"Ting Stæder og Herreder " - Nyborg Amt 1743

| | |

I/ Windinge Herret

1/ Tinghuuset for Windinge Herret staar i Odense Amt, Aasum Herret paa Rönninge Sogns grund ikke langt fra Langeschous Kroe. At Tinghuuset staar i Odense Amt kommer deraf at Windinge Herret i Nÿborg Amt er lagt til Bierre og Aasum Herreder under Odense Amt. Tinget holdes om Löverdagen.

HolckenhavnHolckenhavn RavnholtRavnholt2/ Holchenhavns Birk som er et Baroni. Tinghuuset staar ved Gaarden.

3/ Ravnholt Birk, som bestaar af Herrested Sogn; Tinghuuset staar i Herrested Bÿe.

 

 

II/ Sunds Gudme Herret
 
Sunds Gudme Herreders justitsplads ved KirkebySunds Gudme Herreders justitsplads ved Kirkeby Det gamle tinghus ved Kirkeby1/ Gudme Herret blev 1688 lagt til Sunds Herret, da Tinghuuset for Gudme Herret stoed ved Gieslev Bÿe, da disse 2 Herreder bleve Annecterede, da blev Glorup og dets underliggende Anhof separeret fra Gudme Herret og Strÿnöe fra Sunds Herret og fik Birke fridhed. Tinghuuset for Sunds Gudme Herret staar paa Kirkebÿe Mark og Tinget holdes om Torsdagen.

 

 

 

GlorupGlorup Kansler Johan FriisKansler Johan Friis HesselagergårdHesselagergård2/ Glorup Birk - under dette Birk sorterer og Anhof som hörer til Glorup. Tinget holdes udj Svinninge bÿe. Dette Birk er 3 fj. Weÿ Lang og ½ Miil breed. Sal: General Lieutnant Ahlefeldt til Glorup og Anhof paa 2 miile nær skal svare under Birketinget- (med anden pen: blev 1688 benaadet med birke frihed, saa at alt bonde gods til Glorup)

3/ Hesselager Birk dermed blev Rigets Raad og Canceler Johan Friis benaadet 1539. Under dette Birk sorterer for uden Hesselagergaard og gods Een anden Herregaard neml: Wormarkesgaard som ligger og i Hesselager Sogn. Dette Birk er ikke over ½ Miil lang 1½ Fj Weÿ breed og har Stranden paa den Eene Siide og Glorup Birk paa dend anden. Tinghuuset staar ved Leedet hvor Enemerkerne begÿnder.

 

 

Valdemars SlotValdemars Slot Tåsinge Birk havde til huse i denne bygning indtil 1882Tåsinge Birk havde til huse i denne bygning indtil 18824/ Thosing Birk, bestaar af dend heele Öe. Tinghuuset er tæt uden for Woldemar Slott.

5/ Strÿnöe Birk - denne Öe fik Birkefrihed 1688. Tinget holdes i Strÿn: Bÿe.

 

 

 

III/ Salling Herret

HillerslevHillerslev Hillerslev kirke -Hillerslev kirke - Spanget var opr. tjenestebolig for birkedommer - 1846-86 fungerede det gl. garveri som tingstueSpanget var opr. tjenestebolig for birkedommer - 1846-86 fungerede det gl. garveri som tingstueBrahetrolleborgBrahetrolleborg1/ Salling Herret. Tinget holdes om Mandagen mens Herredet som er saa stor som 2 a 3 andre har ikke haft nogen Tinghuus mens Tinget holdes i Een Bondegaard i Hillerslev, som dertil er Leÿet. Dette Herret er over 3½ Miil Lang, saasom fra Wester Skierninge til Stranbÿe og 3 Miile breed, saasom fra Faaborg til Wittinge, eller til Norschou.

2/ Brahe Trolleborg Baronie og Birk. Tinghuuset er uden for Gaarden. 1672 blev det separeret fra Amtet da Brahetrolleborg blev erigeret til et Baronie.

3/ Holstenhuuses Birk er 1693 bleven erigeret til et Birk da Geheime Raad Diderich Schulz eÿede det og svarer Lÿöe og Biörnöe under Birket. Tinget holdes i Kallekoe Bÿe i Diness Sogn hver Löverdag.

4/ Avernache Birk. Tinget paa denne Öe holdes i Avernache-

IIII/ Bierre Herret, ligger under Odense Amt, mens Hindsholm som er Een Part deraf ligger i Nÿborg Amt

1/ Schelenborg Baronie og Birk. Tinget holdes ved Gaarden, under dette Birk sorterer foruden Baroniet 2 Proprietariers Gaarde neml: Brolökke og Hverringe, hvoraf heele Hindsholm bestaar.