Niels Tuesen Bild

| | | |

Tingsvidne 1486Tingsvidne 1486 Biskop Jacob Madsens visitatsbogBiskop Jacob Madsens visitatsbogHerrested kirke 1862 før ombygningHerrested kirke 1862 før ombygningHerrested kirkeHerrested kirke1486 lod Hans Henriksen præst til Herrested, fremlægge et tingsvidne på Herrested birketing hvormed han beviste lovformeligt at den jord som kaldes Skovballejord samt byggestedet, som Oluf Nielsen da beboede, i Herrested sogn havde ligget uæsket og ukæret i 80 år til præstegården, hvilken jord hæderlige og og velbyrdige mand, gamle hr. Niels Thuesen ridder havde i sit testamente givet til Herrested præstegård og hans hustru efter hans død siden at have skødet og afhændet bemeldte jord på Herrested birketing til evindelig eje for præstegården.

 

 

....

Skovsbo -  RynkebySkovsbo - RynkebyNiels Bild + 1540 i HerrestedNiels Bild + 1540 i Herrested RavnholtRavnholtDer er formentlig tale om den fynske ridder Niels Tuesen Bild, der skrev sig til Skovsbo i Rynkeby ca 1370-1410, men spørgsmålet er om han også havde anpart i Ravnholt?

En datter af den fynske ridder Niels Tuesen (Bild) Karen Nielsdatter (Bild) var gift med  Jens Pedersen Present (1414-59), hvis søster Mette Pedersdatter Present var gift med Laurits Jensen (Panter) af Løgismose.

Bilag: Print fra Finn Holbeks hjemmeside http://finnholbek.dk/genealogy/index.php

 

 

Herrested kirkeHerrested kirkeDa sognepræsten i Herrested Hans Scheebye i 1755 "efter biskoppens forlangende" indberettede til topografen de Thura om "hvad mærkværdigheder der kunne findes" i Herrested sogn, fik han af fru gehejmerådinden på Ravnholt, Charlotte Amalie Gersdorff, adgang til Ravnholts ældste arkiv.  

"Anno 1486 Skal Hr. Hans Henrichsen Præst til Herrested have fremlagt et Tingsvidne paa Herrested Birketing, hvor med hand beviiste lovformelig, at dend Jord som da kaldes Skovballe Jord, samt Byggestædet som Oluf Nielsen da beboede i Herrested Sogn havde ligget Uæsket og Ukiært i 80 Aar til Præstegaarden hvilken Jord hæderlig og Velbyrdig Mand Gamle Her Niels Thuesen Ridder, havde i sit Testamente givet til Herrested Præstegaard, og hans Hustru efter hans Død at have skiødet og afhændet bemte Jord paa Herrested Birketing til evindelig Eye for Præstegaarden, der af slutter ieg, at samme Gamle Hr. Niels Thuesen, Ridder ventelig maa have været Eyere til det meeste i Sognet, og Beboere af den største Gaard, hvor af Rafnholt siden muelig kand være giort større og bedre, som og sluttes af efterfølgende:

Kong Hans1 Pergement Brev af 1484 [8/6] som er Kong Hansis Stadfæstelse paa Herrested Birke Rætt for hans Undersaatter af Herrested Sogn, ligesom fremfarne Konger af Dannemark dennem forhen havde undt og givet.

1 Pergements dito af 1530 som er kong Friderichs aabne Brev, og ligeleedes Stadfæstelse paa Herrested Birke Ræt med disse ord. Vi Friderich med Guds Naade etc: Giøre alle Vitterligt, at Vores Undersaatter udi Herrested Sogn udi Vinding Herret i Fyen, have havt deres Bud hos os med nogle Breve og Frieheder som nogle vore Forfædre Fremfarne Konger i Danmark dem givet haver paa nogen Friheder og Birke Ræt som andre Birker haver paa Landet som samme Breve udviiser etc:

1 Pergements dito af 1541 som er Kong Christians aabne Brev og Stadfæstelse, ligesom de 2de forrige paa Birke Rettighed for hans Undersaatter af Herrested Sogn - Men af disse Gamle Breve sees endnu intet om Rafnholt. Men af

