Olden syn på Hvidkilde 1637

| | | | |

HvidkildeHvidkilde HvidkildeHvidkilde Mads Pedersen i Thrunderupe, herridtzfouget i Sundtzherrit, Caspar Hansens tingschriffr. Niels Jörgensen i Slebechsgaard, Jeppe Rasmussen i Höÿe, Giörer vitterligt at Aar 1637, Onssdagen den 20 Septemb: paa Sundtz herredtz tingh waar schichet Erligh och welb: frue fru Jytte Broch til Estrupe, hendes fuldmegtige Hans Nielsen i Egense, Begerit och fick et fult Thingssuinde aff 8 dannemend som ehre Mortten Pedersen i Hundtouffte, Peder Hansen ibd, Niels Hansen i Höÿe, Erich Huid i Stenstrupe, Ditleff Iffuersen i Olderupe, Laurss Stigissen ibm, Niels Hansen ibm och Peder Nielsen i Staagerupe, Hvilche Alle Endrechtelige winde Paa tro och Sandhed at de Samme dagh Paa forne: tingh Sandelige Saae och hörde, det forne: Hans Nielsen Paa velb: sin  Hossbonds vegne haffde Epterschrffn Siunssmend med Sig Jnden Thinge, Nemligh Niels Wulff i Brydegaard, Rasmus Jensen i Skouffsboegaard, Jörgen Nielsen i Serups, Rasmus Lercke i Egense, Poul Nielsen ibm, Laust Henrichsen ibm, Rasmus Jensen ibm, och Peder Hansen ibm, de fremkom och Berette at dj haffr weret Paa Egense march paa bege dj velb: Lodtzeÿer til Huidkield deris schouffmaall Siunet och forfaaret huis Alden der vaar vdj Aar,

ØghaveØghaveda haffr di först Siunet velb: fru Jÿtte Broches schouffmaall for 32 Suins Alden i Aar, och welb: Falche Giöes schouffmaall Sammesteds for 50 Siuns Alden i Aar, och er den gode Mands schouffspart saa mögit videre End velb: fru Jyttes formedelst den gode Mand haffr Kiöfft Nogle Bönder fra Lindschouff, dernest haffr dj weret Paa schouffsboschouff och Siunet velb: Falche Giöes schouffspart for 46 Suins Alden, och forne: fru Jÿtte Broches schouffmaall for 40 Suins Alden, Rasmus Juels schouffspart vdj marchen for 24 Suins Alden, dernest hans Indstaaende hauge for 44 Suins Alden, hvilche bege schouffspart och hauge tilkommer velb: Falche Göÿe, formedelst Samme gaard och schouff haffr den gode Mand kiöfft fra Nielstrupe, Rasmus Jensens hauge i Schouffsbogaard som vedkommer ochsaa velb: Falche Giöe Serdeles for 30 Suins Alden, Stenhaugen ved gaarden, först Kirckebye Steen Hauge haffr dj Siunet for 60 Suins Alden, dj 40 Suins Alden tilkommer velb: fru Jÿtte Broch och velb: Falche Giöe dj 20 Suins Alden, Noch den Nye Steenhauge for 90 Suins Alden haffr dj Siunet, dj 45 tilkommer velb: Falche Giöe, och 45 tilkommer velb:fru Jÿtte Broch. Iligemaade haffr dj Siunet velb: Falche Giöes Øgehauge for 132 Suins Alden, Iligemaade haffr dj veret i Rødskebølle Steenhaugen, der Siunet och forfaaret, da kand der feedes i Aar 50 Suin, och hiemblede forne: Siunsmend det for et fult Siun Att Saa Inden tinge gick ogh soe, som forschtt staar, Er till vindesbyrd voris Zignetter vndertrögtt datum vt supra.

Hans Nielsen i Egense paa sin Hosbondes vegne, anlangede hendes velb: Schouf till Huidkield kunde i Aar feede 252 Svin.