Svendborg Provsti

| | | |

Ringe kirkeRinge kirke  Ringe sogn - Gudme herreds jordebog 1570Ringe sogn - Gudme herreds jordebog 1570I 1503 hed den fynske biskop Jens Andersen Beldenaks højrehånd i  Svendborg, Peder Hansen. Han havde titel af "Officialis vdi Suinborgh". Det fremgår af et pergamentsbrev udgivet anno 1503 "Lÿdendis adt hand haffuer hördt nogen Vinndisbÿrdt i retthe, huilcke der haffue vundet, atth det Boligh ÿ Gessinge paa Thaasinng haffuer aff Arildtz tijdt Leget til Ringhe prestebordt oc icke thil Ringe Kircke".

En gejstlig i Svendborg ved navn Peder Hansen på det tidspunkt, kendes ikke fra andre kilder. Men en "Johannis Petri" "besidder" af Ollerup pastorat dør 1503-04 og afløses af Anders Ingvardsen i 1504 (*1). Anne Riising har læst Johannis Petri som Jens Pedersen, men kan det også læses som Peder Hansen monstro? En anden mulighed kunne være at Peder Hansen er identisk med prior for Skt. Hans Kloster i Odense, Peder Hansen Aasum (*2), hvis ejendom i Skattergaden "ved Stranden i Svineborg", efter Grevefejden 1534-36 blev konfiskeret af kongen som forbrudt gods og i 1540 overladt en Christoffer Nielsen.

Skt. Birgitte alter i Svendborg Skt. Nicolai kirkeSkt. Birgitte alter i Svendborg Skt. Nicolai kirke(*1) I 1501 var Anders Ingvardsen kapellan til St. Birgitte Alter i Svendborg Nicolai kirke. (*2) Fra 1526 var Peder Hansen Aasum prior ved Sct. Hans Kloster i Odense og muligvis den sidste prior før Reformationen (C. Paludan Müller. 1831).


Peder Hansen Aasum optræder i 2 dokumenter omhandlende jord i Egense sogn. Problemet er så, at der også er et Egense på Nordfyn. 1526 krævede Jacob Norby således "det Gods i Ulbølle, Egense og Eilbylunde tilbage, som hans Frues Mormoder, Fru Ermegard (Clausdatter, Enke efter Rid. Hr. Johan Frille) 1466 havde skjenket St. Hans Kloster i Odense; men Kongen stadfæstede Prioren dets Besiddelse". Ifølge Adkomstregistreringen er der tale om prior Peder Hansen Aasum. I 1540 fik Jacob Norby det pgl. gods tilbage fra Skt. Hans Kloster og udstedte et bekendelsesbrev derpå,"samt lovede Lehnsmanden Erik Krummedige deraf hvert Aar i sin Tid 3 Pund Korn". Senere samme år kom der en sag for Kongens Retterting, hvor Jacob Norby sagsøger Eiler Rønnow til Hvidkilde for noget jord, som han mente hørte til to af hans gårde. Eiler Rønnow blev frikendt. I 1500 tallet tilhørte hovedgården Lindskov i Egense sogn slægten Norby.

I 1530 skødede Odenses borgmester Mikkel Pedersen Akeleye endvidere en gård på Nørregade og en i Egense til St. Hans Kloster. Ifølge Adkomstregistreringen optræder prior ved Skt Hans Kloster, Peder Hansen også i dette dokument.

Og endelig skal lige omtales et pergaments mageskiftebrev fra 1519, hvoraf fremgår, at en ager til præstegården udi Egense, som præsten i Egense havde mageskiftet fra præstegården og til Skt Hans Kloster. "Præsten og sogneherren" til Egense kirke hed på det tidspunkt Esbern Lauritsen.

Biskoppens official i Svendborg Provsti

[Provstiet omfattende foruden Sunds herred, også Sallinge (tidligst nævnt 1484) og Gudme (tidligst nævnt 1503) herreder]

1429: "Paulus sacerdos, officialis Dn. episcopi in Swineburgh"

1457: sognepræst i Bregninge Niels Jensen. "Som bispens official"

1484: Anders Jensen official i Svendborg

1499: Anders Jensen officialis i Svendborg

1503: Peder Hansen officialis i Svendborg

1527: Anders Ingvardsen, biskop Jens Andersens official og provst

1535: Anders Ingvardsen officialis i Svendborg

Se også Kollokviegården i Stågerup

Se også Reformationen

Se også Patronatsretten til Egense kirke

BilagStørrelse
Gravminder_Sct_Hans_Kirke_Odense.pdf9.84 MB
Gavebreve_Skt_Hans_Kloster.pdf1.57 MB