem onde ordt med trussell bÿdendis Sig thill ad slaa dennem, giffue 1 tde öll thill wide.

50/ Om nogen weÿrer sin rethedt adt vdlegge. - Jthem Huo som gillditt giör, och sidder medt wer? rethedt adt vdlegge, och oss den weÿrer, naar vi den begierer, och viser oss Him?, giffue 1 fr öll  thill wide.

51/ Om Sictis paa Aarsage.- Huo, som sectis paa sin aarsage eller paa steffne, kand handt offuerie Siellfftredig, med windisbÿrd aff vii Naboer, paa Hellgens edt (x) [(x) En Eftersmag af Catholiscismen, i hvis Tid Bÿeloven ventelig er forfattet, men efter Reformationen omformet overensstemmende med Lutherske Grundsætninger. Saaledes finder man intet her at være bestemt til Sjælemæsser for Afdöde Gildesödskende, som ellers i de Catholske Gildesskraaer stedse blev iagttaget. Afskriverens Anmærkning] med opracte fingre, da bliffuer Hand aarsagitt.

52/ Om Stÿlldt. - Jthem om nogitt bliffuer stollen fra nogen Gilldsÿsken i Rönninge, da maa meninge bÿemendt Randsage Huer Mandtz Huss och Gaardt, wden Herridtzfoge, den och wden all falldzmaall i alle maader, och Huillcke icke will Lade randsage, giffue 1 tde öll thill wide, och vere siden icke diss bedre betroitt.-

53/ Om onde Offne.- Om nogen i Rönninge haffuer en ondt offuen, da maa meninge Bÿmendt randtsage Huor de ere och dennem nedslaa och dermedt Huercken giöre wolldt eller Heruerck. Huillcken som sin offuen icke will lade forsöge, giffue 1 tde öll thill wide.

54/ Om Hegn och wonge gaardt.- Jthem Huillcken aff gilldbröderne der vorder thillsagdt, ad der er gaff paa Hans wonge gaardt, och det icke Lucker inden anden dags middag giffue 1 fr öll thill wide, och böde for Huer gang og Huer Dag Hand faar det ad wide, och icke Hegner. Roumarks (Rugmarken) wongegaarde skal vere fulldgiort thill wolldermÿss och Biugmarcks wongegaarde thill pindtze Dagh. Jthem ingen maa føre mere Qvig paa feleden endt Handt föder paa Sitt foder om wintteren wden handt haffuer det i minde. - Huo, som leÿer græs paa feleden skall giffue for Huertt stort Höffde, ko, hest og ög 8 [skilling] for it Suin eller itt faar 2 [skilling] ad betalle 8 Dage effther wollbormÿss, eller giffue daabellt.

55/ Om Staffre. - Huo, som befindis ad tage staffre af en andens gierder, da böde derfor 1 tde öll thill wide.

56/ Om Hellde Heste och anditt Qveg. - Huo som förer Hellde Heste i Wængen, förend alle Gilldbröderne vorder derom thill eens, eller giör whegn med Suin, Gess eller andit Qveg, giffue 1 fr öll thill wide. Jthem huo som förer mere Qveg i Elluidet end Hand bor aff rette - giffue 1 tde öll thill wide samme affthen, och tage strax qvigit aff igien, wdilige maade maa Jngen foremere kree paa Rönninge feleter wden di hæffr det i menige bymendtz minde och wden di hæffr Gressbeed der imod.

57/ Om Queg tagis aff faalden. - Huo som tager nogitt fæ eller anditt Quæg aff faalden, emod falldefogedernis minde, giffue 1 tde öll thill wide. Jthem skall det gaa ret om ad wutte wongen [om Vangen at wutte], och, Huo som icke wutter giffue 1 fr öll.

58/ Om skou hug. - Jthem Huo som seer nogen hugge i en andens skou aff gilldbröderne eller andre, och tier for willdt och wenskabs skÿlldt, och det paaklagis, giffue 1 tde öll thill wide. Men den som paa en andens torn, rÿss eller anden skou affhugger, giffue 1 tde öll thill wide.

59/ Om affplöyning, affslet, och affskÿrdt. - Huo, som plöÿer offuer gamle reene, och paa klagis, giffue 1 tde öll thill wide, och legge Jorden thillbage igien, Saa er och om affslet og affskÿrdt. Klager nogen wret, da giffue hand Siellff det sammewide? Huo som taber Sagen giffue de iiii Siunsmendt 1 fr öll samme affthen. Jthem huo som slaar i marken effther Quigittt er komme i affrit, giffue 1 tde öll, wden hand haffuer det i alle gillbrödris minde.

