Kildeløkken i Stenstrup

Hans "Kontrol" udpeger sundhedskilden ved Stenstrup præstegårdHans "Kontrol" udpeger sundhedskilden ved Stenstrup præstegård  Kunstneren Grethe Munk fortæller om kilden som den tager sig ud i 2011Kunstneren Grethe Munk fortæller om kilden som den tager sig ud i 2011Mogens Rasmussen fortæller engageret om kilden til Den lille Avis's reporterMogens Rasmussen fortæller engageret om kilden til Den lille Avis's reporterEn glad formand for menighedsrådet Hans Erik JørgensenEn glad formand for menighedsrådet Hans Erik JørgensenI næsten alle sogne i Danmark kan man finde omtalt en hellig kilde eller sundhedskilde. Ofte blev disse kilder viet til en helgen, - Også i Stenstrup Sogn findes en sådan kilde beliggende nær kirken. Her, tæt på dette sted, fortælles i følge gammel overlevering, at der udsprang en kilde gennem en egestub og at syge mennesker i gammel tid søgte helbredelse ved denne kilde.

 

 

 

Løjtved - Kildelykken 1797 - rød plet markerer "Kilden"Løjtved - Kildelykken 1797 - rød plet markerer "Kilden"  Skøde fra Løjtved på vandings sted i Kildeløkken til Stenstrup bylaug 1859Skøde fra Løjtved på vandings sted i Kildeløkken til Stenstrup bylaug 1859Skøde på dam i Kildeløkken 1859 (2)Skøde på dam i Kildeløkken 1859 (2)Bag Mogens Rasmussen marken - kaldet Kildeløkken og Stenstrup kirkeBag Mogens Rasmussen marken - kaldet Kildeløkken og Stenstrup kirkePå Løjtved jorder i Stenstrup sogn findes en mark kaldet KILDELØKKEN. Kilden har været en meget anset og besøgt sundhedskilde, men der savnes enkeltheder om besøgstider og skikke. Kilden ligger på gl. præstegårdsjord??, og det må antages, at den har haft tilknytning til Stenstrup kirke, der dateres til 1150. Kirkens oprindelige skib var meget større end egnens befolkning havde brug for og dette kan måske forklares ved, at udefra kommende har besøgt stedet. Kirken er helliget Sct. Nikolaus. Kilden har muligvis haft navn efter en helgen, men mere sandsynlig er det, at kilden har haft en mere praktisk funktion. Måske både og.

 

Da Løjtved i 1804 blev handlet fra landinspektør Nyholm til Wamberg , er det bemærkelsesværdigt, at den tidligere ejer Von Krogh, "reserverer sig adgang i den i Blæsenborg [1922 siges der, at det er vejen fra Stenstrup mod Hundstrup] værende Kilde, for derfra at lade hente vand, hvorfor kiøberen forpligtes at holde, leedet og veien, indtil den almindelige vei i stand. 

Sunds Gudme Herreders samt Lehn Birks Contoir - Svendborg, den 10 August 1867

Naar Steenstrup og Lunde Sogneforstandrskab under 1ste f.m. har forespurgt, om der fra brandvæsenets Side kan være noget til Hinder for, at man lader den midt i Steenstrup Bye ligeud for Præstegaarden beliggende dam fylde og forvandle til Vei og Gadeplads, samt naar Brandfoged Hans Henriksen i Forening med flere af Byens Beboere under 30te Juni have andraget paa, at bemeldte Vanddam oprendses og sættes i forsvarlig Stand som Branddam, saa skal jeg, efter over Sagen i det hele at have modtaget under 20 f.m. det samlede Sogneforstanderskabs Erklæring, og efterat jeg personlig paa Stedet at have taget Localiterne i Øiesyn, tjenstligst meddele, at jeg væsentligt i Betragtning af, at Steenstrup Bye i Aaret 1859 har erholdt en ny og hensigtsmæssig indrettet Branddam tæt ved Byen med beqvem og brolagt Tilkjørsel ved en offentlig Bivei, og at der forøvrigt ved Byen findes tvende andre Branddame, og tilmed i Betragtning af de øvrige i Sogneforstanderskabets Erklæring af 20 f.m. anførte Oplysninger, yttre, at der efter mit Skjøn intet kan være at erindre imod at den omspurgte Vanddam, Præstedammen kaldet (*), fyldes og benyttes paa den paatænkte Maade. - Jeg henstiller kun, at der mellem den ....... Møddingplads og Afløbet fra denne, opføres mod den forbiløbende Landevei et Steengjærde af passende Høide. - Thorup - Til Sogneforstanderskabet i Steenstrup.

