Rigsdagsvalg i 1897 i Svendborg

Rigsdagsvalg i 1897 i Svendborg