Evald Tang Kristensen om Regissekilden i Frørup

| | | | | | |

Evald Tang KristensenEvald Tang KristensenRegissegårdRegissegård RegissekildenRegissekildenOver granerne skimtes Frørup kirkeOver granerne skimtes Frørup kirkeFolkemindeforskeren Evald Tang Kristensen har i Danske Sagn, bd 3, side 225ff (1895) samlet en række optegnelser om den Fyns berømte Regissekilde i Frørup. Om kilden noterer Trap Svendborg Amt (1957), side 904: På Frørup Mark, sv. f. byen er der en Regissekilde (tidl. udtalt Risekilde) og var tidligere et Regisses kapel, der var stærkt besøgte, navnlig ved Skt. Boels Messe (17. juni) og Skt Hans aften. Et "Regisse kildemarked" (omtalt i H.C. Andersen, "Kun en Spillemand") holdtes endnu o. 1878 og endnu o. 1890 blev kilden besøgt for lægedoms skyld. .. Læge J.R. Hübertz skriver i sin bog om Ærø (1834). "Lider nogen af langvarigt Onde, der tillader ham at være oven Senge, da maa han valfarte til den hellige Kilde ved Frørup i Fyen paa Sanct Hans Aften. Hvert Aar afgaaer et Par Ladninger af saadanne skrøbelige Folk fra Ærø.  - Det er godt for Manden ved Kilden, at Vandet ingen Kraft har undtagen det kjøbes. Naar de Syge altsaa have kjøbt Vand, gaae de ind i Skoven, hvor de om Natten klæde af sig nøgne af og vaske sig over hele Legemet dermed. Skal det nytte, maa man reise tre Aar efter hinanden. Foruden det Vand, man bruger til at vaske sig i paa Stedet, kjøber man ogsaa nogle Flasker til Brug. Dette hellige Vand taber al sin Kraft, naar det kommer under Tag, og det koster derfor ofte Møie og Hovedbrud nok at faae det bragt i Forvaring paa et sikkert Sted, uden at komme under Tag dermed".

Biskop Jacob Madsens visitatsbogBiskop Jacob Madsens visitatsbog Frørup kirkeFrørup kirkeBiskop Jacob Madsens visitatsbog (2)Biskop Jacob Madsens visitatsbog (2)Et kapel ved Regissekilden  skal ifølge biskop Jacob Madsens visitatsbog (1589) være nedbrudt.
 

Sognepræsten i Frørup Hans Matzen fik i 1500 sognets ældste mænd til at bekræfte, at en jord, “wildsket oc wkierd” i 80 år og mere havde hørt til præstegården "for nogle tjenesters skyld udi den hellige kirke og har ingen haft mod at forlene samme jord uden præsten". 

 

Thomas Bircherod: Fyens Beskrivelse. Thott 1419. KB  Rigitzes Capel og Kilde i Frørup Sogn. Een Jomfrue ved Navn Rigitze siges at skulle være myrdt der paa Stædet, hvor strax efter en Kilde skal være opsprungen, som endnu til denne Dag løber Stedse og Rinder ud i Svindinge Aae. Dette Capel var megen Helligdom hos, saa at alle sygge af hende i Fyen og andre steds søgte did, Hvilket endnu skeer, saa at mand finder paa Stæden, runden om krykker, klude, palter, og andet, som de syge skal have kast fra sig til et tegn paa deres Sundhed, som de igien der skal have bekommet, Item kastedes fordum Penge i Brynden. - Endnu staar en fattiges block som gives Penge udj, og blifver Brynden eller kilden endnu besøgte af Syge hver St: Hansdags aften besynderlig. Jeg som hafde et Laar af leed falden, besøgte og samme kilde, Mens uden frugt, saasom fornuften og giver at saadan Lægedom ved Kilder, som paa fremede Stæder findes mange, saasom til Achen Hana., Toplitz og mangfoldige Steder i Tydskland, Bøhmen, Frankrige, Itallien end og nu udj Engeland og Schotland, endog udj Gotland ved Sverrig, mere tjener til indvortes Sygdomme, end saadan udvortes Skade paa Lemmerne, der tilmed finder mand HeleneKilde i Sælland, som har været saa Renomered tilforn nu besøges meget sparsommere Saasom liden Kraft fornemes.
Frørup Sogn og Kircke - ere Jngen Herregaarde. Een skiøn Kirke, hafde 3 altare foruden Høye Altar, hvilke bleve nedbrudte 1590, saa vel som een  Christi begrafvelses kiste, som der fandtis.
 

