Degnejorden i Stenstrup

| | | |

Stenstrup degnejord ca 1800Stenstrup degnejord ca 1800 Stenstrup kirkeStenstrup kirke"Den første degn for Stenstrup og Lunde, som der kan gøres rigtig rede for, er Peder Pedersen; han synes først i et par år at have været substitut, som det hed, hvilket vil sige, at han har vikarieret på latinskolen i Svendborg, indtil den anordning kom, som forbød løbedegnene. Han er antagelig blevet sædedegn omkring 1680. Peder Pedersen var tre gang gift, og de første af hans embedsår må han have boet i Lunde. Hans første hustru blev begravet på Lunde kirkegård den 13. juli 1679. Der synes ikke at have været børn i ægteskabet. Fire måneder efter indgik han påny ægteskab med en degnedatter fra Skårup. Det hedder herom i Skårup kirkebog: "Den 3. november 1679 blev Peder Pedersen, substitut for Stenstrup og Lunde degnekald, og Kirsten Pallesdatter, degnens datter af Skårup, forenede i den hellige ægtestand her i Skårup kirke. - Gud unde dem lykke! - I dette ægteskab var 6 børn, hvoraf de tre var døbte i Lunde og de andre tre i Stenstrup kirke. Men midt i sommerens hjerte i året 1700 måtte degnen skrive følgende i kirkebogen: "Den 9. juli anno 1700 blev min salig hustru, Kirsten Pallesdatter begravet i Stenstrup kirke."

I den gejstlige skifteprotokol findes der skifte både efter degnen og hans hustru. Peder Pedersen har hurtigt trøstet sig med en ny hustru; thi den 28. december 1701 er der igen barnedåb i degnehjemmet i Stenstrup. Denne kone nævnes som Anna Poulsdatter fra Gislev. Endnu i femten år strøg degnen vejen mellem Stenstrup og Lunde og forrettede tjeneste i samtlige kirker, men i kirkebogen, som Peder Pedersen har ført for begge sogne standsede nu hans lette, flydende skrift, og en fremmed hånd noterede følgende: "Den 6. juli 1716 blev salig Peder Pedersen, degn for Stenstrup og Lunde, begravet i Stenstrup kirke. (Alfred Abrahamsen)

Sunds Herreds jordebog 1572Sunds Herreds jordebog 1572 LøjtvedLøjtvedI 1679, altså omtrent på det tidspunkt hvor Peder Pedersen blev kaldet til embedet, måtte han gå rettens vej for at få tillagt en jord, der tidligere har hørt til degneembedet. Som bevis får han provsten i Sunds Herred, Jens Mogensen Hossum, Landet sogn til at foretage en udskrift af herredets gamle provstebog 1572. "Ett Pergemens breff findes der paa ett stycke Jord löffuer imod Stenstrup uddrift, Hvilket Hans Valkendrup Ridder haffuer giffuet til Kirken at sognedegnen skulle bo der paa. Dog ligger plat öde, og degnen sidder andenstedz til Huse. Under datum MCDXC - 1490".

Degnembedet havde foruden "det stykke jord som det gamle degnebolig stod paa" - hvor der årligt kunne sås "1 skpr hampefrø", beliggende "mod bydammet og Stenstrup uddrift" også en eng i Sandbjerg Mark ved Brunemose, hvor der årligt kunne avles 2 læs.

Ridder Hans Walckendorff skrev sig til Løjtved.

BilagStørrelse
Provst Peter Jespersens legat.pdf27.25 MB
Peter Jespersens legat - fundats 1721.pdf9.94 MB
Peter Jespersens legat 1724-1740.pdf27.2 MB
Peter Jespersens legat 1741-1752.pdf26.68 MB
Peter Jespersens legat 1753-1762.pdf28.67 MB
Peter Jespersens legat 1763-1769.pdf25.36 MB
Peter Jespersens legat 1770-1790.pdf25.43 MB
Peter Jespersens legat 1791-1810.pdf26.29 MB
Peter Jespersens legat 1811-1826.pdf26.27 MB
Peter Jespersens legat 1827-1836.pdf24.93 MB
Peter Jespersens legat 1837-1905 - enkesæderne bortsælges.pdf26.38 MB