En studehandel

| | | | |

Erik QvitzovErik QvitzovErik Qvitzow (1616-1678) til Sandagergård solgte ifølge en bevaret toldattest 24 par staldøksen i foråret 1644 til en købmand i Odense, Erik Jørgensen. Dyrene skulle ifølge attesten fortoldes i og udskibes fra Faaborg til Lübeck i Tyskland.

Ved kontrollen af tolderens regnskabsaflæggelse for 1643-44 blev man dog opmærksom på, at der kun var modtaget told for 24 og ikke 48 okser, så tolderen i Faaborg Lauritz Hansen blev bedt om en forklaring. I sin redegørelse kunne han bekræfte, at der fra Faaborg kun var udskibet de 24 okser, som der var opkrævet told for. "Huor Kiöbmanden har Solld di Andre eller giort aff dennem, ved ieg iche", slutter Lauritz Hansen sin redegørelse. I en påtegning af Lauritz Hansens redegørelse står: Bör att föris beuiss for huor de Andre 24 Øxen er offuerskibed".


Da Erik Qvitzov den 4. marts 1648 attesterede salget af 22 par øksner fra Sandagergård skete det til en opkøber boende i Kolding og dyrene blev angiveligt overført ved det gamle overfartssted i Assens.

I en anmærkning til Faaborg tolderens regnskab for 1652-53 hedder det sikkert meget træffende for forholdene. "No 4 Vdi denne beuiss er tallet aff di Øxen som ere Vdschibet forandret som aff raderingen af blechet (Blækket) er at se, bör derfor att forklaris, huad dett förste tall haffuer Veret att efftersehe om dett dereffter rett er fortoldett".