Da søvnige kirkegængere fik en på hovedet

| | | |

Kong Christian IVKong Christian IV Kongebrev 22.4. 1645Kongebrev 22.4. 1645 GudstjenesteGudstjenesteChristian dend fierde med Guds Naade Danmarches Norges Vendes och Gottis Konning

Vor synderlige gunst tilfornn, Vj bede eder och Naadigst Ville, atj Giöre denn Anordning, Atj herefter i alle Kirckerne udi eders Stifft ingenn Salmer sunnges Vdenn de som Almuen haffuer Leerdt, Saa apart Ungdommen tilholdes at Lere det samme, Jligemaade Ville Vj och at Quinndfolchene schal tilholdes och formanis at Side offuer ennde i Kirckenn Naar der Siungis, och tillige med denn Anden meenighed at Siunge Salmer, saa ochsaa at de store thiuyde(?) udi(?)

Vdj Vor Kiöbsted Kiöbenhaffn och andre Kiöbsteder, Sig iche mindre til Vnderuissning och offuer Hörrig vdi Börnelerdomb schal indstille end paa Landet, de som det och iche giörer deris Naffne schal aff Presterne hoess Öffrighedenn Andrags at de derfoer tilbörligen kand bliffue straffet.

Er och Naadigst for godt befunden at de gemeene Vnge folch iche schall af Presterne herefter throeloffuis, förind de der haffuer bevist at de deriss Börnelerdomb Lert haffuer.

Paa det och denn store Vschichelighed, Som med Soffuen udj Kierckerne begaais kand forekommis och afschaffis, Er Vores Naadigste Vilge at der folch schal tilforordnes som kand gaa om med Lange Kiepper til at Slaa dennom paa Hoffuedet med som Soffue Vnder Predichenn.

Dette alt sammen schal i Aluorligt haffue i Agt, at det med flid scheer och efterkommis. Och der som nogen befindes Sig derimod at upsette, da Ville Vj Naadigst at de anndre til Afschye Exemplarister(?) der for schal Straffes, dermed scheer Vor Ville, Befalendes Eder Gud Schreffuet paa Vort Slott Kiöbenhaffn dend 22 April Ao 1645

Under Vort Zignett - Christian