 

Kilden med rød markering angiver Regisse kildens placeringKilden med rød markering angiver Regisse kildens placeringFund fra RegissekildenFund fra Regissekilden        RegissekildenRegissekildenI Frørup findes der en vældekilde så langt som to pileskud sydvest for Frørup oven på en temmelig høj ort og sted og kaldes Regisse kilde, løber idelig med klart og herligt vand, til hvilken mange udi gamle dage, både nær hos og langt fra fremmede steder haver hende søgt udi deres sygdom, bræk og skrøbelighed og er blevne hjulpe, og endnu undertiden hemmelig besøges, som man kan se og forfare heraf, at der ligger en banet gangsti dertil, og der findes mange kjæppe, krykker og adskillige pjalter, lumper og klude. Hos samme kilde stod en kapel, udi hvilken der blev holdt messe og prædiken en gang årligen på Boels-messe dag. Udi samme kapel stod Regisse hendes effgies og efterlignelse med hånden under kinden ligesom en bedrøvet, ve-klagendes og grædende kvinde. Der siges også, at denne Regisse haver haft tvende børn, hvilke der blev myrdet på samme sted, som samme kilde er, straks derefter fik sit udspring og deraf fået det navn, at hun kaldes Regisse kilde. [Ole Worm 1623]

Dagen før St. Hans dag holdes kildemarkedet i Frørup. Dette har vel egentlig sin oprindelse deraf, at der i umindelige tider hvert år St. Hans aften har samledes en stor mængde folk, der førte alle slags syge og krøblinger til kilden, da det har været og endnu er en almindelig tro, at kildens vand er lægende. Fra hele Fyen, oRegissekildenRegissekildenfte fra egne udenfor Fyn, kommer folk til kilden.

RegissekildenRegissekildenRegissekildenRegissekilden Den hedder egentlig Rise eller Risi kilde og skal have sit navn efter en pige, som blev myrdet her for kristendommens skyld, og som skal være begravet på det sted, hvor kilden nu er. Vil nogen søge hjælp ved kilden, da må de rejse dertil tre år i træk, hvis det ikke hjælper forinden. De syge vaskes i kildens vand og drikker tre mundfulde deraf, hver gang de er der, og man kan se en stor mængde syge, unge og gamle, børn og voksne, som bag træerne og buskene, der omgiver kilden, bliver afklædte og vaskede i vandet, som bringes fra kilden i spande og lejler, medens selve kilden, der er omsat med en dobbelt række sten, hele dagen er tæt omringet af en masse mennesker, der vil have en drik af vandet.

Thi det er ikke blot de syge, der drikker, men mange af dem, der ikke fejler noget, drikker for at bevare sundheden. Så kan det ske, når trængselen bliver stor, at folk kommer i trætte om kilden, men da er det efter manges forsikring tit hændet, at vandet bliver helt borte, og så kommer det først frem igen efter et par timers forløb.

Enhver af de syge må på stedet give til de fattige det linned, han har båret, og af dem er der al tid en stor mængde samlede. Ligeledes skal der for hver syg i træerne hænge et lys, der dog ikke tændes, og eftersom lyset hentæres, aftager sygdommen; men disse lys bliver straks borttagne af de fattige,, så dette har vel ikke noget at betyde. Ved hjemrejsen tages gerne en lejle vand med, enten til fortsat brug for dem, der har været ved kilden, eller til andre, som ikke har været der.

Men der må passes på, at dette vand ikke kommer under tag, hvorfor man tager det af vognen, førend man kører ind i gården, og bærer det om i haven eller et lignende sted, hvor lejlen da bliver stående.

Optegnet af A.G.P

RegissekildenRegissekildenRegissekildenRegissekildenDen gang kristendommen første gang blev forkyndt her på Fyn på det sted nemlig, hvor nu kilden på Frørup Mark fremvælder, sendte Ansgarius en kvinde herover, som længe rejste omkring uden at se nogen frugt af sit arbejde. Da Risia, sådan hed hun, lagde mærke til, at folket var i færd med at afholde en stor fest for deres gud Frejr, hvilket de gjorde hvert år, kort efter at de var færdige med at så deres vårsæd, begav hun sig derhen og begyndte at tale til folket.

De blev imidlertid forbitrede, og en af dem slog hende ihjel med en økse. Som nu hendes blod flød på jorden, åbnede den sig under morderens fødder, og han sank levende i åbningen, som igen lukkede sig, og så fremvældede der en kilde med det klareste vand, man nogen sinde havde set. De forsamlede tog Risias lig og begrov det i den høj, hvorved Frørup kirke nu er bygget. Kilden blev anset for hellig, og dens vand havde lægende kraft.

Da folket nu snart efter omvendte sig til kristendommen, blev det vedtaget, at der årlig skulle fejres en fest til minde om Risia, nemlig dagen før St. Hans dag, som var årsdagen for hendes dag. Folk strømmer endnu til kilden den dag i dag og medbringer deres syge for at få dem badet i kilden. Det er næsten som en markedsdag, for de omkringliggende sognes ungdom og tjenestefolk møder, og alt arbejde på den dag hviler.

