Bybrande i Ollerup

| | |

Ollerup byOllerup by ToftegårdenToftegården SlotsgårdenSlotsgårdenAo 1778 Dom xiv p. Trin. under Sangen før Prædiken til sidst Tieneste kom Ild ... hos Niels Pave i Ollerup og afbrændte hans og Jørgen Hemedrups Gaard af Hvidkilde Gods og Anders Slots Gaard af Egeschovs, den sidste .. Slots Gaarden blef bygt paa same sted som før, men Jørgen Hemedrups kom ud paa Guld Hoved og fik en god Indhegning. Niels Pave kom i Toftegaarden og Toftemanden Mads Brun fik en nye Gaard bygt ved Aahuuset, og al hans Jord for sig selv.

1781 d. 24. April ved 9 Slet Formiddag afbrændte Niels Paves Gaard, Toftegaarden forhen kaldet. 1783 d. 16 Dec. kl 4 om Morgenen Rasmus Smeds Gaard Egeskov tilhørende ligesaa, den laae imellem Kirke og Hans Andersen, og blev forflyttet ned paa Marken, bag Anders Nielsens Gaard.

Lehn Birk. Justitsprotokol 1781-1808. 4. maj 1781.

Niels Rasmussen Pave af Ollerup mødte for retten og tilkiendegav at hans ifæstehavende gaard den 24de april sidstleden ved ulyckelig jldsvaade er vorden afbrændt, og desaarsag var eet brand tingsvidne begiærende. Til bevis herom fremlagde hand sogne præsten hr Fønses skriftlige vidnesbyrd af dags dato, hvilket hand begiærede læst og paaskreven til det agtende tingsvidnes jndskrivelse, da hand derefter til yderligere vidnesbyrds aflæggelse herom fremstillede Peder Hansen Buch og Hermand Hendricksen, begge gaardmænd af Ollerup, hvilke hand begiærede af retten i eedtagen og at maatte giøre forklaring om hvad de kand være vidende om det u=lyckelige tilfælde tilligemed hvormeget hand har faaet reddet af alt det hand var eier af.

De fremstillede 2de vidner aflagde derpaa deres eed efter loven at vidne deres sandhed, og efter at eedens forklaring for dennem af lovbogen var oplæst, giordte følgende disposition: at det er dem fuldkomen vel bekiendt, icke alleene (at) Niels Rasmussen Paves gaard den 24 april sidstleden j bund og grund afbrændte, men endog at hand af alt det hand eiede og havde i gaarden jntet fik reddet, undtagen een gl jern beslagen vogn, 8 bæster, 7 stykker kræ, da alt det øvrige hvor jblandt 2de kalve, 8 grise og sviin, 1 gaas og 2de jern beslagne vogne tilligemed sæde= og fødekorn, og alt øvrigt blev af jlden fortæret, saa at hand nu jntet eier meere end hvad hand, hustruen og 4 børn hafde og have paa kroppen, da de for øvrigt tilstoede, at dette var dend 3die gang denne ulykkelige tildragelse var overgaaet ham, i en tid af 9 aar ongefehr.

Og da Niels Rasmussen jntet videre tilspurgte de fremstillede vidner om, saa bleve de fra retten dimitteret, da ... hr Fønses vidnesbyrd derefter blev læst og paaskreven til tingsvidnes jndskrivelse. Og tingsvidnes beskrivelse in duplo efter Niels Rasmussen Paves begiæring stæd blev.
 

Sunds og Gudme herredsfoged. Justitsprotokol 1783-1792. Torsdagen 18. decbr 1783.

For retten mødte forvalter hr Nelleman fra Egeschou og i anleedning at feste-bonden Rasmus Pedersens gaard i Ollerup ved en ulykkelig jlds-vaade tiirsdagen den 16de decbr. ved natte tiider er bleven lagt i adske, fremstillede til herom at vidne 2de gaardmænd af Ollerup, navnlig Christen Hansen og Poul Jensen, begge af Egeschougaard som aflagde deres eed efter loven om at vidne, deres sandhed og derpaa forklarede at bemeldte Rasmus Pedersens gaard som bestoed i alt af 60 fag huus og hvis hartkorn var nye matricul 6 tønder 2 skæpper 3 fjerdingkar 1 album, var aldeeles afbrændt ved natte tiider lige til grunden saa at ikke det mindste af gaardens bygning eller tømmer er bleven reddet, men gandske afbrændt uden at nogen kunde viide aarsagen til denne ulykkelige jlds-vaade som først blev bemærket i morgen stunden, da alting stoed i lys lue, saa at manden med sin hustrue og 5 børn maatte flye nogen ud fra jlden, uden at de kunde faae bierget det de kunde klæde sig udi.

Dernæst forklarede vidnerne at tilligemed blev opbrændt alt gaardens jndavlede grøde, 7 stykker gode bester, 6 kiør og 1 qvie, 3de beslagne vogne tilligemed alt gaardens reedskab og jndhave boe, saa at intet blev reddet undtagen 1 koe og 1 qvie. Ligeledes forklarede vidnerne at en gl: jndsiddere navnlig Rasmus Jensen i gaarden tilligemed sin hustrue mistede alt hvad de eiede og neppe kunde redde livet.

Forvalter Nelleman fremlagde til ydermeere bekræftelse herom sognepræsten i Ollerup hr. Føns' skriftlige attest af 6te januarij og begærede dernæst vidnerne demitterede samt dette tingsvidne sluttet og in duplo beskreven meddeelt. Som blev bevilget.