HerrestedHerrested  Anno 1583 findes Niels Bilds til Rafnholt aabne Brev af Jndhold, at Hand var komen i venlig Fordrag med Ærlig og Velbiurdig Mand Anders Malcusen(?) til Albech paa een hans tieneres Vegne ved Navn Anders Madsen udi Boldemoese, at hand maatte indgrave hvad Jord som laa ham beleyligt ved hans Gaard Rafnholt, hvor af sees at bemte Niels Bild har forbedret Rafnholt, og faaet Jorde indgravet,



Herrested kirke - epitafium 1594Herrested kirke - epitafium 1594  Herrested kirke - Epitafium 1594 Niels Bild og Margrethe UrneHerrested kirke - Epitafium 1594 Niels Bild og Margrethe UrneDenne Niels Bild med sin Frue Margrethe Urne af Ryegaard har været dend tredie Eyere af, og Herre til Rafnholt, som mand finder noget om, og Hans Epitaphium findes i Choret, hvor hand og Frue med 4re Børn findes udhuggen i Steen med Inscription som siden skal viises, naar der tales om Kirken. Hr Evert Bilde og Hans Frue Viviche Podebusch har været forrige Niels Bilds Forældre og forige Eyere til Ravnholt, deres Navne staar paa Chors Dørren, men findes intet viidere om dem.

Hr. Niels Bild dend Ældre med Frue Berthe Ulfeld som allerførst er mældt om Deres Liigsteen ligger i Choret, og er hand den første der Skrives Herre af Rafnholt, hand døde 1540 men anden efterrætning har ieg ikke kundet faae om nogen Eyere til Rafnholt før ham, uden hvad som foran er sluttet om Hr. Niels Thuesen Ridder.

Af Ao 1580 findes og Kong Friderick den Andens Brev og Stadfæstelse til Frue Viviche Podebusch til Rafnholt paa eendeel Gaarde, som Hr. Evert Bild havde faaet og tilforhandlet sig af adskillige med viidere Rafnholdts underliggende Gods og Herlighed.

Af Ao 1623 d. 19de December findes et Skiøde paa Pergement udgivet af Hr, Otte Brahe Steensen til Næsbyeholm, som da har soldt til Hr. Holger Rosenkrantz til Rosenholm Danmarckes Riges Raad og Befalingsmand paa Ottense Gaard sin Gaard Rafnholt med alt tilliggende, Underskrevet til vitterlighed af Eiler Qvithou til Lychisholm, og Jørgen Brahe til Hvedeholm.

Siden erfares af Inscription paa Liigkisten i Kircken, at Hr. Henrich Greve af Holck bliver kaldet Herre til Rafnholt etc: Og at Hans og Frue Grevjnde Hildeborg Krafse  Deres Søn Henrich Ditlef Greve af Holch siges at være føed Ao 1630 d. 1ste Aug: paa Ravnholt Fyhn ect:

Endnu erfares af inscription paa Liigkisten, at Hr Frants Povisch Ridder etc: kaldes Herre til Rafnholt som hand har faaet ved Ægteskab med Frue Hildeborg Krafse til Rafnholt som hand levede i Ægteskab med i 12 Aar, og døde 1663.

Af Ao 1655 findes endnu et Skiøde paa Pergement, udgivet af bemte Frue Hildeborg Krafse Sal: Hr. Frants Povisches til Rafnholt, da  hun har solgt og Skiødt bemte Rafnholt til Hr. Christen Scheel Jørgensen Deres Naader Frue Geheime Raadjndens Morfader, og ved denne Høyadelige Slægt er det siden forblevet, og dette er ald dend Efterretning ieg har kundet faae om Rafnholts Ejere og Herskaber.

.................

J en .. aaben Begravelse under Choret findes efterfølgende: Her ligger begravet ærlig og Velbyrdig Mand Niels Bilde til Raunholt Salig Evert Bildes og Frue Viveke Podebusches Søn som er fød Ao 1553, og døde den 6te Febr: 1622, Gud give Ham med alle troe Christne een glædelig opstandelse Amen.

