Kgl. forordning om vejes og broers vedligeholdelse 1548

| | | | | |
Tegnelser o.a. Lande 1548
 Kong Christian III

VejfarendeVejfarendeBreffue som wdgick tiill alle Lenssmendene offuer altt Danmarck wndtagen Skone:

Vor gunst tiilfforne Wij bede teg oc wille att thu mett thet allerförste retther teg eptther thet wij altt thiitt Leenn att tiilsige oc tiillholle Bönderne oc tienere ehou thi tiene eller tiillhöre eptther som wij thet mett wor elskelige Raadtt oc menige Addell nu beuilgett haffue att thu nu strax mett thet allerförste Huor wnde Weÿe er ther offuer altt thiitt leenn rette thennem eptther att giöre gode slette weÿe oc wpfÿlde graffuerne oc dönde putze Mett Jordtt oc Steenn. Teslige Huor aaer er i Weÿenene att thee them giöre gode stercke tree Broer offuer oc ther hoes recker paa bode siidenn. Oc Rödder weÿene i skouffuene Saa then weÿfarende Mandtt well kandtt frem komme wden ald skade. Her wiidtt alting.. att rette tege eptther Tagendes ther Jngen forsömmelsse for Thij Lad ...Beffalende teg gud. Schrfft paa wortt slott Colinghus Sct Anthonij dag Aar 1548 

 

Brev om vejes og broers vedlige  holdelse 1548Brev om vejes og broers vedlige holdelse 1548  Brev om vejes og broers vedlige holdelse 1548 (2)Brev om vejes og broers vedlige holdelse 1548 (2) Brev om vejes og broers vedlige holdelse 1548 (3)Brev om vejes og broers vedlige holdelse 1548 (3)Oben Breffue som wdgick tiill leenene om weýe och Broernne
Wij Christian .. Helsse etther alle Bönder oc Menige almue ehou som helst i tiene eller tiilhörer som Bÿgge oc oc offuer altt v: Leen Euindeligen Mett gudtt oc wor Naade Wiider att wij nu Haffue tiilscreffuitt oss elsk N: att skulle lade ferdige giöre alle Broer oc weÿe oc egen fölle aller wnde dÿnputze som findes ther i Leenitt. Thij bede wij etther alle oc Huer seerdelis biude att nor for N: eller hans fuldmegtige etther ther om tilsigende worder attj thaa Huer mett etthers heste oc wogne tiilhielpe attferdige giöre samme Broer oc dÿnputze. Saa fremmptt att Huilcken som icke fultt giöre samme egtt oc arbeÿde att wor Lenssmandtt icke skall Lade panthe Hannem ther for. Thij wor elsk Danmarck Rigis Raadtt oc menige adell ther saa beslutthett oc sambtÿcktt haffue. Sammeledes att Huer giör gode broer oc weÿe igenom theres Bÿer som huer selff iboer. Wnder then penn som forf.. staar dat Koling Sanctj Anthonij dag Aar 1548.

 

 

H: Diderich Schult ang: veyenis og broernis reparation j Fyen, saa vel kiøbstæderne som hans amter vedkommende.

V.... eftersom vi af din til Os allerunderdanigst indgivne memorial maa fornemme hvorledis veyene, træbroerne, skib og steenbroerne paa en deel stæder j vort land Fyen, ej saa tilbørligen som skee burde, efter voris elskel: kiere hl: faders sal: og høyloflig jhukommelses derom til dig allernaadigst udgangne befaling, som du de vedkommende skal have tilkiendegivet, skal blive forfærdiget og vedligeholden, da er voris allernaadigste villie og befaling, at du endnu strax tilholder herretzfogderne j de dig allernaadigst anbetrode amter og byfogderne j kiøbstederne der j Fyen, at hvor brøstfeldighed paa nogen af forommmelte broer og veye findes, de da, en hver for sin district strax tager lovlig syn der paa og giver de vedkommende uden ophold tilkiende hvad bekostning til des forfærdigelse billigen kunde medgaa, og hvis nogen der efter skulle findis forsømmelig sin andeel af samme veye og broer at lade reparere,  skal bye eller herretzfogden j hvis district det er, lade saadan brøstfældighed tilbørligen strax forfærdige og des bekostning hos dend skyldige igien udpante, men j fald at herretzfogderne i bem dine amter, og byfogderne i kiøbstederne der i landet, ej skulle lade see deris allerunderdanigste flid og iver til saadan at befordre, saa haver du at tilholde amtskriveren j dine amter at hand veyene og broerne der sammesteds lovligen lader syne, og deris brøstfeldighed paa de forsømmelige bye og herretzfogders bekostning forfærdige, og saafremt de sig ej da j mindelighed hos hannem med betalingen indfinder maa hand dennem der forlade exsequere, hvor imod bye og herretzfogderne for hvis de j saa maader til broernis og veyenis forfærdigelse af deris egne midler haver mot udlegge, kand søge deris regres hos de vedkommende efter lovlig medfart; der med etc. Hafn: d: 19 septbr ao 1699

Kilde Fynske Tegnelser 1699-1707. RA