1797 d. 4 Maj kl. 10 Formiddag opkom Ildebrand udi Jens Sørensen Indsidder hos Gaardmand Hans Mortensen udi hvilken Ildebrand blev lagt 7 Gaarde og 16 Huuse samt Degnen Falks Ladehuus lagt i Aske. Se nærmere om branden i Ollerup 1797

Kilde: Ollerup-Kirkeby kirkebog 1772-1813                                              

Ollerup byOllerup by

 Pastor Niels Føns - Ollerup PræstegårdPastor Niels Føns - Ollerup PræstegårdI hæftet med Ollerup bylov 1693, dansemelodier m.m. er senere tilføjet en del bemærkninger vedr. Ollerup præstegårdsjord i 1778. 1779 og 1780, af sognepræst Niels Føns (1773-1787)

1778 d. 12 Maji havde ieg alle Ollerup Byemænd i Koe-Haugerne at sætte Skiel af Eege-Pæle, / enhver brænde merket NF/ ved Præstens Skov-maale; i de øverste bleve de alle 5 afpælet; men i den nederste kuns een forsynet med Pæle, og der ere endnu 2de, som behøver at forsynes dermed.

1778 byttet Jord med Lars Ploug i Aaemoesen. Han fik mit stke (tilføjet: Præstegorden) tillige med Eng-Maden dertil, som ligger imellem hans i den Søndre Aaemose ved Aaen. Same stk med Maaden befindes lg circa 216 alen, brd 13 alen.
Jeg fik hans stk hos mit i den Norden Aae-Moese under Grise-Berg lg 81 brd 39. NB. Præstegrds Mk er omtrent 2808 qvadratalen; Lars Plougs 3159 qva. alen.

1779 bekom Jørgen Hemedrup til hans nye opbygte Gaards Tofte paa Guld Hoved /: hans Gaard med 2de andre var Aaret tilforn afbrændt:/ Præstegrds Stk No 7 paa Guld- Hoved og Præstegrden blev tillagt et Stk i Bromarken, No 36 tæt ved Præstens No 35 ved Lavs Vejen (landevejen?) vide (se) Land- Maalings Bog.

1780 er Præstegrds No 76 og 77 med mange flere af Byemændenes Stkr paa Søe-Skifte i Kirkemarken taget ind til en Toft til nye Toftegrd; Præstegrden fik derfor de 10 parter i toe stkr paa Hetten (Hætten), og Rasmus Ditlevsen den 11te Part. Hetten, (.e.) Skov-Agrene, uden tvil(?) No 4, 5 i FuglebeksMarken.

Nok bekom i Kirkemarken 1 alen 16 tomer af Niels Paves Stk langs igennem til Præstens Stk bag ved Præstegrd. Skiftet kaldes Bierge- Toften.

1780 For præstegrdens Stk paa Svends Tofte No 26, som Slottens og Ladegrds Mænd, fik til deres Tofte, bekom Præstegrden paa Knarrebiergs Leds Skifte, Holme kaldet No 16,17, og hører til Det store Maal. 

Anno 1792 den 29de Juni blev Baroniet Lehns Forligelses Commission foretaget paa Hvidkilde, af Commissarierne Christen Barfoed, Sogne Præst til St Jørgens og Søerup Menigheder, Mogens Nielsen, Forpagter paa Lehnskov, i Anledning Indsidder Niels Bøy i Ollerup havde mundtlig klaget over Skomager Niels Jespersen og Hustrue Barbara Catharine Hansdatter i bemelte Ollerup, at de skal have beskyldt ham for, ved den ulykkelig Jldsvaade i samme Bye, sidste 4de May, at have stiaalen en Side røget Flæsk fra Gaardmand Morten Rasmussen ibm. under Branden. Parterne var indkaldt, og mødt og erklærede da Niels Jespersens Hustrue Barbara Hansdatter, at hun rigtig nok i ubesindighed havde ladet sig forstaae med at Niels Bøy besagde Tiid ved Branden i Ollerup, havde taget et Bust Flæsk, men da hun ikke derved agtede hands Æres Forkleinelse i mindste Maade, ligesom hun heller ikke vidste noget med ham, enten i den eller andre Henseender, andet end hvad der vel egner og anstaaer en retskaffen Æree ærekiær Mand; saa tilbagekaldte hun herved ovenmeldte hendes Udsagn i alle Henseender, saa at samme, enten nu eller i Tiden, ikke skal komme Niels Bøy eller Familie til Æres Forkleinelse, paa gode Navn og Rygte, i nogen Maade, og til end ydermeere Godtgiørelse for ovenmelte hendes ubesindig udtalte Ord, anbud hun at give til Ollerup Sogns Fattie 4 Mark skriver fire Mark, Hvilket Niels Skomagers Hustrues Anbud blev antaget af Niels Bøy og dermed er denne Sag i mindelighed afgiort. Sagens Forrætning, bekræftes med Hænders Underskrivt Datum ut supra. C Barfoed M Nielsen Niels N:I:J: Jespersen Barbara B:H:D: Hansdatter Niels N:B: Bøy 


BilagStørrelse
Ollerup sogn - Lærerskolens temahæfte - Lokalhistorie.pdf4.78 MB
Ollerup sogn - Lærerskolens temahæfte - Lokalhistorie_2.pdf9.79 MB

Ollerup bylov 1693