60/ Huo slige giör. - Om nogen ager, eller rider eller giör stig affuer nogens eng eller korn, hand giffue 1 tde öll thill wide. Om Hör och Hamp ad Röde. Jthem Huo, som legger Hör eller Hamp i Röde i nogle aff wore wandinger, giffue 1 tde öll thill wide.

61/ Om Bed og töÿring. - Jthem huo som töÿrer anden mandtz korn eller eng op, eller lader opbede med sin wilie, giffue 1 fr öll thill wide, och betalle Skaden igien. Jthem Huo som leÿer fremmit nogen töÿring, wden alle gilldbrödris minde, giffue 1 tönde öll thill wide. Jthem om nogen befindis adt ligge och bede dag eller natt medt heste i wongen, hand giffue 1 tde öll thill wide. Jthem ingen maa före Queg i affret för alle gilldbröde tager vidt, wnder 1 tde öll thill wide. Jtem maa ingen heste og kiör eller Stude i töÿer under 1 tde öl til wide med mindre de haffuer det i alle Mands Minde.

62/ Om stærcke töÿer. -  Huo som setter Sine Heste i töÿer, och setter dennem icke i gode stercke töÿer, de giffue 1 [skilling] for Huer gang de gaar Löss. Jthem skall Huer Heelgaarmand haffue 3 Heste i töÿer indtil Midsommer och huer halgaarmand to Heste til for=ne tid, töÿet, men effther midsommer skal Huer Helgaardmand haffue 4 Heste  J töÿer, och icke flere men huer Halgaarmand skal Icke haffue uden to i töÿer altid wnder 1 tønde öll til Wide.

63/ Om tÿrekorn och tÿrepenge. - Jthem skall Huer mandt giffue tÿrekorn och tÿrepenge, effther gammell Seduaane.

64 Om dennem som ikke wille wdgiffue Huess de Leggis for. - Huo, som Leggis for wide for nogen Sag, och icke wellwilligen wel wdlegge, daa maa gillbröderne med allermanden strax om anden Dagen dricke Hans wide. Jthem Huo som brÿder nogitt aff dette i denne gilldisskraa, och hand lader sig affskÿrre for huad wide som Hand er fallden faaar, och icke will rette for sig, da maa wi dele Hannem Huis wi wille for 1 td öll, som for anden witterlig gielldt.

Denne Bÿloff wille wi saa i alle sine artikkler wbrödeligen Hollde och holldit haffuer i alle maade, och dersom nogitt er forjntt?, for=ne Bÿloff, da skall alldermanden wdmæle iiii eller viii mendt, och Huadt Mangell paa ferde er, skal gaae effther deris sigelse. Huo, som klager nogen sig for sin Hussbund eller Hand fuldmectige, som Bÿen vedkommer, för Hand klagis for Alldermanden och sin  Naboe, böde en tönde öll thill sine gildbrödre.

Herpaa fölger adskillige Vedtægter eller nöiere bestemmelser, denne Bÿlov angaaende, samts dens Vedtagelse for Aasum Herreds Ret Aar 1601, hvilket omtrent kan vise os, naar nærværende Gildesskraae, saaledes som den findes indfört i Bogen, hvoraf afskriften er taget, blev forfattet, uagtet den vist nok er ældre, men omdannet efter Tiidernes Religionsbegreber, Sæder, Skikke m.m. Forhandlingerne fölge ikke i den Orden hvori de ere foretagne, hvilket Afskriveren ei heller vil rette; men lade Bogen beholde sin Originalitet. Hvad Bÿelovens Vedtagelse angaaer, da er den paa mangfoldige Stæder skrevet saa ulæseligt, at der kuns kan gives enkelte Stykker deraf, hvilket imidlertiid kan være tilstrækkeligt nok til at vise dens Tendentze.

Desse efftherskreffne Erre Bÿesens haffuer aff gode Jordt, af huillcke de giffuer dett efftherschreffn thill Leÿe af same haffuer

1/ Peder Jacobsön 1 fr öll aff en Haffue vedt Smedens Gaardt.
2/ Peder Söffrenssön 1 te aff en Haffue och saa ved Smedens Gaardt, som haffuer gaadt aff steilldtzhid aff.
3/ Noch Marren Niellsses 1 fr Som ligger ved Peder Höÿs Huss.
4/ Noch Oluff Löÿ 1 fr aff en haffue Som ligger vedt Peder Söffrenssens Haffue.
5/ Jthem matz Jespersön 1 fr aff en Haffue Som ogsaa ligger ved Ped: Söffrenssöns haffue.
6/ Rassmus veffuer 1 otig öll for nogitt Jord aff gaden.
7/ Jthem Hans Kremer 1 oting öll aff gade Jordt.
8/ Noch Peder Höÿ 1 fr ochsaa for gaade Jordt.
9/ Hans Matzön 1 fr och 1 oting for i haffue.
10/ Jep Hindtzön (x) 1 Tde och 1 ott: aff en haffue [(x) maaske han, der i Documentet af 1601 nævnes som Rønninge Oldermand. Afskr: Anm:]
11/ Jörgen skomager 1 fr öll aff en haffue.
12/ Hans Smedt 1 fr öll aff 1 Haffue Som blef beuillgitt thill Hussit.
Noch Bÿwelldt? 2 [skilling] af itt pantebæd, saa Hand tog ind thill Haffuen.
Ithem Peder Plog 1 [skilling] for gade Jordt
Niels Mattzön 2 [skilling]
Hans Niellssön 1 [skilling]
Jthem 1 fr öll aff præstegaarden aff en gÿde vedt præstens Huss, naar der er wong i Helliggiestistofft. Dette forne skall wdgiffuis wollbormÿss Dag, eller giffue dobbillt.

