Brobyværk

| | | | | |

Sønder BrobySønder Broby Partisaner fra BrobyværkPartisaner fra BrobyværkSdr Broby 1778Sdr Broby 1778BrobyværkBrobyværk Broby kommuneBroby kommune Sdr Broby 1778Sdr Broby 1778Koncept til brev 8.6. 1851 om Anders Billes og andre godsejeres værk i FynKoncept til brev 8.6. 1851 om Anders Billes og andre godsejeres værk i FynKoncept til brev 8.6. 1851 om Anders Billes og andre godsejeres værk i Fyn (2)Koncept til brev 8.6. 1851 om Anders Billes og andre godsejeres værk i Fyn (2)Ved den Vesten side paa Aaen strax ved Bÿen ligger det saa kaldede Brobÿe Værch som bestoed af 15 Huuse, Hvor Rigens Marsk Anders Bille, som daværende Eÿere af Brobÿegaard lod indrette en Gevehr=Fabriq, af et Aars= Tal paa et Huus der paa Værchet, kand sluttes det har været 1651. Værkstædet var ved den forbiegaaende store Aae, og saaleedes indrettet, at Hamrene, Blæsebælgene, Bore og Dreÿe= Værkerne, Alt sammen kunde drives ved Vandet: 

Til Boliger for Haandværks=folkene, lod hand nedbrÿde en Gaard ved Levesmose, Höÿsgaard kaldet, og af Materialerne Værchet bÿgge, samt Huusene Teglhænge, som de fleeste endnu ere; Mesteren boede i det Huus, hvor det priviligered GastgiverHuus er, som den Tiid var Ziiret med et Spiir, og almindelig kaldes Spiiren, i same hængde en stoer Klokke, som brugtes at ringe med Morgen og Aften, naar de skulde gaae paa og af Arbeide. Efter faae Aars drift, blev det af de Svendske Krigsfolk Ao 1658 Ruineret, der skal endnu findes Gevehrer som her ere gjorte, og siges at være meget gode; Klokken som nogen Tiid blev brugt til Bordklokke paa Brobÿegaard blev siden Solgt, og skal hænge i en  Kirke ved Aunsberg udj Jÿlland. Og som bemeldte Anders Bille, döde i same Krig, 1657 og hans Gods deelt iblandt hans Børn, blev Værchet ikke meere sat i stand, men Huusene,  som andre bortfæstede; og da der siden efter, paa beqvemmer Stæder, er indrettet slige Værker, har det heller ikke været anseet for nödvændigt. Da Lande = Veÿen fra Odense og til Faaborg, og fra Assens til Svendborg falder her igiennem, er der for de reÿsende Skÿld, paa Stædet oprettet en priviligeret Kroe. 

Brobyværk vandmølleBrobyværk vandmølle FBrobyværkBrobyværkBrobyværk kroBrobyværk kroBrobyværk - Sdr. BrobyBrobyværk - Sdr. BrobyVel sÿnes det, som der i de Papistiske Tider, maae have staaet en Kirke eller Capel paa Marken, Östen for Byen, saa som der er Jord i nærheden, som endnu bærer Navn deraf, samt et Kiær kaldet Capels Kiær og efter gammel Sagn, skal i same en Klokke været nedsiunken, som af same Capel var udfløjen ........ at der maae have været et Capel; men om samme har været förend den anden Kirke blev bÿgt, eller i hvad henseende oprettet, kand ikke siges, da ... slet intet har efterladt noget herom til Oplÿsning.

NB: Brevet skal vist dateres 1651 og ikke 1851 

Kort Beskrivelse over Sønder Brobye Sogn i Fyhn Samlet af Knud Pedersen Næraae Sogne=Degn for samme Meenighed Anno 1778. (LAO)

Licitation. Hermed bekiendtgiøres: At da træebroen over den store aae i Sønder Brobye udi Nyborg amt, Salling herret ved lovlig syn er befunden afvigte vinter ved de store vande formedelst tøe- og jisbrud aldeles at være ruineret og beskadiget, og tømmeret i denne gamle broe desuden af ælde for endeel forraadnet. Saa haver nødvendigheden til de reisendes sikkerhed da denne broe findes paa landeveien imellem Odense og Faaborg, imellem Svendborg og Assens, samt Svendborg og Middelfart, for, den paa den alfar vei i landet, anlediget Nyborg amts øvrighed S. T. hr. kammerherre og amtmand von Holsten, at meddele sin resolution, til den gamle broes aftagelse og en nye med ..hammer igien at opføres, og herover at holdes licitation mandagen den 2den maj førstkommende i Salling herreds ting-stue udi Hillerslev bye kl. 10 formiddag, da den gandske bygning med udkrævende tømmer, materialer og videre efter synet og overslaget i følge conditionerne den mindstbydende som entrepeneur vorder overladt og tilslagen, naar han for alt erfordring og heraf dependerende kan stille behørig og antagelig caution. Samme dag og tid bliver den gamle broe ligeledes til den høistbydende bortsolgt, saa meget deraf som ei grunden vedhører. De ... havende behager sig fornævnte dag, tid og sted at .... conditionerne til bygningen bliver hos høibemeldte hr. ... den og hos mig forinden at bekomme. Faaborg den 11. april 1774. Auctions directeur Mølmarck.

Fra Peter Rasmussen har vi modtaget: Brobyværk. Danmarks første våbenfabrik. Den er vedhæftet som pdf-fil.

BilagStørrelse
Brobyværk.pdf282.65 kB
Brobyværk - Rettelse.pdf21.7 kB