Optegnet af A.C.P.

Hvert års St. Hans dag rejser folk til Frørup kildemarked med deres syge børn. De kan sikkert blive helbredede, når man vil rejse derhen tre år i rad. Børnene skal da vaskes i vandet, og derefter skal de gå omkring kilden tre gange og se ned i den, men det må ikke ske, før solen går ned. En gang blev der spektakel der henne, men da svandt vandet rent bort og kom først igen da folk blev rolige.

Optegnet af L.Fr. = Lars Frederiksen, Ryslinge

Frørup kilde ligger et stykke fra vejen inde på møllerens mark. Tidligere holdtes her St. Hans dag et stort marked, der er for en menneskealder siden blevet forbudt; men endnu rejser folk dertil efter vandet, og der handles med fødevarer. Hver, der drikker af vandet, kaster en skilling i kilden, der har træbund, og hvor to mand står og rækker vandet op. Desuden må hver give et klædningsstykke til de fattige, og dem er der derfor samlet mange af denne dag. Kommer to op at skændes ved kilden, om det så blot er om et glas vand, bliver vandet straks borte.

Kilden er vældet op, da en hellig kvinde blev myrdet her. Tæt ved den ligger en firkantet sten med nogle sære tegn på, som der skal stå noget om i gamle bøger.

Optegnet af V. Bennike =Valdemar Bennike

RegissegårdRegissegård RegissekildenRegissekildenPå Frørup sognegrund, Vinding herred, findes en gammel bekendt lægedomskilde, Rise kilde eller Frørup kilde. Nu hører den til ejendommen Røde Mølle i Svindinge sogn. For dårlige øjne har det især været godt at bruge vand derfra at vaske dem i, men også mange andre sygdomme har vandet kunnet fordrive, således kirtelsyge, og Sofie Skrams fortæller, at hun blev fri for skab ved hjælp deraf.

Som regel for vandets benyttelse gælder, at det skal tages af kilden St. Hans aften og bruges straks, og senere anvendes frisk tre torsdag aftener i træk. For dem, der boer langt borte, kan det dog være tilstrækkeligt at få fyldt en lejle eller dunk med vand fra kilden St. Hans aften, og føre den med sig hjem til fremtidig brug, kun måtte man passe, at vandet ikke kom under tag.

For at få vand af kilden betalte de besøgende nogle få skillinger til den mand, der øste vandet op, og som i de senere tider havde kilden i en slags forpagtning. Afgiften tilfaldt Frørup sogns fattige. En husmand fra Svindinge, Niels Sunesön, havde i mange år lejet kilden, og i den tid, han havde den, indtraf det en gang, at vandet pludselig sank bort af kilden, idet nemlig folk kom til at trænges der, og nogle kom til at slås om vandet.

Sofie Skrams var selv til stede en gang, da vandet gik bort, og det kom først igen efter to timers forløb, blot fordi man kom til at skændes og trættes om vandet. Man har før brugt at kaste betalingen for vandet ned i selve kilden, hvor manden så fiskede pengene op.

I ældre tid var kilden forsynet med en stensætning, senere kom en brædderamme til, ligesom der også står nogle elletræer. Disse ville en mand en gang fælde, men det gik ikke, øksen sprang nemlig straks i stykker uden at skade træerne, som derfor står endnu.

Om kildens oprindelse har man i vore dage kun et halvt forvirret sagn. Der blev en gang en jomfru slået ihjel der på stedet, og da sprang kilden frem og fik navn efter pigen. Andre fortæller, at en pige gik hen over marken, og der, hvor kilden nu er, skulle hun over en lille vandrende (bæk). For at komme ren og tør over, lagde hun et brød, hun bar hos sig, ned i vandet og trådte derpå, men sank da med brødet ned i jorden, og netop på dette sted blev der et kildevæld, som fik lægedomskraft.

I tidligere tid var kilden stærkt besøgt St. Hans aften, og der blev hele dagen afholdt et slags marked med andre ting, hvorfor mødet der i almindelighed kaldtes Kjeldmarkedet (Kildemarkedet). Dette er nu forlængst ophørt, men hidtil er der endnu hvert år kommen syge til kilden dagen før St. Hans dag, dog langt fra så mange som for 30 år siden. I min barndom så man endnu langvejs-folk køre gennem Trunderup (to mil fra kilden) for at komme til Kjeldmarkedet. I 1885 synes besøget ved kilden fuldstændig at være ophørt; den nuværende ejer siges at have forbrudt adgangen, og kilden, der nu forfalder og bliver dyndet, vil næppe blive søgt i fremtiden.

Optegnet P. Jensen = dyrlæge og lokalhistoriker Peder Jensen, Kværndrup

Læs om Sofie Skrams og sagnet om Skulør http://fynhistorie.dk/node/2040