Jthem den 30 Augusti stod alle Rönninge mendt och gaff last og klage paa alle de törre graffue, som waare graffuen paa Liungitt, Huadt skade di faar effther den Dag, paa Huiss det er, skulle de  betalle skaden igien, baade de som nu graffue ere, och her effther bliffue.

Anno 1618 den 2 Januari da wdmelte Alldermanden aff steffne 8 mendt, oc skulle Sige om [Mark] Elredet, som skal være Aarlig Jnde, som vaare disse efftherskreffne mend, 1 Peder Söffrenss ; Hans Matzss; Lauritz J¨rgenss; Matz Lauritzss; Otte Hanss; Peder Mogenss; Anders Pederss; och Gregers Lauritzss; Och haffuer same for=ne: mend Ligstz och læst det saa, at den skal gaffue Luckes 14 Dage for woldermÿss, ved 1 tönd öll til wide, och fuldlucker til woldermÿss ved en tönde öll til wide. Och haffuer same for=ne: Mend samtid samtÿct, ad huillcke kræ som gaar offuer hans egen haffue gierder, och kommer ÿ wongen, och hand skal giffue 1 otting öll til vide for huers höffde.

Ano 1624 kÿndelmiss Dag til selffwaaren steffne, samtöcket menige Rönninge Bÿmend met Werandre, at wer aff dennem skall vere forplictet at tage ved Aldermands Læn it aar igiennem, och for sin Wmage skal haffue en Ko i Elffvedit och dersom nogen Weigrer sig her udi at werre Aldermand, da skal hand giffue tho tönder öll til Bÿen, och end da Verre forplictet at tage ved Aldermandtz lænit, eller Hvilcken der icke Sellf vil verre Aldermand, skal Hand verre forplictet at skaffe en anden i sin sted, wnder forschreffne Wide.

Det næstfölgende Stÿkke er saa utÿdeligt skrevet, at Afskriveren ikke kan læse det fra Ende til andet; det for ham læselige fölger hermed:

Adtt Jep Hindtzenss ÿ Röninge aldermandtt ibid: stædtt op idagt Jnnden thing, som Er thorssdagen thend 13 Dagt augisti Aar 1601,  och geff thell kiende, ad hand haffuer daa thell spurde hand forscrefne Rönninge mend. Desligist .. om dÿd end uilde holde och Efttherkome, saauidt den Jndeholder och Formelder, och For dem paa deris Bÿesteffne haffuer veridt opledt, daa Suaridtt dÿ sampligen adtt Saauitt Same deris Bÿeloug Jndeholder och Formelder .. och for them haffuer ueritt opledt dem?uille dÿ uli? alle made holde och Epttherkome; der Eptther Jtem stædtt Rassmus Matzennd ÿ perstrop paa hans hossbunds Erlig och velb: Frue Baatthe Bradis thell .. a(a) [(a) Navnet paa Frue Brades eller Brahes gaard kan Afskriveren ei læse. Der sÿnes at staae Agad skal maaskee være Aagaard, af hvilket navn der gives 2 danske Herregaarde, den ene i Siælland og den anden i Jÿlland som man seer, har hun eiet Böndergods i Rönninge]
hendes thienneres weggen, suaridtt adt dersom dett skall gelde hindses Jordtt och skall handst hvennem Jcke Sambtöcke noghen ad besegle Samme deris Bÿelaugt, der thill Suarendtt adtt Jcke skall kome dend gade Frue hindhes Eghendom Eller Los uidtt ÿuoghen made, men alenist Ickome deris Bÿes Rett. Derpaa fölger beseglingsmændenes Navne, af hvilke kan læses, Peder Bull ÿ thoruppe Forgidtt ÿ Aasum Herred, hans Jsson? ibid:; hans persen ÿ höÿbÿe; Fredrich Muele ÿ Otthense; Anders Lange ÿ Alderuppe, oct Jep Hansen ÿ perstrope. Nedenunder findes 6 Voxsegl, den 6te beseglingsmand Sr: Jep  Hansen, har ventelig intet Signet havt, derfor er derpaa hans Plads intet Aftrÿk Voxseglet.