Herrested kirke - prædikestol 1598 med Niels Bild og Margrethe Urne våbenHerrested kirke - prædikestol 1598 med Niels Bild og Margrethe Urne våbenHer ligger begravet Ærlig og Velbr Frue, Frue Magrethe Urne, hendes Fader var Ærlig og Velbr mand Christopher Urne og hendes Moeder Ærlig og Velbr Frue Kirstine Lyche, Deres Datter til Ryegaard, og kaldede Gud hende i Odense d. 4de Febr. 1620 i hendes Alders 73 Aar, Gud unde Hende med alle troe Christne en glædelig opstandelse.

Her under hviler udi Herren Ærlig og Velbr Frue Jytte Bilde, Salig Otto Banner til Ringstedgaard, som var fød paa sin Fædernegaard Rafnholt 1585 Sanct Moritz dag, og døde Salig Ao 1646 d. 17de September paa Ringstedgaard i hendes Alders 61 Aar, Gud give hende paa Dommens Dag med alle Guds Udvalde een glædelig Opstandelse Amen.

Her ligger begrafvet Æ. og Velbr. Frue Vivike Podebusch til Agersborg, hvis Siæl Gud Naade, og døde hun d. 16de Aprill 1596.

J Choret ligger een gammel Liigsteen med Bildernes og Ulfeldernes Vaapen paa med Jnscription Hr. Niels Bilde af Rafnholt 1540, Frue Berte Eggertsdatter, Paa Muuren sees et prægtigt gammel Epithaphium med Vaaben Langs ned ved begge Sidder med Jnscription. Ao 1594 dend 12te Mag da Loed Erlig og Velbr Mand Niels Bilde til Raunholdt, Evert Bildes Søn, med sin Kiere Hustrue Ærlig og Velbr Frue Magrethe Urne af Ryegaard - Christopher Urne datter giøre dette Epitaphium - Dem og Deres Børn til en Jhukommelse. Over Hoes Dørren - Niels Bilde, Fr Berthe Ulfeld, Evert Bilde, Fr Viveche Podebusch, Niels Bilde, Frue Magrethe Urne.

....... Herrested Præstegaard d. 5te April 1755 H. Scheebye

 

BilagStørrelse
Niels Tuesen Bild f. ca.pdf262.32 kB
A_Crone_Kalkmalerierne_i_Herrested_kirke.pdf4.25 MB