Kort over Vanddam i Stenstrup by - KildeløkkenKort over Vanddam i Stenstrup by - KildeløkkenDeclaration - Underskrevne N. Petersen, Eier til Hovedgaarden Leutved i Steenstrup Sogn tilstaaet og hermed vitterliggiør at have (i Erkjendelse af den Mangel Steenstrup By lider, med Hensyn til et ordentligt Branddam) overladt og skjænket til et saadan Vandsteds Indretning for Byens Beboere, og videre offentlig Afbenyttelse et Stq Jord i den saakaldte Kildelykke - umiddelbart tilliggende Sogne = Biveien efter Kroghenlund og Høirup Mølle paa det Sted hvor tidligere har været indrettet et Vandsted i Marken - Bemeldte Jordstykke, der er afmaaldt og afpælet, andrager: 1. Linien i Syd, langs med Biveien, der bliver Nedgang eller Nedkjørsel, 33 ½; 2. Sidelinien i Vest 15 ½ Alen - fra Veigrøften til Nordlinien i Marken; 3. Den modsatte Sidelinie i Øst 22 ½ Alen, ligeledes fra Veigrøften til Nordlinien, og 4. Sidstnævnte Linie, i Nord, - hvor Dammen faaer sin største dybd 17 ½ Alen.... Dels Udgravning og fremtidige Vedligeholdelse med Reensning o.s.v. bliver By=Laugets egen Sag, og maa Nedkjørselen fra Veien af dem ordnes, indrettes og vedligeholdes saaledes at ingen Paatale eller Klage indløber desangaaende. Det Steenhegn som bliver nedtaget saalangt Vandstedet grændser ud til Veien, maa afbenyttes til Brolægning i Nedkjørselen. - Od da Vandstedet kun omtrentlig vil andrage den samme Plads som tidligere - mange Aar - har været indrettet til Vandsted for Gaardens Kreature, saa forventes at der imod Udlæggelsen heraf i benævnte Øiemed, ikke vil skee nogen Jndsigelse med Hensyn til Arealet; hvis aarsag jeg og herved erklærer: at bemeldte Vandsted, upaatalt fra min og Efterkommeres Side, skal i Fremtiden tilhøre Steenstrup By som et offentligt Branddam. Leutved den 1ste Februar 1859 N. Petersen ....
Forsaavidt herr Petersen til Leutved, saaledes som denne Declaration viser, vil og han til Eie overdrage Steenstrup den betegnede Plads til et Branddam og Vandsted af Velvillie mod Byen, uden andre eller videre Omstændigheder, kan jeg som Branddirecteur paa det Offentliges Vegne ikke andet end taknemlig erkjende Gavens Storhed og Nytte ........ besynderlig paa en Tid da Vandmanglen almindelig er stoer. Dette skulde jeg paa Sognefogdens Forlangende ikke undlade at meddeele. Svendborg Branddirectorats Contoir den 15 Sept: 1859 Thejll Branddirecteur

(*) Præstedammen. I 1922 Præstedammen; 1950 midt i byen. Ifølge optegnelse nu udtørret. Præstedammen. I 1922 Præstedammen. Ved Hundstrupvejen. Ifølge optegnelse byens eneste branddam; kaldtes i nogle år "Den nye Dam".


På Sydfyn med omliggende øer har man ad landevejen drevet kvægflokke ud til kystbyer og herfra transporteret varer videre til Slesvig og Holsten og hermed til det europæiske fastland. Der var dog ikke tale om nogen vej i ordens nuværende betydning, men bestod af et net af færdselsårer fra nord til syd, øst til vest. Vejene var næsten uden undtagelse ikke befæstede og derfor støvede om sommeren, i den kolde årstid dyndede, bundløse og ofte umulige at passere. - Og her ved alfar vej i Stenstrup sogn fandtes både kirke til vederkvægelse af sjælen og kro til vederkvægelse af ganen, og ikke mindst en kilde til gavn for dyrenes tørst.

I nyere tid har kilden haft karakter af offentlig "bybrønd", idet byens borgere i de tørre somre 1959 og 1966 frit kunne hente vand herfra.

"Symbolik til billedskabelsen findes i overleveringen - symbolik til kraften findes i vandet - symbolik til livet findes i egestubben altid spæde grønne skud."

Dette har været hovedtemaet for kunstneren Grethe Munk's ide for udformning af en vandkunst til dette sted. Menighedsrådet ved Stenstrup og Lunde kirker har i 2011 muliggjort en genskabelse af kildens eksistens fra en svunden fortid. [Menighedsrådets informationsstander]

Flaget til tops i Stenstrup PræstegårdFlaget til tops i Stenstrup Præstegård  Før frilufts gudstjenestenFør frilufts gudstjenestenFolk samles til frilufts gudstjeneste og indvielse af kildenFolk samles til frilufts gudstjeneste og indvielse af kilden Frilufts gudstjeneste ved Stenstrup Præstegård /aktivitetsgårdFrilufts gudstjeneste ved Stenstrup Præstegård /aktivitetsgård

 

 

 

 

 

Frilufts gudstjeneste i Stenstrup 29. maj 2011Frilufts gudstjeneste i Stenstrup 29. maj 2011 Indvielsen af kilden ved Stenstrup PræstegårdIndvielsen af kilden ved Stenstrup Præstegård

 Hans Erik Jørgensen fortæller om projektetHans Erik Jørgensen fortæller om projektet Anne Marie Pedersen fra Løjtved afslører Grethe Munks vandkunstAnne Marie Pedersen fra Løjtved afslører Grethe Munks vandkunst Kunstneren Grethe Munk modtager en erkendtlighed fra menighedsrådetKunstneren Grethe Munk modtager en erkendtlighed fra menighedsrådet

 

 

BilagStørrelse
Program_indvielsen_Kildeløkken_Stenstrup_29_5_2011.pdf4.25 MB