Anno 1633 midfaste Söndag haffuer meninge Rönninge mend verit til siellfferen steffn och da Vedtagit och samtöct, at Röninge mae skall tagis i Hegn och gafflukis 14 Dage för Wolbormis under en Hallff tönde öll till wide och Huis kræ som findes ÿ for=ne mae thill wolbormise skal giffue for Huer Höffd 1 [skilling] for Huer gang det findis. Item haffuer de Vedtagen at sla same mae thell förste gro till Boilssmis, siden den Dag maa huer slaa sit uden nogen wide ÿ alle maader.

Midfaste Söndag 1633 - Samme Dag haffuer de Wedtagen at Huilcken Mand som föder tÿeren skall haffue sexten skiepper Biug Well maald midfaste Söndag, for Hans Foder, derforuden skall Hand Haffue 2 skiepper Biug, och gress till en Ko ÿ deris ....? och derfor skall Hand som föder tÿeren giffue Bÿmendene, naar Hand anammer Bÿgit  en god tönde öll, som Hand kand forsuare, och de wille were fornöÿet med.

Anno 1637 Mandagen den 5 Juni paa almindelige Rönninge sognestefne blef samtöct af menige Rönninge Bÿmend, som da tilstæde Waare, at hvilcken somhelst af Rønninge Bÿmands eller Qvindis persone, som nu er, eller herefter komendis Worder, Verre sig enten af gaarde, gadehusse eller hussfolck, karle eller qvindis persone, der enten i Ædruskab eller Druckenskab, eller nogen god samqvem sicter en anden paa hans nafn, ære eller gode rycte, da skal den gifve en tönde öll til deris Bÿ, och en örtug hafre til deris Hossbond (x) [(x) Jthem den som saaledis sicter och kand det icke bevise och bliffuer oantet derfor,, da skal den sellf betale pantet] Och den som icke er göed? for att udgiffve, straffis paa sin Krop, och siden forvises af Bÿen. Och det efter it tings Vidne daterit Aasum herritzting, Torsdagen den 27 Juni ano 1622.

Ano 1631 Torsdagen d 3 Martii, er paa almindelige Rønninge sognestefne och siden paa Aasumherritzting af menige Rønninge Sognemend samtöct och . Jndtagen, at de endeligen skulde holde deris Huude i stercke jernlencker bunden, saa ingen maa hafve löse hunde, Och dersom nogen findis at hafve Löse hunde, dag och natt ofver, den gifve en tönde öll til Vide til begge Bÿer, Och betale skaden, om nogen fangendis vorder. Och same Vide  som saa maade falder, maa Aldermanden pante for Wden all Bröde, enten Wold, HerVerck eller andet Och hvilcken der pantis, som enten biuder hug eller slag, den böde dobbelt Wide, tho tönder öll i liige maade. Jthem Hvo som haffver Hvalpe at opföde, och  forelagt at binde dennem, da det strax att efterkome, Wnder Vide, som foresigis.

Anno 1644 den 3 Julii samt¨øcte mening Røninge Bÿmend, at naar nogen pant thagis for Vide, som nogen kand Vere falden for, och den, som pantet eÿer ike Jnden 3 Vger l¨sser samme pant, da skall samme pant Vere forbrot och icke skal Videre kræffue det. - Lest paa Aasumherristhing den 22 Januarii 1646 -

Anno 1648 alle Helgens dag samtöcte meninge Røninge Bÿmend at hver som plöÿer och saaer skall saa Aarlingen 1 fkr Erter, eller mere, under in Hal td öll, och Hvo som befindis at plocke erter paa andens Grund enten i posser, korfve eller anden gemme merre end en Haand fuld eller in rustme?, skall haffue forbrut samme Vide.

St: Sören var en Bondesön fra Jÿlland, blev Erkebiskop i Cölln og efter sin Död Canoniceret.

 

BilagStørrelse
Rønninge_bylov_1601-1909.pdf9.32 MB
Rønninge_bylov_1601-1909_2.pdf9.36 MB
Rønninge_bylov_1601-1909_3.pdf8.66 MB
Rønninge_bylov_1601-1909_4.pdf8.53 MB
Rønninge_bylov_1601-1909_5.pdf8.64 MB
Rønninge_bylov_1601-1909_6.pdf8.26 MB
Rønninge_bylov_1601-1909_7.pdf8.58 MB
Rønninge_bylov_1601-1909_8.pdf9.07 MB
Rønninge_bylov_1601-1909_9.pdf9.41 MB
Rønninge_bylov_1601-1909_10.pdf9.15 MB
St. Søren - den danske bondehelgen.pdf9.89 MB