Himmelbreve

| | |

Ringe Museum - indrammet "Himmelbrev" på væggenRinge Museum - indrammet "Himmelbrev" på væggenHimmelbrev fra Refsvindinge. Skattegraveren 1886.      Om himmelbreve - se Post & Tele Museet

Jeg dvs Evald Tang Kristensen har modtaget fra H. Chr. Hansen i Refsvindinge et trykt himmelbrev med den tilføjelse, at han en gang har købt det i en boglade i Nyborg. Det er bestemt til at hænge i glas og ramme og er forsynet med en i forskellige farver strålende bort. Fremdeles fra boghandler Niels Christensen i Viborg; en smuk historie om Pelle Bådsmand, der gennemgik meget i denne verden o.s.v. Trykt i Viborg uden årstal, men trykket er ikke ret gammelt.

Et sydfynsk Himmelbrev. På bagsiden står der. "Til Anders Jensen, adrs. Herr Forpagter Clausen Mullerupgaard paa Fyen pr. Svendborg"

ved lærer Juhl Andersen

I min afdøde Moders Gemmer har jeg blandt mange andre gamle Ting fundet efterfølgende Himmelbrev. Det er skrevet paa et almindeligt Folioark og fylder to sider. Det har følgende Ordlyd_

Himmelbrev
som Gud selv har skrevet med Guldbogstaver og hængt det i sin Kjirke over Døren. Hvo dette Brev vil gribe, for ham flyer det, men hvo som det vil udskrive, for ham bøier det sig

Paa en Miil nær Assens paa Fyen hændte det sig, at en Mand ved Navn Just, som boede i Assens, mødte en ung Karl i brune Klæder, men en stor Hue paa Hovedet, men ingen Knapper i sin Kjole. Den unge Mand gav Just et Brev, for at han skulde give Præsten det; men han sagde, at det maatte have været et Spøgelse. Derfor kom den unge Mand til Just anden Gang og sagde, at han var en Engel udsendt fra Gud, hvorpaa han slog sin Kjole tilside, og (han) var da saa klar som Solen, saa Just ikke kunde see paa ham for hans Klarheds Skyld.

Den fremmede sagde: Du skal ikke frygte for mig, men gaa til Præsten og sige, at Gud ikke kan have Ro for de Fattiges Sukken og Raaben; thi Jorden er fordærvet og Synder gaa i Svang og bedrives af de fleste Mennesker som ere i Kristenheden. -

Brevet lyder saaledes:
Hvo som arbejder om Søndagen er ikke løkkelig i Himlen, som jeg selv siger. Denne Engel har jeg sendt til Eder for at omvende Eder fra Eders onde Veie, som er Hovmod, mit Ords Foragt, Hoer, Mord, Tyveri, Fylderi, Banden, Vrede, Skjælden og Hævn og endnu mere som er mig saare haardt imod, hvorfor jeg er nødtvungen til at lade Landeplager komme over Eder,  I ere selv Skyld i at Jordens Frugter formindskes, at Dyrtid, Pestilens og andre smitsomme Sygdomme komme over Eder. Vender derfor om fra Eders Synders Veie og lad Verden ikke bedrage Eder; beder om Forladelse, den Stund I har Tid; thi Enden er nærmere end I see og tænker.

Aflæg Eders slemme Synder og gaa flittig i Kirke, Unge og Gamle, arbeid ikke om Søndagen, men hold den hellig og brug mit Ord med Flid; dersom I (ikke) dette gjøre, da vil jeg straffe Eder, Unge og Gamle, men hvis I det gjøre, og holde ud til Enden, vil jeg forbarme mig over Eder, give Eder Sundhed, Glæde og Fred. Hvo som ikke tror det, skal have Løkke og Velsignelse. Jeg har selv med min guddommelig Haand skreven dette.

Hvo som har dette Brev i sit Hus, men ikke aabenbarer det, han være forbandet. Enhver skal udskrive det, den ene til den anden. Om end Menneskene have saa mange Synder som Sand i Havet, som Stjerner paa Himlen og Græs paa Jorden skulle de forlades, dersom I omvender Eder og troe fast; men hvo som ikke troe, skal døe.

Dersom I ikke omvende Eder, saa blive I forbandet; thi jeg skal spørge paa den yderste Dag, men I kunde ikke svare eet til Tusinde for Eders Synders Skyld. Hvo som har dette Brev i sit Huus og aabenbarer det, skal Luften og Veiret ikke gjøre nogen Skade, men hans Huus skal altid være fri for Ild og Vand, og alt Godt skal vederfares ham. Dette mit Brev har jeg paany sendt til Eder med Englen Michael. Jeg er Jesus Christus, tro fast paa mig, men hvo som ikke tror paa mig, skal pines i Helvede.

Værer barmhjertige mod de Fattige, thi havde deres Suk og Raaben ikke været, da var der ikke kommen Regn eller Græde paa Jorden i sex Aar, der var bleven Krig og Blodsudgydelse paa Jorden, Hunger og Dyrtid, saa at Moderen skulde fortære sit eget Barn, Menneskene skulle staa friske op om Morgenen, om Aftenen skulle de være døde i Jammer og Elendighed. Mange skulde da raabe Vee, Vee, hvor finder vi arme bedrøvede Syndere Trøst. Men hvis I omvender Eder, skulle I længes efter at leve her i Tusinde Aar, saadan Glæde skal der blive; thi Herren Eders Gud skal have Løst til Eder. Den som har dette Brev i sit Hus, men dølger det, han være forbandet, men den som det forkynder, han skal blomstre for Herrens Velsignelse.

Dette er passeret paa Fyn en Miil fra Assens, ved et Huus som kaldes Møllehuset.  Hans Chr. Andersen paa Mullerup 1870