Omtale af testamente 1368 i dom 25. juni 1551. Gods i Vittinge

Dom emellom Jÿrgenn bragde oc Jÿrgenn lÿche som her efftherfölgere

Christiann R Giör alle witterligtt att aar effther gudz bÿrdt mdlj torsdagenn nest effther hans mittsomers dagh heer paa wortt slott kiöpnehaffnn vdj wor egenn nerwerellse nerwerenndes oss elskl her Eske Bilde Ridder hoffmester Jahan Friiss cantzeller Erick Baner marcks h: Anders Bilde Ridder, Knudt Gÿldenstierne till thÿm H: Mogens Gÿldenstierne H Peder Schram ridder Bÿrge Trole oc Tage Thott wore menndt oc raadt wor skickett aff elskl Jÿrgenn Bragde wor manndt tiener oc embitzmanndt paa wor gaardt vdj odensse paa thennd ene at? hagde for oss i rette steffnnde oss elskl Jÿrgenn Lÿcke wor manndt raadt oc embitzmandt paa wortt slott skanderborg paa then andenn siide for ij gaarde vdj Wittinge i wortt landt Fÿenn liggennde oc berette forne Jÿrgen Bragde att same tuennde gaarde vdj Wittinge haffuende en riddermanndtz mandt mett naffnn Her Nils Tuessenn ridder giiffuiitt till Nørre Brobye kirche oc i rettelagde ett obett beseglett pergmett breff som mesther Hans Wrne prouist i Odennsse mett flere goede mendt beseglett oc vdgiiffuiit haffue aarr mcdxxxxv Jndhollenndes att the hagde sett oc offuerlett ett pergamanndz latine breff mett helle hollne Indsegle huilche breff som Jndholltte oc vdwiste H. nils tuessens ridders testemenntte oc wor vdgiiffuiitt i Nÿborg .. mccclxviij i huilchet testamentte blantt andre mange ... forne nills tuessens vellgerninger gaff till Nørrebrobÿ kirche hans Jordegodtz vdj Wittinge ther till en gaardt mett iij landebogodtz oc ett möllestedt som forne breffue viider bemelder oc inholler. Oc satte forne Jÿrgenn Bragde vdj rette om Jÿrgenn Lÿcke eller nogenn andenn kunde emodt same H: nils tuesenns testamenntte giöre Nörrebrobÿ kircke hinnder paa forne godtz i Wittinge. Thertill suorett forne Jÿrgenn Lÿcke oc berette att hans faders foreldre haffue giiffuiitt same godtz till Nörrebrobÿ kircke oc forne Her nils tuessenns arffuinger oc slegtt haffue hagtt herlighedenn aff same godtz förreen nogenn aar siidenn forledenn att Carll Brÿske till Flÿnntholm befattett seg mett same godtz oc then tiidt forne Jÿrgenn Lÿcke fader H P Lÿcke ridder thett formercktte tilltallett handt forne Carll Brÿske ther fore effter thij att Her Nils tuessenn som same godtz stigtett hagdt wor en aff hans forelldre oc loedt seg indförre mett riigens dielle oc i rette lagde forne Jÿrgenn Lÿcke ett tings winde som nogenn bönndere hagde wdgiiffuiitt Jndthollenndes att thennom fuldt witterligtt wor att herlighedenn aff same ij gaardte vdj Wittinge hagde alletiidt werett hoes H nils tuessenns arffuinger före indt forne Karll Brÿske giorde ther hinder paa som same winde wnder ther om  indholler sameledes i rette lagde ett obett beseglett pergmenntt breff som pallj andersenn hans friiss, christen friis oc p kiellsenn hagde beseglett oc wdgiiffuiitt Jndehollenndes att the effter riigens dielle breffue hagde indfördt p. clemenndtss paa p. lÿcke wegne i tuennde gaarde vdj Wittinge oc tesligeste for kost skade gielldt faldtz maall oc breffue penninge? vdj en gaardt vdj stoffbÿe (Ståby?) som same breff ther om wnder? bemelder oc loedt forne Jÿrgenn Lÿcke seg tÿcke att forne Jÿrgenn Bragde eller nogen andenn paa Nörrebrobÿes kircke wegne icke kunde giöre hannem hinder paa same tuennde gaardez herlighedt vdj Wittinge effter thij handt wor mettarffuing ther till oc hans fader hagde ladett seg ther indförre mett riigens rette mett flere ordt oc tale som thennom ther om emellom löb. Tha effter tilltal giennsuaar breffue beuisning oc sagenns leÿlighedt wortte ther saa paa sagdt forrette att effterthij Jÿrgenn Lÿcke bestoedt [tomt felt] sellff att landt gillett aff forne tuennde gaarde haffuer werett ÿtt till brobÿes kircke. Tha bör same landgilde att forne tuennde gaarde i Wittinge aarligenn att ÿdes till kirckenn Oc hues oppebörsell som aff same gaarde er oppeborett oc icke komett till kirckenn bör thennom som theth oppeborett haffuer att stille Nörre Brobÿes kirckewerge tillfreds ther fore oc effter thij Jÿrgenn Lÿcke fader er indfördt mett riigenns delle i same gaarde, Tha skall Jÿrgenn Lÿcke oc hans mettarffuinge Her P. Lÿcke arffuinger thett beholle till saa lennge handt bliffuer igienn vdfördt mett riigenns. Giiffuiitt aar dag oc stedt som forscreffuitt staar.

Tegnelser over alle lande 1548-1552 folio 372ff  RA

(Nr. 874 • København 01.07.1552 Dombog 6, Fol. 151R-152V
Kronen(adel) mod Jørgen Lykke(adel) Hævd og besiddelse – ejendom (retspleje, kongelig anklager; ejendom, kirkegods) • Kongen til stede; 15 fraværende fra rådet • 1. instans. Udfald: Domfældelse Anklager: Ja: Jørgen Brahe Resume:Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne afviste Nr. Broby Kirkes ejendomsret til to gårde i Vittinge)